022/2017, Razglasni del - Uradni list RS

28 apr 2017 ... sklenjena pogodba o sodelovanju in jasna opredelitev ... ku naj bo tako v obliki Word kot tudi optično prebrana ... ter vzorec ovojnice za prijavo na javni razpis. 2. ... godbe v zemljiški knjigi pa še kupoprodajna pogodba.

022/2017, Razglasni del - Uradni list RS - Sorodni dokumenti

016/2017, Razglasni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2017/Ra/r2017016.pdf

7 apr 2017 ... nadaljevanju: JAK) na podlagi Zakona o Javni agen- ciji za knjigo ... javni razpis za sofinanciranje programov na področju prehrane in telesne ...

022/2017, Razglasni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2017/Ra/r2017022.pdf

28 apr 2017 ... sklenjena pogodba o sodelovanju in jasna opredelitev ... ku naj bo tako v obliki Word kot tudi optično prebrana ... ter vzorec ovojnice za prijavo na javni razpis. 2. ... godbe v zemljiški knjigi pa še kupoprodajna pogodba.

38/2017, Razglasni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2017/Ra/r2017038.pdf

14 jul 2017 ... ma za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju ... uporabiti Obrazec 6a oziroma 6b (v Excelu) razpisne do- ... gov (UPN) ipd.). 3.

015/2017, Razglasni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2017/Ra/r2017015.pdf

31 mar 2017 ... delavca/delavke za polni delovni čas na letni ravni lahko dosega največ 24.000 ... 93539228, izdala FGPA, UM. gni337713. Drugo preklicujejo.

Uradni list RS - 66/2017, Razglasni del - Slovenski regionalno ...

http://www.regionalnisklad.si/uploads/datoteke/r2017066.pdf

24 nov 2017 ... Alenka Čeh Gerečnik, P.P. 1234, Maribor, proti dolžniku. Maher Amaimi, Zaloška cesta 69, Ljub ljana, ki ga zasto- pa Mišo Draškovič – odvetnik ...

070/2016, Razglasni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2016/Ra/r2016070.pdf

11 nov 2016 ... ske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352,. 24. 12. 2013) in Sheme ... Rok za sklenitev pogodbe o prodaji pogreb- nega vozila je 15 dni ... 10. 2017. gnk-337311. Barle Maja, Pristavlja vas 6, Šentvid pri Stični, ne-.

045/2019, Razglasni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2019/Ra/r2019045.pdf

12 jul 2019 ... Okrajno sodišče v Grosupljem, Adamičeva 6, 1290. Grosuplje, v zapuščinski zadevi po pokojni Jazbinšek. Urši, roj. 23. 9. 1973, umrli 9. 2. 2019 ...

011/2019, Razglasni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2019/Ra/r2019011.pdf

22 feb 2019 ... ARRS), ter izpolnjujejo pogoje, določene z zakonom, ki ureja raziskovalno in ... agencije eObrazci (v nadaljnjem besedilu: spletni por- tal).

100/2010, Razglasni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2010/Ra/r2010100.pdf

10 dec 2010 ... 5. nahrbtna kosa Stihl FR 450 (inv. št. 3510) drugič na dražbi leto izdelave: 2000 začetna cena: 85 €. 6. kosilnica Jonsered drugič na dražbi.

013/2019, Razglasni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2019/Ra/r2019013.pdf

1 mar 2019 ... Programska oprema in igre,. 11. ... rabljena do 31. 12. ... Gostinska ponudba: do 50 točk ... vetnik, Prešernova ulica 27, Celje, zaradi izterjave.

025/2019, Razglasni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2019/Ra/r2019025.pdf

19 apr 2019 ... bah na območju Mestne občine Celje (vlagatelj, ki ni ... po pooblastilu Mestne občine Celje ... Ponudba za sklenitev produkta GRAWE Elek-.

073/2019, Razglasni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2019/Ra/r2019073.pdf

6 dec 2019 ... rostni kategoriji, tisti, kamor ga glede na starost uvrščajo pravila pristojne ... Zakoniti zastopnik: Aleksander Saša Arsenovič, žu- pan. Kontaktna ...

27/2018, Razglasni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2018/Ra/r2018027.pdf

20 apr 2018 ... razpisu, je do 25.000,00 EUR z DDV – 12.500,00 EUR ... profitnega stanovanja v najem, poravnal vse obveznosti ... Komunalnega podjetja Velenje, d.o.o., objavlja javni razpis ... 350-06-0759/2017, ki ga je dne 27. 9.

34/2015, Razglasni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2015/Ra/r2015034.pdf

15 maj 2015 ... 11.13 Vloga, ki je popolna in izpolnjuje predpisane pogoje, vendar ... 2015/16 »Prijava na javni razpis za sofinanciranje progra- ... sprednji strani »Ne odpiraj – Prijava za štipendijo iz naslova ... Državno pravobranilstvo, zuna-.

69/2009, Razglasni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2009/Ra/r2009069.pdf

4 sep 2009 ... v korist Drago Kreslin, za zavarovanje de- ... je last dolžnika Hajdini Ajdina, Ljub ljanska. 97, 1230 ... izdano na ime Fajdiga Marija. gnl-306510.

32/2018, Razglasni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2018/Ra/r2018032.pdf

11 maj 2018 ... »Ne odpiraj – Vloga na javni razpis za izbor in sofi- nanciranje ... rojstva: 1988 za štipendijo za študij in 1989 za štipendijo ... 2016, št. 440-20/2015/16; ... ljana, ki jo zastopa Državno odvetništvo Republike Slo- venije, proti ...

022/2019, Razglasni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2019/Ra/r2019022.pdf

5 apr 2019 ... Na razpisu lahko sodeluje tudi GZ za nabavo vozila za GZ v skladu z ... PRENOSNA MOTORNA BRIZGALNA ... izpisek ali najemna oziroma zakupna pogodba za naj- ... listine Kupoprodajna pogodba o prodaji stanovanja, ki.

072/2016, Razglasni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2016/Ra/r2016072.pdf

18 nov 2016 ... ni v kazenskem postopku), kratek življenjepis ter pro- gram vodenja ... Prevzemnik odvetniške pisarne Bernarda Tajnška je. Tomaž Bromše ...

026/2019, Razglasni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2019/Ra/r2019026.pdf

26 apr 2019 ... Republike Slovenije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, ob- javlja spremembo ... ponjave, športna gimnastika), judo, lokostrelstvo, orien- tacijski tek ...

90/2011, Razglasni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2011/Ra/r2011090.pdf

11 nov 2011 ... postopek po pokojni Klun Mariji, rojeni Pan- tar, hčerki ... pokojne Klun Marije, da se v roku enega leta ... Kosednar Anemari, Nuskova 35A, Ro-.

004/2018, Razglasni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2018/Ra/r2018004.pdf

19 jan 2018 ... področju turizma v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik. MOV, št. 28/2017) ... Kranj, Hranilnica LON d.d., Kranj, Addiko Bank d.d.,. Ljubljana ...

92/2013, Razglasni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2013/Ra/r2013092.pdf

8 nov 2013 ... cesta 134b, Ljub ljana, ki ga zastopa odvetnica Alenka. Čeh Gerečnik, p.p. 1234, Maribor, proti dolžniku Amelu. Kadirić, 52 Birchview dr., ...

90/2007, Razglasni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2007/Ra/r2007090.pdf

5 okt 2007 ... Kalamanda Maja, Majaronova ulica 004,. Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 003015984, reg. št. 279003, izdala UE. Ljubljana. gnt- ...

003/2019, Razglasni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2019/Ra/r2019003.pdf

11 jan 2019 ... 1. 2019 do. 10. ure. Prijave morajo do zgoraj navedenega roka prispeti na naslov Občina Veržej, Ulica bratstva in enotnosti 8,. 9241 Veržej.

44/2013, Razglasni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2013/Ra/r2013044.pdf

24 maj 2013 ... klet). 1. 1. nad. 27.000. 2.700. 29. 5. 2013. 12.00-13.00. 8. CESTA. ZMAGE 109 ... Glavni trg 14-15 (Rotovška klet), v skupni izme- ri 734,78 m2, ...

052/2019, Razglasni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2019/Ra/r2019052.pdf

23 avg 2019 ... Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del. Evropskem socialnem ... 1. kratek življenjepis in v njem, poleg formalne izo- brazbe, tudi ...

076/2019, Razglasni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2019/Ra/r2019076.pdf

13 dec 2019 ... 2019, Občina Ig, Gove- karjeva cesta 6, 1292 Ig, objavlja preklic javnega razpisa ... Žunko Tilen, Kardeljeva cesta 79, Maribor, dijaško izkaznico ...

81/2010, Razglasni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2010/Ra/r2010081.pdf

15 okt 2010 ... Rovčanin Jasna, Ul. 25. maja 3, Nova. Gorica, obvestilo o uspehu 1. letnika SETŠ. Nova Gorica. gnv-315775. Rozinec Blaž, Pot v smrečje 32,.

067/2018, Razglasni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2018/Ra/r2018067.pdf

19 okt 2018 ... ka predlagan cenik hrane in pijače. – Ponudnik mora ... izdano na ime Šuštar Matej, izdal Cetis d.d. gnk-339811. ŠUŠTAR TRANS d.o.o. ...

49/2010, Razglasni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2010/Ra/r2010049.pdf

18 jun 2010 ... če ima prikolica oziroma navedeno prevo- ... na naslov: Koroška kmetijsko-gozdarska za- ... tovševa ploščad 15, Ljub ljana, ter Kolenc.

73/2010, Razglasni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2010/Ra/r2010073.pdf

17 sep 2010 ... Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo potekala na ... postopek javne dražbe ustavi, pri čemer se ... 2490-749-2, letnik 1960, (tablica Mors.

044/2019, Razglasni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2019/Ra/r2019044.pdf

5 jul 2019 ... verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Avtošole. Krkovič d.o.o., Remihova 5, Dolga vas, Kočevje, ki ga zastopa zak. zast. Miha Krkovič ...

012/2019, Razglasni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2019/Ra/r2019012.pdf

27 feb 2019 ... Ime medija: NOVI TEDNIK, RADIO CELJE. Izdajatelj: NT&RC d.o.o. ... v križankah, Ekipa SN, EkipaSN revija, Moj horoskop, njena.si, odkrito.si, ...

036/2019, Razglasni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2019/Ra/r2019036.pdf

7 jun 2019 ... stel, Kozje, Kranjska Gora, Kungota, Kuzma, Lendava,. Loška dolina, Loški ... noč 2019«« ter ime in naslov ponudnika na hrbtni strani ovojnice ...

051/2019, Razglasni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2019/Ra/r2019051.pdf

16 avg 2019 ... žlebovi, okenske police, zaščite na okrasnih fasadnih elementih, balkoni in ograje ter vodi ... Po pokojni Žunko Metki, rojena 24. 8. 1958, EMŠO.

084/2018, Razglasni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2018/Ra/r2018084.pdf

28 dec 2018 ... 4 – upravičenec ima zaposlenih do 5 oseb za polni delovni čas. 3. ŠTEVILO NA NOVO ... čas (ura, minuta) oddaje vloge na javni razpis, ki ju označi izvajalec ... o organiziranju in delovanju SDTS – Sindikat Lidl Slo- venija« in ga vpiše v ... rošec, Prešernova cesta 8, Velenje, zaradi izterjave. 46,68 EUR ...