predlog zakona o duševnem zdravju - SLOVENTA

Praper (2008) meni, da sta psihiatra Lev Milčinski (1916 – 2001) in Miloš Kobal v šestdesetih letih pripravila okoliščine, v katerih se je psihoterapija v Sloveniji ...

predlog zakona o duševnem zdravju - SLOVENTA - Sorodni dokumenti

predlog zakona o duševnem zdravju - SLOVENTA

http://www.sloventa.si/wp-content/uploads/2015/02/Mo%C5%BEina-zgodovina-slov-psihoterapije.pdf

Praper (2008) meni, da sta psihiatra Lev Milčinski (1916 – 2001) in Miloš Kobal v šestdesetih letih pripravila okoliščine, v katerih se je psihoterapija v Sloveniji ...

predlog zakona o duševnem zdravju - Center za psihoterapijo Maribor

http://www.cpmb.si/documents/clanki/Mozina-zgodovina-slov-psihoterapije%5B1%5D.pdf

(psiho)analiza (Regovec, 2007) ali pa se še izobražujejo (npr. eksistencialna psihoterapija. (Kuzmanić ... Ljubljana: Republiški odbor Rdečega križa Slovenije.

predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o volitvah v ...

http://www.zdus-zveza.si/docs/VSEBINE-ZAKONODAJA/Koncni,Predlog_sprem_in_dop_ZVDZ-18_1_2013.pdf

OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM PREDLOGA ZAKONA. Sedaj veljavni Zakon o volitvah v Državni zbor (ZVDZ) obsega rešitve zakona iz leta 1992 in.

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o dedovanju

https://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2016/02/zd-c-dz-rs.pdf

Za njegov lažji pretok v EU je bil sprejet enoten obrazec evropskega potrdila o dedovanju. V ... in da se bo oporoka hranila v posebni ovojnici namesto v ovitku;.

PREDLOG EVA: PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBI ZAKONA O ...

https://e-uprava.gov.si/.download/edemokracija/datotekaVsebina/209329?disposition=inline

je namenjen izključno kritju izplačila pokojninskih rent iz zavarovalnih polic ... 1 Vir: Modra zavarovalnica, d.d.: Letno poročilo Prvega pokojninskega sklada ...

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA ...

https://e-uprava.gov.si/.download/edemokracija/datotekaVsebina/407913?disposition=inline

20 nov 2019 ... 12. člen. V 32. členu se v tretjem odstavku za besedo »overjen« doda besedilo »ali elektronsko podpisanim na portalu eZVEM«. 13. člen.

Predlog zakona o spremembah

https://e-uprava.gov.si/.download/edemokracija/datotekaVsebina/372180?disposition=attachment

matični register, izdajo izpiskov in posredovanje podatkov iz tega registra. 3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva: - Boštjan ...

PRIPOMBE IN PREDLOGI NA PREDLOG ZAKONA O ...

http://www.tobacna.si/si/files/default/mediji/ZOUTI%20Pripombe%20in%20predlogi%20na%20celoten%20predlog%20zakona_final_07042016.pdf

Imperial Tobacco proizvaja in prodaja cigarete, tobak, cigare, papirčke za zvijanje cigaret in tube za izdelavo cigaret. Tabacalera deluje v premium segmentu ...

Predlog zakona o osebni asistenci - YHD Društvo

https://www.yhd-drustvo.si/files/nzh/ZOA.pdf

organizacij (v nadaljnjem besedilu: FIHO) in registrirani izvajalci osebne asistence, pri čemer je nosilec ministrstvo, pristojno za socialno varstvo. (2) Država je ...

Predlog zakona o medicinskoj potpomognutoj oplodnji

https://www.paragraf.me/nacrti_i_predlozi/predlog-zakona-o-medjicinskoj-potpomognutoj-oplodnji.pdf

IzrazI koji se u ovom zakonu koriste za fizicka lica u muskom rodu ... 17)uzimanje polnih celija i polnih tkiva je medicinski postupak koji se sprovodi.

Predlog zakona o štipendiranju - Študentska organizacija

http://www.studentska-org.si/wp-content/uploads/2017/06/SOSPredlogZstip.pdf

Prav tako lahko prejema ob tem tudi kadrovsko štipendijo ali štipendijo za deficitarne ... 35. člen. (vloga za dodelitev ali nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije).

ODGOVOR STARŠEV NA PREDLOG NOVELE ZAKONA O ...

https://waldorfska-pedagogika.si/wp-content/uploads/2019/06/DOPIS_Starsi_Ptuj.pdf

3 Ustava RS. 4 ​http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO447​ (3. 6. 2019). 5 M. Škrobar, 2009, Pravni in ekonomski vidiki javnega in zasebnega ...

PREDLOG ZAKONA O VOLITVAH V POKRAJINAH I. UVOD 1 ...

https://www.pivka.si/files/other/news/102/51856_2280914.%20TO%C4%8CKA%20-%20PREDLOG%20ZAKONA%20O%20VOLITVAH%20V%20POKRAJINAH.pdf

posebej urejena, uporabljajo določbe Zakona o volitvah v državni zbor in Zakona o lokalnih volitvah. V zakonu so upoštevana temeljna načela lokalne ...

PREDLOG Na podlagi tretjega odstavka 142. člena Zakona o ...

https://e-uprava.gov.si/.download/edemokracija/datotekaVsebina/367804?disposition=inline

stavku, prvega odstavka 4. člena besedilo »do 20. marca, do 20. junija, do 20. ... dohodnine za donacije in objavlja seznam upravičencev po 142. členu ZDoh-2. ... to, da je bila glavnina donacij iz naslova dohodnine v letu 2018 upravičencem ...

pripombe slovenskega zavarovalnega združenja na predlog zakona ...

https://www.zav-zdruzenje.si/wp-content/uploads/2017/11/pripombe-SZZ-na-predlog-ZDOOZDO-v-javni-razpravi-kon%C4%8Dne.pdf

20 nov 2017 ... na predlog Zakona o dolgotrajni oskrbi in obveznem zavarovanju za ... 2017. V nadaljevanju so predstavljene pripombe po posameznih ...

pripombe na predlog zakona o dolgotrajni oskrbi in ... - irssv

https://www.irssv.si/upload2/Pripombe%20na%20predlog%20zakona%20o%20DO%20in%20obveznem%20zavarovanju%20za%20DO%20za%20MZ.pdf

8 nov 2017 ... Priprava podlag za izvedbo pilotnih projektov, ki bodo podpirali prehod v izvajanje sistemskega zakona o dolgotrajni oskrbi (Lebar idr. 2017); ...

NDUSTRIJSKA lastnina Predlog zakona o industrijski ... - SIstory

http://www.sistory.si/cdn/publikacije/36001-37000/36886/Porocevalec_1992-01-27_02.pdf

27 jan 1992 ... delovnih teles pri iskanju, usklajevanju in predlaganju usklajenih rešitev. Matično ... z žetoni ali z nep srednim vplačilom pri blagajni) možnost zadeti dobitek. ... Najmanjši znesek ustanovitvenega kapitala iz prejšnjega. Ostavka usklajuje ... loteriji, tomboli ali srečelovu določa po vrednosti izdanih srečk, torej ...

PREDLOG ZAKONA O POKRAJINAH (ZPok) - Občina Litija

https://www.litija.si/files/other/news/77/201623AD%203%20Osnuteka%20zakona%20o%20ust.%20pokrajin.pdf

12 avg 2019 ... 4.320,8 km2. Vir: SURS (www.stat.si), 2019. Gorenjska pokrajina šifra občine občina št. prebivalcev površina funkcionalna regija. 3. Bled. 7.835.

Ministrstvo za finance je pripravilo predlog Zakona o spremembah in ...

https://e-uprava.gov.si/.download/edemokracija/datotekaVsebina/416691?disposition=inline

Sedanja določba predpisuje, da datum valute knjiženja v dobro na plačilnem ... odreditvijo plačilne transakcije ali če je pretvorba valute pred odreditvijo plačilne ...

1 PREDLOG ZAKONA O OSEBNI ASISTENCI I. UVOD »Definicija in ...

http://www.za-mdi.si/predlog-zakona-o-osebni-asistenci.html?file=files%2Faktivnosti%2FZOA.pdf

»Definicija in praksa izvajanja osebne asistence izhaja iz gibanja za neodvisno življenje. Neodvisno življenje ne pomeni, da hočemo narediti vse sami in da ...

Ime predpisa: Predlog Zakona o dimnikarskih storitvah Št. zadeve ...

https://e-uprava.gov.si/.download/edemokracija/datotekaVsebina/213037?disposition=inline

17 jul 2015 ... za določitev plačila za izvajanje dimnikarskih storitev uporablja cenik iz Priloge, ... dimnikarsko družbo prvič izbrati najpozneje do 15.09.2017.

Predlog zakona o varstvu pred diskriminacijo - Vlada

http://vrs-3.vlada.si/MANDAT14/VLADNAGRADIVA.NSF/18a6b9887c33a0bdc12570e50034eb54/086fb042941c71f6c1257f420027c3d1/$FILE/VG-ZVD.pdf

PIC, TransAkcija-Legebitra, Zavod živim, Zavod 24kul.si, Zveza Sožitje ter Ministrstvo za javno upravo. Pisne pripombe, ki so bile na osnutek zakona pisno ...

predlog novele zakona o nalogah in pooblastilih policije - IUS-INFO

https://www.iusinfo.si/Priloge/PRIPDZ/PRIPDZ101E0468VIIIN15_9_1.PDF

1 jul 2019 ... v drugih državah ter mednarodni organizaciji Interpol, če je takšno ... storil navedena kazniva dejanja, se sme za odkritje iskane osebe ali za ...

Predlog Zakona o Triglavskem narodnem parku - Naravni parki ...

http://www.parki.mop.gov.si/tnp/predlog_zakona_tnp.pdf

Koalicije nevladnih organizacij za Triglavski narodni park, ki je ves čas ... pravila ravnanja, varstveni režimi in razvojne usmeritve v narodnem parku se določijo ...

Predlog Zakona o urejanju prostora - Skupnost občin Slovenije

https://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2017/05/zurep-2-24.5.2017.pdf

Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt), ki je iz ZUreP-1 izvzel in ločeno uredil področje prostorskega načrtovanja, opremljanja zemljišč za gradnjo in ...

Stališča predsedstva ZSSS na predlog zakona o dolgotrajni oskrbi ...

https://www.zsss.si/wp-content/uploads/2017/11/Predsedstvo_ZSSS_Stalisce_Predlog_ZakonODolgotrajniOskrbi_-JavnaRazprava_14112017.pdf

14 nov 2017 ... 11. 2017 oblikovalo stališča do predloga Zakona o dolgotrajni oskrbi in obveznem zavarovanju za dolgotrajno oskrbo, verzija predstavljena na ...

Predlog novega pokojninskega zakona - korak naprej ali nazaj

https://www.zav-zdruzenje.si/wp-content/uploads/2017/11/Be%C5%A1ter-Helena.pdf

Pokojninska reforma – korak naprej, nazaj ali vstran. IV. Upokojitev – nov začetek ali slepa ulica. 17.dnevi slovenskega zavarovalništva 2010. 7. junij 2010 ...

predlog novele Zakona o spremembah in dopolnitvah ... - FinD-INFO

https://www.findinfo.si/Priloge/Poro/PORODZ2019M07D02N5_1_1.PDF

Višino minimalne bruto urne postavko za študentsko delo ter višino ... Dodatek za delovno dobo ... običajnih delavcev dela zaposlijo študentsko delovno silo.

Predlog zakona o poslovni skrivnosti 10. 1. 2019 - FinD-INFO

https://www.findinfo.si/download/razno/761d313c27b5103dc7b8.pdf

s sklepom določiti tudi način varovanja poslovne skrivnosti in odgovornost oseb, ki morajo varovati poslovno skrivnost (prvi odstavek 40. člena ZGD-1).

predlog (eva 2019-2430-0065) zakon o dopolnitvi zakona letalstvu i ...

https://e-uprava.gov.si/.download/edemokracija/datotekaVsebina/400809?disposition=inline

ZAKON O DOPOLNITVI ZAKONA LETALSTVU. I. UVOD. 1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM PREDLOGA ZAKONA. Civilno letalstvo ima v Republiki ...

1 prva obravnava eva 2015-2711-0033 predlog zakona ... - IUS-INFO

http://www.iusinfo.si/Priloge/Poro/PORODZ2017M04D21N5_10_1.PDF

statusno spremembo, bo koncesija prenehala in se bo ponovil razpis za koncesijo, na katerega ... Plastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija v bolnišnični.

JAZ SEM, ČE SI TI - SLOVENTA

http://www.sloventa.si/wp-content/uploads/2015/02/SEM-KER-SVA-za-udele%C5%BEence.pdf

ZAVEDANJE SEBE –. SAMO PREKO ODNOSA. Kjer ni TI, ni tudi JAZ. JAZ in TI pa se porajata iz tistega, kar je VMES-NOST. To je prostor, kjer se lahko JAZ in TI.

The Program - SLOVENTA

http://www.sloventa.si/wp-content/uploads/2018/10/PROGRAM-SLOVENTA-2019.pdf

1 feb 2019 ... Anton Majhen. 12:30-14:00. KOSILO ***** LUNCH. 14:00-16:00. Vzporedne delavnice (D, E, F) Parallel Workshops. D. Vodenje in izgorelost ...

lecturers, summaries - SLOVENTA

http://www.sloventa.si/wp-content/uploads/2017/09/SLOVENTAresumesSupervision-2018.pdf

Maša Žvelc PhD. Cathy McQuaid, TSTA - P. Lynda Tongue, TSTA - O. Mojca Dernovšek PhD. Urška Battelino MSc. Barbara Repinc Zupančič, PTSTA - P.

Mladi in zasvojenost - SLOVENTA

http://www.sloventa.si/wp-content/uploads/2017/02/Preventivno-delo.pdf

to škodi (Rozman, 1998) ó. Povečuje samomorilno ogroženost ó ... Sanja Rozman: Peklenska gugalnica (1998). ▫ http://www.emcdda.europa.eu/activities/ ...

Motnje hranjenja - SLOVENTA

http://www.sloventa.si/wp-content/uploads/2017/02/Motnje-hranjenja-Dina.pdf

simptomi. Pojavlja se kot občutek praznine v želodcu, lakotno krčenje želodca. ... Ne preneha tudi, če je želodec poln ... kruljenje, rahla slabost, omotica, lahko ...