Diskretne strukture 1

Студијски програм: Основне академске студије информатике. Назив предмета: М105 - Дискретне структуре 1. Наставник: Жарко Мијајловић, Милан ...

Diskretne strukture 1 - Sorodni dokumenti

Diskretne strukture 1

http://www.math.rs/files/M105_-_Diskretne_strukture_1.pdf

Студијски програм: Основне академске студије информатике. Назив предмета: М105 - Дискретне структуре 1. Наставник: Жарко Мијајловић, Милан ...

Diskretne strukture

https://studentski.net/get/ulj_fri_ri3_dis_sno_predavanja_05.pdf

Diskretne strukture. Gašper Fijavz. Fakulteta za racunalništvo in informatiko. Univerza v Ljubljani. 15. november 2006. Operacije z mnozicami.

Diskretne strukture, Relacije - I deo

http://nasport.pmf.ni.ac.rs/materijali/2114/DS-P09-R-1.pdf

2} je ternarna relacija na skupu R. c) Skup Np parnih brojeva je unarna relacija na skupu N. Diskretne strukture. – 7 –. Relacije - I deo. Diskretne strukture. – 7 –.

diskretne strukture 1 - Poincare

http://poincare.matf.bg.ac.rs/~zoranp/2014-15/DS1.pdf

Diskretne strukture, kao oblast izuqava a diskretne matematike, pred- stav aju familiju matamatiqkih struktura sa konaqnim ili najvixe pre- brojivim domenima.

Diskretne strukture, Funkcije - I deo

http://nasport.pmf.ni.ac.rs/materijali/2105/LS-P11-F-1.pdf

Za korespondenciju f ⊆ A × B kazemo da je preslikavanje ili funkcija iz A u B ako ... t f je injektivna funkcija ako i samo ako su sve vrednosti u drugoj vrsti ove ...

Diskretne strukture, Uvodno predavanje

http://nasport.pmf.ni.ac.rs/materijali/2114/DS-P00-UVOD.pdf

Diskretna matematika. DISKRETNE STRUKTURE je jedan od nekoliko predmeta na studijama matematike i informatike iz oblasti DISKRETNE MATEMATIKE, ...

Predmet: DISKRETNE STRUKTURE Letnik: 1. - UP PEF

https://www.pef.upr.si/mma/diskretne%20strukture/2011051216331646/

12 maj 2011 ... Matematična logika. - sintaksa in semantika izjavnega računa: formalni jezik, induktivna definicija formul, konstrukcijsko drevo formule, dokaz z ...

Diskretne strukture - Univerza v Ljubljani

https://ucilnica.fri.uni-lj.si/mod/resource/view.php?id=26320

Univerzalna mnozica in komplement. Univerzalna mnozica, oznacimo jo z S, ustreza podrocju pogovora v predikatnem racunu. Z univerzalno mnozico se ...

DISKRETNE STRUKTURE Gašper Fijavz - Matematika@FRI

http://matematika.fri.uni-lj.si/ds/ds.pdf

Pred vami je ucbenik predmeta Diskretne strukture, ki ga izvajamo na prvostopenjskem študiju Racunalništva in informatike na Fakulteti za racunalništvo in ...

Diskretne strukture I - Fakulteta za matematiko in fiziko - Univerza v ...

https://www.fmf.uni-lj.si/~skreko/Gradiva/DS1-skripta.pdf

... Katalozni zapis o publikaciji. Narodna in univerzitetna knjiznica, Ljubljana. 511. ŠKREKOVSKI, Riste. Diskretne strukture I [Elektronski vir] : zapiski predavanj /.

Ispitna pitanja iz predmeta Diskretne strukture I (Kurs koji ... - Poincare

http://poincare.matf.bg.ac.rs/~zarkom/Ispitna_pitanja_Diskretne_strukture_I_ZM_v2.pdf

Parcijalno i linearno uređeni skupovi, primeri (brojevna uređenja, binarno drvo, relacija deljivosti). 32. Beskonačna unija i presek skupova. 33. Konačni i ...

Zapiski predavanj iz Algebre in Diskretne Matematike - Fmf

https://www.fmf.uni-lj.si/~potocnik/Ucbeniki/ADM-Zapiski.pdf

relacija. Na primer, v mnozici števil lahko vpeljemo relacijo ≤, ali pa relacijo ... Omenimo še, da je relacija deljivosti tranzitivna relacije. Natancneje,.

odabrana poglavlja iz diskretne matematike - Knjizara.com

https://www.knjizara.com/pdf/94886.pdf

VIII. Iz predgovora drugom izdanju knjige ”Diskretna matematika” . . . . . . . . X. Iz predgovora prvom izdanju knjige ”Diskretne matematicke strukture” . . . X. 1.

Algebraicne strukture - FMF

https://www.fmf.uni-lj.si/~kosir/poucevanje/skripta/strukture.pdf

Lastnosti binarnih operacij: ◦ : M × M → M. 1.) ◦ je asociativna, ce velja (a ◦ b) ◦ c = a ◦ (b ◦ c) za poljubne a, b, c ∈ M. Recemo tudi, da za ◦ velja asociativnost. 2.

Primerjava strukture in funkcije

https://dijaski.net/get/bio_vaj_primerjava_strukture_in_funkcije_01.pdf

razred vrtinčarji (Turbellaria) Vrtinčar. razred sesači (Trematoda). razred trakulje (Cestoda). poddeblo nitkarji (Nemertea). poddeblo valjasti črvi ...

CELIČNE STRUKTURE IN ORGANELI

https://dijaski.net/get/bio_sno_celicni_organeli_03.pdf

*citoplazma: organeli citosol. CELIČNE STRUKTURE IN ORGANELI ... Piknje so odprtine v celični steni, skozi katere sta povezani citoplazmi sosednjih celic.

STRUKTURE BIOLOŠKIH MOLEKUL

https://www.ki.si/fileadmin/user_upload/datoteke-D01/Laboratorij_za_racunsko_biokemijo_in_nacrtovanje_ucinkovin/Ucno_Gradivo_Famnit.pdf

Študijsko gradivo pri predmetu: Strukture bioloških molekul. Univerza na ... aromatičnost, stereokemijo in upoštevati potencialne tavtomerne oblike molekule.

MODELIRANJE OPTIMALNE FINANCIJSKE STRUKTURE

https://hrcak.srce.hr/file/267781

Opatija, Sveučilište u Rijeci. Hrvatska ... Najistaknutija osobina municipalnih obveznica jest da je "kupon dohodak" oslobođen od plaćanja državnih poreza na ...

Predstavitev izobrazbene strukture v Sloveniji in EU-28

https://www.gzs.si/LinkClick.aspx?fileticket=em59pJr38yk%3D&tabid=47814&portalid=120&mid=68602

4 mar 2020 ... neznana izobrazba, ni podatka. 2.638. 2. 417. SKUPAJ ... srednješolska izobrazba (ISCED 3-4) terciarna izobrazba (ISCED 5-8). Vir: Eurostat ...

paralelne strukture na kosovu - OSCE

https://www.osce.org/sr/kosovo/24620?download=true

16. maja 2006. raketna granata je ispaljena na prodavnicu u opštini Leposavić/ ... 83 Opština Peć/Pejë je odobrila održavanje nastave na bosanskom jeziku.

OPIS STRUKTURE GRAFIČNIH PODATKOV ZK:

https://www.e-prostor.gov.si/fileadmin/struktura/Opis_strukture_graficnih_podatkov_ZK.pdf

ZKN_PMEJE (zemljiškokatastrski načrt – parcelne meje) ... Enako velja tudi za polje katastrski razred, ki lahko še vedno vsebuje vrednosti različne od 0, vendar ...

NŠK-prikaz organizacijske strukture-zadnja - SIstory

http://sistory.si/publikacije/prenos/?urn=SISTORY%3AID%3A1200

Bubnič zbral o taborišču Rižarna v Trstu (1943-1945). Drugi, manjši del, pa obsega gradivo, ki se je nabralo ob procesu leta 1976 v Trstu. Odsek je prevzel arhiv ...

Osnove strukture bioloških molekul - FKKT

https://www.fkkt.uni-lj.si/fileadmin/datoteke/2-%C5%A0tudij/1-Bolonjski_programi_1._stopnje/1a-Biokemija_2019-2020/OSNOVE_STRUKTURE_BIOLOSKIH_MOLEKUL_2019-2020.pdf

Univerzitetna koda predmeta / University Course Code: BK118S. Predavanja. Lectures. Seminar. Seminar. Vaje. Tutorial. Klinične vaje. Work. Druge oblike.

Osnovne algebarske strukture 5. Vektorski prostori

http://marjan.fesb.hr/~borka/files/UAAG%20strukture_pred8_16_17.pdf

Definicija 5.6 Neka je V vektorski prostor nad poljem F i S ⊂ V bilo koji skup vek- tora. Za S kažemo da je linearno nezavisan ako je svaki njegov konaˇcan ...

ANALIZA POPULACIJSKE STRUKTURE OLJČNE ... - UP FAMNIT

https://www.famnit.upr.si/sl/izobrazevanje/zakljucna_dela/download/176

14 okt 2014 ... Ključne besede: oljčna muha/Bactrocera oleae Gmelin/populacijska struktura/mikrosateliti. Izvleček: V obdobju od 1. 9. 2013 do 1. 10.

Dopolnitev organizacijske strukture posamezne OE - Osnovno ...

https://www.ozg-kranj.si/data/files/Dokumenti/org_struktura_dop.pdf

ZD Jesenice, Cesta Maršala Tita 78, 4270 Jesenice. ZD Bled, Mladinska cesta 1, 4260 Bled. ZD Bohinj, Triglavska cesta 15, 4624 Bohinjska Bistrica,.

Vpliv izobrazbene strukture prebivalstva na gospodarstvo ...

https://fei.uni-nm.si/uploads/_custom/revija_eb/vol4no2/Revija_EB-2017_V4N2.4.pdf

strukture prebivalstva na gospodarstvo Slovenije in njenih regij, s posebnim poudar- kom na JV Sloveniji, ki je po površini največja statistična regija v Sloveniji.

analiza organizacijske strukture - Fakulteta za management

http://www.ediplome.fm-kp.si/Kukovicic_Ales_20070829.pdf

29 avg 2007 ... organizacijska struktura na splošno, preučitev obstoječe ... primerna poslovno-funkcijska organizacijska struktura, v kateri so delovna področja.

podredne stavčne strukture v nadiškem in briškem narečju

https://zdjp.si/wp-content/uploads/2015/08/kumar.pdf

V nadiškem in briškem narečju vzročni odvisnik uvaja veznik ker, ki ima narečno različico ki/br. kə ter frazeologizirane konektorske zveze nad. zavoj ki in 'za-.

Izkustveno učenje o ravneh proteinske strukture s sestavljanjem ...

http://www.bc-naklo.si/fileadmin/projekti/mednarodni/tuji_jeziki/Urska_Klec_Izkustveno_ucenje_o_ravneh_proteinske_strukture_s_sestavljanjem_molekularnih_modelov_iz_lego_kock_l.pdf

Izkustveno učenje o ravneh proteinske strukture s sestavljanjem molekularnih modelov iz lego kock. Urška Kleč. Biotehniški center Naklo, urska.klec@bc-naklo.

sprememba organizacijske strukture podjetja merkur - Univerza v ...

http://www.cek.ef.uni-lj.si/u_diplome/trako1455.pdf

Nova organizacijska struktura podjetja Merkur je tesno povezana s finančnim in računovodskim sektorjem. ... Maribor, Nova Gorica, Kranj in Novo mesto. Vse te ...

oblikovanje organizacijske strukture- primer ... - Univerza v Mariboru

http://old.epf.uni-mb.si/ediplome/pdfs/steharnik-miha.pdf

1. funkcijska organizacijska struktura,. 2. produktna (divizijska) organizacijska struktura,. 3. matrična organizacijska struktura,. 4. projektna organizacijska ...

analiza organizacijske strukture na primjeru „strabag“ - Sveučilište u ...

https://repozitorij.efst.unist.hr/islandora/object/efst:727/datastream/PDF/view

Funkcijska organizacijska struktura je najrasprostranjeniji i najčešće uporabljivani oblik organizacijske strukture poduzeća. Funkcijska podjela još se naziva i ...

Vpliv tržne strukture na zadovoljstvo porabnikov storitev

http://maksi2.ef.uni-lj.si/zaloznistvoslike/413/%C5%A0USTER%20Monografija_Vpliv%20tr%C5%BEne%20strukture%20na%20zadovoljstvo_vsebina%20cela.pdf

spremenljivke konceptov strukturnega modela zadovoljstvo porabnikov za vse ... Tuš Mobil. 5. Debitel. 6. T-2. 7. drugo. Ko odgovarjate na naslednja vprašanja, ...

Vpliv delovnih timov na prilagajanje organizacijske strukture

http://www.fm-kp.si/zalozba/ISBN/978-961-266-123-6/prispevki/006.pdf

Jub je ena najstarejših slovenskih tovarn, katere začetki segajo v 19. stoletje. Kljub stalnemu prilagajanju proizvodnega programa potrebam trga barve ...

strukture zapisov podatkov v datotekah sistema ... - Ajpes

https://www.ajpes.si/Doc/Bonitete/Pobot/ePobot_Struktura_datotek_za_uvoz_%28POB-PE2_2017_01_03%29.pdf

3 jan 2017 ... Iz datotek v XML strukturi je mogoče uvoziti podatke v prijave za obvezni in/ali prostovoljni pobot. Struktura datoteke je dosegljiva na povezavi ...