KRS Ansat - Občina Krško

28 feb 2019 ... ANSAT d.o.o., Cesta krških žrtev 47, N-8270 Krško ... naročniškega centra v nakupovalnem centru Qlandia Krško je ponuditi strankam nov ... Postavitev ojačevalnega mesta pri Špar Krško za napajanje linije Cankarjeva ulica -.

KRS Ansat - Občina Krško - Sorodni dokumenti

KRS Ansat - Občina Krško

https://www.krsko.si/files/other/news/71/173504KRS%20Ansat%20-%20poro%C4%8Dilo%202018.pdf

28 feb 2019 ... ANSAT d.o.o., Cesta krških žrtev 47, N-8270 Krško ... naročniškega centra v nakupovalnem centru Qlandia Krško je ponuditi strankam nov ... Postavitev ojačevalnega mesta pri Špar Krško za napajanje linije Cankarjeva ulica -.

Četrta faza prenove javne razsvetljave v občini Krško - Občina Krško

https://www.krsko.si/files/other/news/71/92958Prenova%20JR%20-%20%C4%8Detrta%20faza%20-%20DIIP.pdf

DIIP četrta faza prenove javne razsvetljave v Občini Krško ... Tabela 6: Prikaz stroškov zamenjave svetilk in ureditev drogov JR Krško. 12 ... pristojno službo ECE.

strategija razvoja turizma v občini krško 2018–2022 - Občina Krško

https://www.krsko.si/files/other/news/71/134687Strategija%20turizma%202018-2022.pdf

20 jun 2018 ... strategije, sodelavcev Centra za podjetništvo in turizem Krško ter ... Slika 24: Turistični znak destinacije Krško. ... Učna pešpot Pikapolonica,.

akcijski načrt za trajnostno energijo občine krško ... - Občina Krško

https://www.krsko.si/files/other/news/71/82293SEAP%20Kr%C5%A1ko%20-%20Akcijski%20na%C4%8Drt.pdf

Elektro Celje: podatki o rabi električne energije po posameznih letih. • Iz terena: podatkov, ki smo ji pridobivali na terenu: podatkov za občino Krško, javnega ...

Pomoč družini na domu v občini Krško - priloge. - Občina Krško

https://www.krsko.si/files/other/news/71/81273Pomo%C4%8D%20dru%C5%BEini%20na%20domu%20v%20ob%C4%8Dini%20Kr%C5%A1ko%20-%20priloge..pdf

Krško, Bistro Štirica Krško, OŠ Krško, restavracije Stara krška pizzerija, OŠ Kostanjevica na. Krki, OŠ Podbočje, gostišča Žolnir, gostišča Tratnik, restavracije ...

Predlog Sklepa o podelitvi priznanj Občine Krško za ... - Občina Krško

https://www.krsko.si/files/other/news/71/81010Predlog%20Sklepa%20o%20podelitvi%20priznanj%20Ob%C4%8Dine%20Kr%C5%A1ko%20za%20leto%202015..pdf

1 apr 2015 ... Predlog priznanja za VELIKI ZNAK OBČINE KRŠKO: predlagamo, da se priznanje podeli podjetju VRTNI CENTER IN CVETLIČARNA KERIN, ...

7. seja Občinskega sveta Občine Krško, 23. 5. 2011 - Občina Krško

https://www.krsko.si/files/other/news/71/79579Seja%207.%20OS.pdf

23 maj 2011 ... kot so Vipap Videm Krško, Kostak Krško, družbo HESS, TEB, Gen ... zdravstveni dom, vrtec, lekarna in podobni, imeli v naselju Bučanje nekaj ...

8. seja Občinskega sveta Občine Krško, 16. 7. 2015 - Občina Krško

https://www.krsko.si/files/other/news/71/79532Seja%2008%20OS.pdf

16 jul 2015 ... socialno delo Krško, Upravna enota Krško, Valvasorjeva knjižnica, odvetniške pisarne, notar, sodišče ter druga podjetja in samostojni ...

OCENA OGROŽENOSTI nevarne bolezni zivali KRSKO - Občina Krško

https://www.krsko.si/files/other/news/71/837591%20OCENA%20OGRO%C5%BDENOSTI%20nevarne%20bolezni%20zivali%20KRSKO.pdf

10 Razvrščanje gospodarstev in občin v razrede ogroženosti zaradi pojava ... Oceno ogroženosti ob pojavu posebno nevarnih bolezni živali v občini Krško je ...

Lokalnega energetskega koncepta občine Krško/ II. - Občina Krško

https://www.krsko.si/files/other/news/71/128626LEK%20Kr%C5%A1ko%20-%20novelacija%202.pdf

10 maj 2018 ... Vir: Elektro Celje d.d.. Tabela 5: Poraba električne energije v občini Krško po skupinah odjemalcev, obdobje 2011 – 2016. 2011. 2012. 2013.

Prenova javne razsvetljave v občini Krško - Občina Krško

https://www.krsko.si/files/other/news/71/82856Investicijski%20program%20-%20Prenova%20javne%20razsvetljave%20v%20ob%C4%8Dini%20Kr%C5%A1ko..pdf

Občino Krško in družbo KOSTAK d.d. Družba Kostak d.d. izvaja gospodarske javne ... Z izvedbo investicije se ne predvideva dodatnih zaposlitev, zato je število ...

gasilska zveza krško - Občina Krško

https://www.krsko.si/files/other/news/71/81323Dopis%20Gasilske%20zveze%20Kr%C5%A1ko..pdf

14 maj 2014 ... Gasilska zveza Krško in Občina Krško imata podpisano pogodbo o ... sodelujemo in se povezujemo s sosednjima GZ Sevnica in Brežice, ...

Knjižnica Krško - Občina Krško

https://www.krsko.si/files/other/news/71/191814Knji%C5%BEnica%20Kr%C5%A1ko%20-%20prizidek%20-%20PZI.pdf

Alufinal ni več predmet aktivnosti pri izgradnji knjižnice v Krškem. Na pobudo Občine Krško je ZVKD iz Ljubljane podal svoje pogoje za širitev knjižnice v.

VIPAP VIDEM KRŠKO d.d. Tovarniška 18 8270 Krško Krško, 10 ...

http://www.vipap.si/pdf/drazba.pdf

10 mar 2015 ... navedenem roku zaprte in s pristavkom »Ne odpiraj - prijava na dajanje ponudb VIPAP. VIDEM KRŠKO d.d.« prispele na naslov Notar Miro ...

ZD Krško - Občina Krško

https://www.krsko.si/files/other/news/71/83432ZD%20Kr%C5%A1ko%20-%20poro%C4%8Dilo%202010.pdf

31 dec 2010 ... Član: Zorko-Kurinčič Janja, dr.med., spec.spl.med., vodja ZP Senovo. ... (Zdravstvena postaja Kostanjevica in Zdravstvena postaja Senovo) ter ...

Aneks k pogodbi št - Ansat

https://www.ansat.si/images/datoteke/aneks-TV-paketi.pdf

ANSAT Montaža in vzdrževanje elektronskih naprav d.o.o., Cesta krških žrtev 47, 8270. Krško, matična številka: 5519845000, ID za DDV : SI55327320, TRR št.

Splošni pogoji uporabe storitev Ansat, d. o. o.

https://www.ansat.si/images/datoteke/Splosni_pogoji_uporabe_storitev_Ansat.pdf

Kabelski operater Ansat, d. o. o. (v nadaljevanju »operater«) je vzdrževalec telekomunikacijskega omrežja KRS. Krško ter ponudnik na odprtem ...

OPN - Občina Krško

https://www.krsko.si/files/other/news/71/80953Obrazlo%C5%BEitev%20Odloka%20o%20ob%C4%8Dinskem%20prostorskem%20na%C4%8Drtu%20ob%C4%8Dine%20Kr%C5%A1ko%20OPN..pdf

Meji na Občino Sevnica, Občino Šentjur, Občino Kozje, Občino Brežice, ... Na območju pokopališča Krško se zgradi nova mrliška vežica in uredi nov dostop.

S T R A T E G I J A - Občina Krško

https://www.krsko.si/files/other/news/71/81016Osnutek%20Strategije%20primarnega%20zdravstvenega%20varstva%20v%20ob%C4%8Dini%20Kr%C5%A1ko%202015-2025.%20.pdf

Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, Slovenija. Oddelek za družbene ... specializacije, pravice in obveznosti zdravnikov, njihov delovni čas, počitek in organiziranje v zbornico. Vse ostale ... ARISTOTEL d.o.o.. Krško. 2. EVA d.o.o..

FEBRUAR - Občina Krško

https://www.krsko.si/files/other/news/71/228654Februar%20KK%202020.pdf

1 feb 2020 ... 1. in 2.2.2020, ob. 17.00. KINO: Dolittle, družinska komedija. KD Krško. Kulturni dom Krško, 07/488 01 90, www.kd-krsko.si. 1.2.2020, ob 19.00.

odlok - Občina Krško

https://www.krsko.si/files/other/news/71/82928Osnutek%20odloka%20o%20javnem%20redu%20in%20miru%20v%20ob%C4%8Dini%20Kr%C5%A1ko..pdf

v občini Krško, v kolikor ta področja niso urejena v drugih odlokih Občine Krško. (2) Odlok ... Skrbnik živali, ki so zapuščene, je imetnik zavetišča oziroma občina,.

ks senuse - Občina Krško

https://www.krsko.si/files/other/news/71/77924Zapisnik%201.%20konstitutivne%20seje.pdf

a) Jože Olovec, Vrtnarska pot 1, 8273 Leskovec pri Krškem b) Janez Salmič, Sejmiška 20, 8273 Leskovec pri Krškem c) Dragutin Antolič, Ulica Anke Salmičeve ...

Posavje. - Občina Krško

https://www.krsko.si/files/other/news/71/81150RIN%20Sociala%20-%20Posavje..pdf

Marjetka Kostevc, direktorica CSD Brežice ... Monika Abram, CSD Krško ... socialno delo Brežice, Krško in Sevnica, ki delujejo na območju statistične regije; ...

Nerezine - Občina Krško

https://www.krsko.si/files/other/news/71/81136Predlog%20Sklepa%20o%20izdaji%20soglasja%20k%20Ceniku%20letovanja%20v%20po%C4%8Ditni%C5%A1kih%20objektih%20Ob%C4%8Dine%20Kr%C5%A1ko%20-%20TN%20Bu%C4%8Danje%20-%20Nerezine%20L

k ceniku letovanja v počitniških objektih Občine Krško. - TN Bučanje / Nerezine, Lošinj /. I. Občinski svet Občine Krško sprejme Sklep o izdaji soglasja k ceniku ...

Pokopališki red - Občina Krško

https://www.krsko.si/files/other/news/71/130728Pokopali%C5%A1ki%20red.pdf

31 maj 2018 ... enotni cenik uporabe pokopališča, pokopaliških objektov in naprav ... (3) Nagrobna obeležja so spomeniki, robniki, krovne in stenske plošče, lučke, vaze ... postavlja nagrobne betonske temelje na novih oddelkih pokopališč,.

sklep - Občina Krško

https://www.krsko.si/files/other/news/71/81318Predlog%20Sklepa%20o%20podelitvi%20priznanj%20Ob%C4%8Dine%20Kr%C5%A1ko%20za%20leto%202014..pdf

2. družbi Resistec UPR d.o.o. & Co. k.d. PE Krško. - za več kot 20 let uspešnega delovanja v gospodarstvu;. 3. Turističnemu društvu Brestanica. - ob 50-letnici ...

november - Občina Krško

https://www.krsko.si/files/other/news/71/212643November%20v%20KK%202019.pdf

1 nov 2019 ... Optika Rimc. 12.11.2019, ob 10.00. Šola prenove: Sanacija vlage. Mestni muzej Krško. Mestni muzej Krško, Zveza zgodovinskih mest Slovenije ...

Priloga 1 - Občina Krško

https://www.krsko.si/files/other/news/71/83384Priloga%201.pdf

2201 05000145 PRIMO,PRIMOŽ ČERNELČ s.p.. 24.900,00. 0,00. 103,91 ... 2430 01000041 ŠOLSKI CENTER KRŠKO-SEVNICA. 487.450,69. 0,00. 2.034,09.

zapisnik - Občina Krško

https://www.krsko.si/files/other/news/71/80958Zapisnik%208.%20seje%20Ob%C4%8Dinskega%20sveta..pdf

16 jul 2015 ... 8. seje Občinskega sveta Občine Krško, ki je bila v ... notar, sodišče ter druga podjetja in samostojni podjetniki vprašujem, ali je imela. Občinska ...

SPLOŠNI POGOJI Pravila sodelovanja v nagradni igri ... - Ansat

https://ansat.si/images/dokumenti/splosni-pogoji-Letimo-z-Ansatom.pdf

30 jan 2019 ... Krško (v nadaljevanju organizator) organizira nagradno igro »« (v ... nagrad bo potekalo javno v Naročniškem centru Ansat, d. o. o., PE Qlandia.

analiza stanja turizma občine krško na osnovi podatkov ... - TIC Krško

https://www.visitkrsko.com/wp-content/uploads/2019/11/AnalizaTurizma_NaPodlagiPodatkovZa2017.pdf

TURIZEM V OBČINI KRŠKO v l.2017 – NA KRATKO V ŠTEVILKAH . ... Prihodi in prenočitve turistov v regiji in občini Krško . ... Učna pešpot Pikapolonica,.

posavska špajza - Občina Krško

https://www.krsko.si/files/other/news/71/82421Investicijski%20program%20-%20Posavska%20%C5%A0pajza..pdf

5 nov 2012 ... Časovni načrt vseh aktivnosti, potrebnih za izvedbo projekta in vzpostavitev ... izdelava hladne strehe kot “LAAS“ prefabricirana samonosna ... Spodnji del pulta vsebuje zaprt prostor, ki ima na strani prodajalca drsna vrata s.

Izobraževanje odraslih - Občina Krško

https://www.krsko.si/files/other/news/71/165395Izobra%C5%BEevanje%20odraslih%20-%20program%202019.pdf

Predstavitev javnega zavoda Ljudska univerza Krško.. 2. Kratek opis ... Na LU Krško izvajamo program Univerze za tretje življenjsko obdobje po konceptu.

Dejan Vunjak - Občina Krško

https://www.krsko.si/files/other/news/71/219068December%20KK%202019.pdf

14 dec 2019 ... KINO: Ledeno kraljestvo 2, animirana družinska pustolovščina. KD Krško. Kulturni dom Krško, 07/488 01 90 www.kd-krsko.si. 1.12.2019, ob ...

Romska strategija - Občina Krško

https://www.krsko.si/files/other/news/71/126202Romska%20strategija%20-%20osnutek.pdf

24 apr 2018 ... osnutek Strategije reševanja romske problematike v občini Krško za ... nujne medicinske pomoči (urgenca) na katero prihajajo bolni Romi tudi, ...