LETNO POROČILO

Prodaja stanovanj v soseski Zeleni gaj na Brdu v Ljubljani (funkcionalni enoti F4 in F5.2) 35. 2.3.2. Prodaja stanovanj v soseski Zeleni gaj na Brdu v Ljubljani ...

LETNO POROČILO - Sorodni dokumenti

Celotno Letno Poročilo (pdf) - Slovenske Železnice Letno poročilo ...

https://sz-reporting.com/wp-content/uploads/2018/08/SZ-Letno-porocilo-2017-SLO-iNET-video.pdf

O SLOVeNSKIh ŽeLeZNIcAh. Ključni kazalniki skupine Slovenske železnice za leto 2017 ... dejavnosti, primerne za zaposlovanje delavcev, ki zaradi zmanjšane ...

letno poročilo letno poročilo - Komunala Nova Gorica

https://www.komunala-ng.si/mma/komunalangletnoporoilo2009pdf/2011021813530481/?m=1298033584

V drznosti se skrivajo genialnost, moč in čarobnost.' Goethe. FIRMA ... medicine dela, ki sodeluje z osebnim zdravnikom in zunanji sodelavec za varstvo pri delu.

Letno poroçilo Letno poroçilo - Rižanski vodovod Koper

https://www.rvk.si/files/pages/568

pogodbi (povezava Rodik–Rižana je bila zgrajena leta. 1993); vir je v ... Oskrba s prevozi ... bo izpolnjeval zahteve za varen prevoz vode porabnikom.

Letno poročilo družbe Gorenje, d.d., in konsolidirano letno poročilo ...

https://static.2014.gorenje.cc/files/default/corporate/investor-relations/annual-reports/gorenje-letno-porocilo-2003.pdf

Povzetek računovodskih izkazov Skupine Gorenje v skladu z ... Vsi prikazani podatki se nanašajo na Skupino Gorenje. ... jni štedilnik širine 60 cm z indukcijskim.

letno poročilo letno poročilo - Premogovnik Velenje

http://www.rlv.si/si/files/default/Letna%20porocila/LETNO%20POROCILO%20PV%202018.pdf

16 maj 2019 ... Celotni prihodki PV so bili doseženi v višini 109.226.557 EUR, kar je 8,4 % manj ... 8. junija je prišlo v odvisni družbi RGP do lastniškega preoblikovanja na način, da so ... povezanim družbam ter dajanjem poslovnih prostorov v najem ... zaradi povišanja naložbenih nepremičnin (stanovanja), vezanih na.

LETNO POROČILO LETNO POROČILO KSD d.o.o. ... - Občina Vipava

https://www.vipava.si/mma/6-8-Komunalno-stanovanjska-dru%C5%BEba-Ajdov%C5%A1%C4%8Dina.pdf/2012050915385765/

Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina; skrajšan naslov KSD d.o.o. ... Vip. ENOTA VOD.- Ajd. 2. 4. 5. 1. 2. 10. ENOTA PARKI,. ČIŠČENJE ULIC. 1. 2.

letno poročilo letno poročilo za leto 20 za leto 2012 - Občina Lukovica

https://www.lukovica.si/files/other/news/84/135446Revidirano%20letno%20poro%C4%8Dilo%202012%20PRODNIK%20d.o.o..pdf

31 dec 2012 ... prenesenih v osnovna sredstva, ki jih JKP Prodnik vodi za občino. X niso vsi objekti ... pokopališču Domžale 103 pogrebi, od tega 5 pogrebov z raztrosom pokojnika. ... d.o.o., Instalacije Grosuplje d.o.o., Tehnounion d.o.o.). 3.

1 Petrol, d.d., Letno poročilo 2002 Letno poročilo za leto 2002 je ...

https://www.petrol.eu/binaries/content/assets/skupina-petrol-slo/2018/porocila/2002/letno_porocilo_petrol_2002.pdf

Število zaposlenih po stopnjah formalne izobrazbe družbe Petrol ................ 83 ... h) gradbeni objekt in opremo BS Žalec (303,9 mio SIT), i) gradbeni objekt in ...

LETNO POROČILO LETNO POROČILO KSD d.o.o. AJDOVŠČINA ...

https://www.vipava.si/mma/6-8-Komunalno-stanovanjska-dru%C5%BEba-Ajdov%C5%A1%C4%8Dina.pdf/2012050915385765/

Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina; skrajšan naslov KSD d.o.o. Ajdovščina, Goriška cesta. 23/b, je vpisana v sodni register Okrožnega sodišča v ...

LETNO POROČILO LETNO POROČILO KSD doo AJDOVŠČINA ...

https://www.ajdovscina.si/mma/3.Letno%20poro%C4%8Dilo%20KSD%20za%20leto%202009;/12892/?m=1274047200

KSD Ajdovščina opravlja vse obvezne javne službe na območju Občine Ajdovščina in Občine. Vipava, to je: - oskrba s pitno vodo,. - odvajanje odpadnih in ...

LETNO POROČILO 2013 Poslovno poročilo - Narodni muzej Slovenije

https://www.nms.si/si/files/default/muzej/letna-porocila/porocilo-o-delu-nms-2013.pdf

najdišča Kranj-Knedlov vrt, poudariti moramo, da gre za obsežno dolgoletno obveznost (oklep je setavljen iz , za katero načrtujemo,da po dokončno zaključena ...

LETNO POROČILO 2017 Poslovno poročilo - Narodni muzej Slovenije

https://www.nms.si/si/files/default/muzej/letna-porocila/porocilo-o-delu-nms-2017.pdf

1.10. 2.193. 11 Sculptura cantanda. Zven forme – forme zvena. Zavod PAJN,. Milena Braniselj. Slovenija 4.10.–31.10. 1.629. 12 Razstava »Lovska obleka Karla.

Letno poročilo 2012 I Poslovno poročilo - SEOnet - Ljubljanska borza

https://seonet.ljse.si/file.aspx?AttachmentID=36647

thereof into a Mercator centre. At the 9th ... supplementary offer at Mercator shopping centres. ... Novo mesto Bršljin, Celje, Maribor Tabor, and Ptuj Špindlerjeva.

LETNO POROČILO 2018 Poslovno poročilo - Narodni muzej Slovenije

https://www.nms.si/si/files/default/muzej/letna-porocila/porocilo-o-delu-nms-2018.pdf

Tomaž Lazar. Oddelek za zgodovino FF UL,. Zgodovinski inštitut ZRC SAZU. Arhiv R Slovenije. 19 Zgodovina. Zbirka orožja in bojne opreme dr. Tomaž Lazar.

LETNO POROČILO 2019 Poslovno poročilo s ... - Ekonomska fakulteta

http://www.ef.uni-lj.si/media/document_files/katalog_info_jav_znacaja/letno_porocilo_2019_EF_UL.pdf

24 feb 2020 ... Za slikanje uporablja predvsem akrilne barve. Že. 25 let tako na platna ... Ernest & Young, Hofer, Knauf Insulation, NLB, Unija, Renault Nissan.

LETNO POROČILO 2018 Poslovno poročilo s poročilom o ... - Aluo

https://www.aluo.uni-lj.si/wp-content/uploads/2019/02/Letno-poro%C4%8Dilo-2018-UL-ALUO.pdf

27 feb 2019 ... 2017/2018 je bil mogoč vpis na določeno smer (smer Grafika) že z manj kot ... (Botanično društvo Slovenije, Društvo Kaverljag, Študentski dom ...

Letno poročilo 2012 I Poslovno poročilo - Mercator

https://www.mercatorgroup.si/assets/Annual-reports/Annual-report-of-Mercator-Group-and-the-company-Poslovni-sistem-Mercator-d.d.-for-the-year-2018.pdf

25 Apr 2019 ... of traditional stores is rounded off with the offer of the M Tehnika ... from Celje, Maribor, Trbovlje, Velenje, Koper, Brnik, Novo mesto and Slovenj.

letno poročilo - Gov.si

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MGRT/Dokumenti/DRR/Tema-prednostna-obmocja/Pomurski-zakon/8.-Letno-porocilo_Pomurje_2010-2019.pdf

3 jan 2019 ... Spodbude za zaposlovanje in davčne olajšave za investiranje . ... sporočena prosta delovna mesta (podatek za OS Murska Sobota): 5.691, ... Poleg svetovanja v zvezi z uredbo je Zavod RS za zaposlovanje v letu 2017 izvajal ...

letno poročilo - IPF

https://www.ipf.si/media/110432/letno-porocilo-ipf-2018.pdf

29 mar 2019 ... GrUBAr BoŠtJAn. 542,17. GrUBAr MArKo. 0,01. GrUBAr toMAŽ. 9,95. GrUBiŠiĆ ... KArtonAŽA Alič iDriJA,. d. o. o.. 17,76. KASAl polonA. 225,29.

LETNO POROCILO 20 18

http://www.trzin.si/assets/meetings/Mandatno_obdobje_2018_-_2022/5._redna_seja/PorocilaZDDomzale.pdf

31 dec 2018 ... splos'ni del I ZDRAVSTVENI DOM DOMZALE preventivno zdravstveno varstvo vseh skupin prebivalcev ter izvaja in zagotavljai.

Letno poročilo - SIJ d.d.

https://www.sij.si/assets/magazine-files/LP-SKUPINA-SIJ-2010.pdf

Srednje legirani varilni in dodajni materiali. EPP žica ... gradbenih strojev. Mali gospodinjski aparati ... MERKUR d.d., Cesta na Okroglo 7, Naklo. 20. 20.

letno poročilo - ECE

https://www.ece.si/app/uploads/2018/09/ece-letno-porocilo-2016.pdf

ustalile na nivoju, ki je sicer nižji od stanja s konca leta 2015, skrbijo pa velika ... RWE v letu 2015 in v drugi polovici leta 2016 Telekom Slovenije, je trg prodaje ... poslovne prostore v Celju, ki jih družba oddaja posameznikom ali podjetjem.

LETNO POROČILO

http://imss.dz-rs.si/IMiS/ImisAdmin.nsf/ImisnetAgent?2&OpenAgent&DZ-MSS-01%2Fca20e005eca68ff463667b57324c9f578d4858c491025ea5998079843499601c

Prodaja stanovanj v soseski Zeleni gaj na Brdu v Ljubljani (funkcionalni enoti F4 in F5.2) 35. 2.3.2. Prodaja stanovanj v soseski Zeleni gaj na Brdu v Ljubljani ...

letno poročilo 2 0 1 1 - DSU

http://www.dsu.si/Data/Doc/LetnaPorocila/2011-PorociloDSU.pdf

1 apr 2012 ... D.S.U., družba za svetovanje in upravljanje, d.o.o. ... kupoprodajna pogodba za zemljišče (pog. št. ... Ostala podjetja z deleži: PS ZA Avto.

letno poročilo - RGP

https://www.rgp.si/app/uploads/2019/07/rgp-letno-porocilo-2013.pdf

Druţba RGP d.o.o., rudarski gradbeni programi pripada Skupini Premogovnik Velenje in še nadalje Skupini Holding slovenske elektrarne. Konsolidirano ...

letno poročilo 2018 - Lpp

https://www.lpp.si/sites/www.jhl.si/files/dokumenti/5_letno_porocilo_2018-lpp.pdf

1 apr 2019 ... organizira in vodi delovni proces, ... Tehnični pregledi s homologacijami so kljub zaostrenim pogojem na trgu še vedno pomemben ... potnikov, ki so predlagali, da je na delu ekrana je izpisan trenutni čas, pa tudi številka linije.

letno poročilo 2018 - dzs

http://icarus.dzs.si/pdf/Letno_porocilo_Druzba_DZS_leto2018.pdf

26 apr 2019 ... DZS, d.d. » Letno poročilo 2018 » Poslovno poročilo. 4. SKUPINA DZS. Družba DZS, d.d. je matično podjetje Skupine DZS, ki deluje na treh ...

letno poročilo - Coface PKZ

https://www.coface-pkz.si/sites/www.sid-pkz-clone.si/files/documents/letno_porocilo_2018_0.pdf

Merkur zavarovalnica, d.d. (od januarja 2001 do decembra 2016): ... Slovenska organizacijska klima ... Čiste prenosne premije so se znižale za 0,54 mio EUR.

Letno poročilo 2015 - A1

https://www.a1.si/documents/10179/22812/Letno poro%C4%8Dilo 2015.pdf/8f9d1696-540d-45fd-8225-7a91a461a109

1 maj 2016 ... celotni skupini Telekom Austria usmerja v skladno poslovanje. ... b) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti ... denarnih tokov, ki bi bili pretežno neodvisni od denarnih tokov drugih sredstev, ...

LETNO POROČILO REVOZ D.D.

https://revoz.si/app/files/reports/letno_porocilo_2013.pdf

31 dec 2013 ... direktor proizvodenj in logistike za ... ga dizjana za segment malih vozil ... ergonomije in varnosti (prilagajanje normam ATEX, nova avto-.

letno poročilo 2017 - Lpp

https://www.lpp.si/sites/www.jhl.si/files/dokumenti/5_letno_porocilo_lpp_2017_0.pdf

16 apr 2018 ... druge nastanitve za krajši čas,. • okrepčevalnice in podobni ... organizira in vodi delovni proces, ... Tehnični pregledi s homologacijami so kljub.

Letno poročilo 2016 - Gov.si

https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/URSIKS/Dokumenti/Letna-porocila-/Letno-porocilo-2016.pdf

Ksenja Lampe. Lucija Božikov ... aktiviramo« je bilo v zavodu prisotnih več gostov (Ksenja Jus, Maja Vidmar, Matej Duh, Suzana Tratnik, Zoran. Pevc, Lenart ...

Letno poročilo 2019

http://oam.si/file.aspx?AttachmentID=17483

28 nov 2019 ... Švedsko prodana prva prikolica pod to blagovno znamko. Danes je družba Adria Mobil, d. o. o., s celovito paleto produktov – prikolic, ...

Letno poročilo - Policija

https://www.policija.si/images/stories/NovinarskoSredisce/SporocilaZaJavnost/2015/04_april/13_letno_porocilo_nk/Letno_porocilo_delo_policije_za_2014.pdf

sistemov EUROSUR, EIDA in EIDAZ. ... EIDA. Aplikacija za učenje na daljavo. EIDAZ. Aplikacija za učenje na daljavo ... aplikacija Prijava hotelskih gostov. PNR.

letno poročilo 2016 - RTV Slo

https://www.rtvslo.si/files/letno_porocilo/2017_03_21-letno_porocilo_2016_lektorirano.pdf

21 mar 2017 ... Miran Zupanič (začetek mandata 16. maja 2016);. - namestnica ... začetek zimske sezone 2016/2017 (Pokljuka, skakalna novoletna turneja);.

Letno poročilo 2018, pdf - ZAG

http://www.zag.si/ajax/DownloadHandler.php?file=2575

31 jul 2019 ... Dimičevi 12 (dvoriščni prostori) ter lokaciji Maribor (najem ali nakup ... je preprosta razlaga; nakup skoraj 300 tisoč € vrene opreme, ki je bila.