Izjava o spremembi lastništva psa - PisRS

Če je lastnik psa fizična oseba, se lahko v CRPsi kot lastnik vpiše le oseba, ki je dopolnila 18 let, pri čemer se starost lastnika ugotavlja z vpogledom v osebni ...

Izjava o spremembi lastništva psa - PisRS - Sorodni dokumenti

Izjava o spremembi lastništva psa - PisRS

http://www.pisrs.si/Pis.web/npb/2014-01-3644-p3.pdf

Če je lastnik psa fizična oseba, se lahko v CRPsi kot lastnik vpiše le oseba, ki je dopolnila 18 let, pri čemer se starost lastnika ugotavlja z vpogledom v osebni ...

Priloga 1: Izjava o spremembi lastništva psa v CRPSI - Uradni list

https://www.uradni-list.si/files/RS_-2009-051-02571-OB~P001-0000.PDF

Priloga 1. IZJAVA O SPREMEMBI LASTNIŠTVA PSA V CRPSI. Podpisani. Osebno ime. Naslov lastnik psa. (ime psa). Številka potnega lista: Oznaka psa:.

izjava o dokončanju investicijskih vzdrževalnih del - PisRS

http://pisrs.si/Pis.web/npb/2012-01-0256-p2.pdf

Knjiga obračunskih izmer - število strani. 32. Končna obračunska situacija številka za mesec. 33. Končna obračunska situacija - končna potrjena vrednost ...

IZJAVA LASTNIKA O ODJAVI PSA V CRPsi - PisRS

http://www.pisrs.si/Pis.web/npb/2014-01-3644-p4.pdf

Podpisani z dnem podpisa odjavljam psa v CRPsi. S podpisom jamčim, da so podatki iz te izjave točni. Datum: Podpis lastnika psa: ...

izjava o dokončanju vzdrževalnih del v javno korist - PisRS

http://pisrs.si/Pis.web/npb/2012-01-0256-p3.pdf

Obrazce za vnos podatkov v BCP. 31. Gradbeni dnevnik število strani. 32. Datum prvega dne datum zadnjega dne. 33. Knjiga obračunskih izmer - število strani.

Priloga k obrazcu ZRSZ-TUJ-2-1 IZJAVA O POSLOVANJU - PisRS

http://pisrs.si/Pis.web/npb/2015-01-0387-2011-01-2116-npb1-p9.pdf

OPOZORILO: Če se v postopku izdaje delovnega dovoljenja ugotovi, da je delodajalec vlogi priložil neresnično izjavo o izpolnjevanju pogoja iz 5. točke ...

Izjava odgovornega vodje projekta izvedenih del in ... - PisRS

http://pisrs.si/Pis.web/npb/2008-01-2336-p4.pdf

Odgovorni vodja projekta izvedenih del in odgovorni nadzornik. I Z J A V L J A V A. 1. da so bile v projekt izvedenih del vnesene vse spremembe, ki so nastale ...

Evropska mreža varuhov človekovih pravic Izjava Izjava, sprejeta na ...

http://www.varuh-rs.si/fileadmin/user_upload/word/Mednarodna_porocila/Izjava_o_sodelovanju_E_ombudsmana/Final_version_2007-10-16-sl.pdf

varuhov človekovih pravic. Evropski varuh človekovih pravic na prostovoljni ravni povezuje vse nacionalne in regionalne varuhe človekovih pravic in podobne ...

Izjava Izjava o odpovedi zavarovanja in prepovedi uporabe osebnih ...

https://www.vzajemna.si/assets/T-084-Odstopna-izjava-11-9-2017.pdf

11 sep 2017 ... Izjava. Če je nova zavarovalna pogodba dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja sklenjena brez ... T-084 Odstopna izjava_(6-9-2017).indd 1.

Spreminjanje lastništva družbe Impol

http://www.impol.com/files/default/Metalurg/Metalurg_2013_02.pdf

14 apr 2013 ... Udeleženci na delavnicah osvajajo veščine iskanja zaposlitve, pripravijo svojo vlogo za zaposlitev in življenjepis, spoznajo se z različnimi.

vloga za spremembo lastništva - Plinarna Maribor

http://www.plinarna-maribor.si/bin?bin.svc=obj&bin.id=EFFCF667-863E-F511-8CB5-28E8E9F2FB0E

Kupoprodajna pogodba. - - Najemna pogodba. - - Sklep o dedovanju. - - Zk izpisek. - - Osebni dokument (na vpogled). - - Izjava sprememba plačnika.

6. SPREMEMBE LASTNIŠTVA V ZAVODU BANCA AGRICOLA ...

http://www.cek.ef.uni-lj.si/u_diplome/perkovic682.pdf

Osrednja zamejska kreditna institucija v Italiji je danes Kmečka banka v Gorici. Do nedavnega pa je bila poleg slednje prisotna tudi Tržaška kreditna banka na ...

Vloga za spremembo lastništva - Veterinarska fakulteta - Univerza v ...

https://www.vf.uni-lj.si/sites/www.vf.uni-lj.si/files/vloga-za-spremembo-lastnistva.pdf

Klinika za zdravstveno varstvo in rejo konj. Oddelek za selekcijo konj ... dokumentacijo, ki jo posedujete (kupoprodajna pogodba, druga dokazila o spremembi ...

prenos lastništva v družinskem podjetju - Univerza v Ljubljani

http://www.cek.ef.uni-lj.si/specialist/simcic2900.pdf

Družinsko podjetje je podjetje, v katerem na določitve v zvezi z lastništvom ali managementom vplivajo ... tudi sodelujejo s svojim delom. Handlerjeva (1989, str.

aktualna vprašanja glede lastništva tujih fizičnih in pravnih oseb na ...

http://old.epf.uni-mb.si/ediplome/pdfs/zupan-damjana.pdf

Cene hrvaških nepremičnin bodo naraščale vsaj do vstopa v EU, saj obstaja dosti špekulacij pri nakupih. Večina tujih nakupov v Sloveniji ter na Hrvaškem je ...

obvestilo o spremembi DPC cigaret

https://malitrgovci.gzs.si/pripone/PM_sprememba%20DPC%20cigaret%201_7_2011.pdf

cigaret. 2,70. 1. MURATTI AMBASSADOR BLUE 100's. S spoštovanjem! Anja Pintar. Koordinator Iggističnih procesov. PHILIP MORRIS. Boris Manchev.

Sklep o spremembi statuta ZDS pdf, 59.67 kb - Zdravstveni dom za ...

https://www.zdstudenti.si/wp-content/uploads/2018/12/sklep-o-sprejemu-statuta-okt.pdf

LJUBLJANA, Aškerčeva cesta 4. Na podlagi 45. in 46. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 - odl. US, 8/96, 36/00 –. ZPDZC in 127/06 – ZJZP) ...

z dne 7. junija 2019 - o spremembi Sklepa ECB

https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/celex_32019d001501_sl_txt.pdf

20 jun 2019 ... SPREJEL NASLEDNJI SKLEP: ... 2. doda se naslednji oddelek VI: „VI. Splošna določba. Če CDD, ki ima dostop do storitev T2S, ne izpolnjuje ...

OBVESTILO O SPREMEMBI OBRAČUNA OMREŽNINE ... - ENOS, dd

http://www.enos.si/uploads/media/OBVESTILO_O_SPREMEMBI_OBRACUNA_OMREZNINE_za_kWh_V1.pdf

obračun omrežnine in zemeljskega plina iz volumetričnih enot (Sm3 ... distribucijski sistem zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 85/16) so ... količina [m3] cena.

Obr. ZPIZ 40629-9-1 Obvestilo o spremembi bivališča

https://www.zpiz.si/cms/userfiles/file/Obr_%20ZPIZ%2040629-9-1%20Obvestilo%20o%20spremembi%20bivali%C5%A1%C4%8Da%281%29.pdf

Podpisani(a) izjavljam, da so navedeni podatki resnični, hkrati izjavljam, da bom na podlagi 119. Člena ZPIZ-2 vsako spremembo, upoštevajoč to obvestilo, ...

Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi JVIZ OŠ DBB Hrpelje

http://www.hrpelje-kozina.si/wp-content/uploads/2018/02/Odlok-o-spremembi-odloka-o-ustanovitvi-JVIZ-O%C5%A0-DBB-Hrpelje-.pdf

16 feb 2018 ... OBRAZLOŽITEV: Na Osnovni šoli Dragomirja Benčiča-Brkina (OŠ DBB Hrpelje) je bil decembra 2017 opravljen redni inšpekcijski nadzor.

sklep o spremembi volisc za 13_5_2018 - Občina Straža

http://www.obcina-straza.si/wp-content/uploads/2018/05/sklep-o-spremembi-volisc-za-13_5_2018.pdf

13 maj 2018 ... 35, Oštarija. Rudolfswerth, na nov sedež volišča, ki se glasi: NM, Kandijska cesta 61 a, Damjan Dolenc. 3. Spremeni se sedež volišča št.

Obvestilo o spremembi urnika praznjenja ... - JP VOKA SNAGA

https://www.vokasnaga.si/sites/www.jhl.si/files/dokumenti/februar2020_zabojniki.pdf

prek spletne aplikacije Moji odvozi, ki jo najdete na spletni strani www.mojiodpadki.si, kjer si urnik praznjenja svojih zabojnikov lahko tudi natisnete;.

Odlok o preimenovanju, ukinitvi in spremembi poteka ulic ter ...

http://www.maribor.si/dokument.aspx?id=14670

8 jul 1998 ... Ulica pariške komune v Ulico Pariške komune (Ulica. Pariške komune). 19. Ulica Roze Luxemburg v Ulico Rose Luxemburg (Ulica.

Zakon o spremembi zakona o proizvodnji in prometu s ... - Konopko

http://www.konopko.si/files/file/8_Uradni-list-RS_st-44-00_Zakon-o-spremembi-zakona-o-proizvodnji-in-prometu-s-prepovedanimi-drogami-%28ZPPPD-A%29.pdf

15 jan 2015 ... V zakonu o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami (Uradni list RS, št. 108/99) se v 3. točki drugega odstavka. 28. člena za besedo ...

7 točka Soglasje k spremembi sistemizacije OŠ Prestranek - Vrtec ...

https://www.postojna.si/files/other/news/105/940047%20to%C4%8Dka%20Soglasje%20k%20spremembi%20sistemizacije%20O%C5%A0%20Prestranek%20-%20Vrtec%20Prestranek.pdf

zavodu Osnovna šola Prestranek – Vrtec Prestranek. NAMEN: Obravnava in ... Nataša Režek Donev, ravnateljica OŠ Prestranek. MATIČNO TELO: Odbor za ...

1 OBRAZLOŽITEV Pravna podlaga za predlog Uredbe o spremembi ...

https://e-uprava.gov.si/.download/edemokracija/datotekaVsebina/254287?disposition=inline

hrupu zmanjšajo v največji možni meri in jo omejijo, v kolikor je izvedljivo, le na ... Uredba o spremembah Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju v 1. ... da smatramo obratovanje gradbišč za dejavnost, ki se izvaja občasno ter v naravnem oziroma življenjskem okolju povzroča hrup le v času gradnje, saj jo na ...

Obvestilo o spremembi uradnih ur krajevnih ... - Občina Medvode

https://www.medvode.si/files/other/news/85/132487Obvestilo%20o%20spremembi%20uradnih%20ur%20krajevnih%20uradov%20v%20casu%20dopustov.pdf

29 maj 2018 ... UPRAVNA ENOTA LJUBLJANA ... na Krajevnem uradu Notranje Gorice: ... Upravni enoti Ljubljana, Sektor za upravne notranje zadeve, ...

Obvestilo o spremembi pomembnega deleža - Celjski sejem

https://ce-sejem.si/wp-content/uploads/2019/02/Obvestilo-o-spremembi-pomembnega-dele%C5%BEa.pdf

Leskoškova cesta 6, 1000 Ljubljana, je v teku. Po opravljenem prenosu družba Kovintrade d.d. Celje ne bo več imetnik delnic z oznako CESG. To obvestilo ...

Uredba o spremembi Uredbe o zavarovanih prosto živečih živalskih ...

https://www.lovska-zveza.si/userfiles/Uredba%20o%20spremembi%20Uredbe%20o%20zavarovanih%20prosto%20%C5%BEive%C4%8Dih%20%C5%BEivalskih%20vrstah%20MOP%2012.%206.pdf

12 jun 2019 ... Uredba o spremembi Uredbe o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah. Št. zadeve: IPP št. 007-312/2019. EVA 2019-2550-0037.

odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega ... - Občina Vipava

https://www.vipava.si/mma/-/2016081114500145/

ima opravljen bibliotekarski izpit oziroma ga mora opraviti najkasneje v roku, ki je določen v zakonu, ki ureja knjižnično dejavnost.« Spremeni se drugi odstavek ...

predlog nujni postopek eva 2018-2611-0079 zakon o spremembi ...

https://imss.dz-rs.si/IMiS/ImisAdmin.nsf/ImisnetAgent?2&OpenAgent&DZ-MSS-01%2Fca20e005c1332be89af90405637a70a53d6e76cc2d59b1cff6c24dc9ed2c875e

1 dec 2018 ... Do VD so po ZSVarPre upravičene osebe, ki so trajno nezaposljive ali ... dohodkov za varstveni dodatek, ki pripadajo posameznim družinskim članom družine, poveča ... Minimalno določena višina DP je leta 2016 znašala:.

2019/2197 z dne 19. decembra 2019 o spremembi Uredbe - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32019R2197R%2803%29&from=EN

25 feb 2020 ... Trinatrijeva sol uridin 5′-difosfoglukuronske kisline (CAS RN ... aluminijeve in titanove okside; s skupno prostornino ne več kot 65 litrov in ...

Predlog Odredbe o spremembi in dopolnitvi Odredbe o določitvi ...

https://www.ljubljana.si/assets/Seje/15630/9.-toka.pdf

za vrstico, ki določa javno parkirno površino »NUK II. (Emonska cesta) – parkirišče za osebna in bivalna vozila«, doda nova vrstica, ki se glasi: pon.-ned. pon.