UDK 811.163.6'27'366.52 Ada Vidovič Muha ... - Slavistična revija

celota; larpurlartizem, mimikrija zavožene ideologizacije družbe – vse to prek omejitve socialnega statusa tistih subjektov, ki so v predstavljenem vrednostnem ...

UDK 811.163.6'27'366.52 Ada Vidovič Muha ... - Slavistična revija - Sorodni dokumenti

UDK 811.163.6'27'366.52 Ada Vidovič Muha ... - Slavistična revija

https://srl.si/ojs/srl/article/view/3753/3350

celota; larpurlartizem, mimikrija zavožene ideologizacije družbe – vse to prek omejitve socialnega statusa tistih subjektov, ki so v predstavljenem vrednostnem ...

URL - Slavistična revija

https://srl.si/sql_pdf/SRL_2012_4_08.pdf

(Adlešiči, *Blaguč, Celestrina, Magozd, Negastrn, Trojane)1 in občna imena ... imena v Furlaniji in na slovenskem zahodnem robu zmotno razlagali kot roman‑.

Tukaj - Slavistična revija

https://srl.si/sql_pdf/SRL_2017_4_01.pdf

6 Izraz naglas se v članku nanaša na besedni naglas, poudarek pa na stavčni poudarek, medtem ko avtorja uporabljava izraz akcent, da označiva glasbeni ...

UDK 811.111'373.74:811.163.6'373.74 Alenka ... - Slavistična revija

https://srl.si/ojs/srl/article/view/2019-1-1-5/PDF-2019-1-1-5

veliko sov, poleg tega je sova v starogrški kulturi simbolizirala modrost, bila ... v Nottinghamshiru, kar se zrcali tudi v frazemu a wise man of Gotham ('butalec').

Glagoli na - Slavistična revija

https://srl.si/sql_pdf/SRL_2011_2_7.pdf

Načelno se prvotno nedovršni pomen glagolov na -irati prepozna po tem, da ... V večini besedil je najnavadnejše časovno zaporedje: sedanjik, preteklik, priho-.

pdf (Slovenščina) - Slavistična revija

https://srl.si/ojs/srl/article/view/2020-1-1-4/pdf-2020-1-1-4

Uradna zahvala je be- sedilo, v katerem sporočevalec v imenu ustanove izrazi hvaležnost naslovniku za pomoč in sodelovanje. Naslovnika vljudno nagovorimo ...

Nova prešerniana - Slavistična revija

https://srl.si/sql_pdf/SRL_2016_3_02.pdf

je za jambski enajsterec značilno trohejsko fraziranje. Naglašanje je pesnikovo zavedno dejanje, ritmični profil že manj, postavljanje besednih mej pa skoraj ne.

UDK 811.161.1'336.58 Яна Пенькова / Yana ... - Slavistična revija

https://srl.si/ojs/srl/article/view/2019-4-1-3/PDF-2019-4-1-3

Slavistična revija, letnik 67/2019, št. 4, oktober–december. 570 начьну инф., почьну инф., иму инф. и имамь инф. Как показали исследования.

UDK 811.163.6'276'322:004.773 Vojko Gorjanc ... - Slavistična revija

https://srl.si/ojs/srl/article/view/2018-4-1-5/PDF-2018-4-1-5

Vojko Gorjanc. Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani [email protected]. Darja Fišer. Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Institut Jožef Stefan.

UDK 811.163.6'282.2'366.52 Tjaša Jakop ZRC ... - Slavistična revija

https://srl.si/ojs/srl/article/view/2019-2-1-13/PDF-2019-2-1-13

Samostalniki srednjega spola so med vsemi samostalniki najbolj podvrženi menjavi spola (samostalnik srednjega spola se lahko sčasoma maskulinizira ali ...

UDK 811.163.6'366.52'367.622 Tatjana Marvin ... - Slavistična revija

https://srl.si/ojs/srl/article/view/2019-2-1-3/PDF-2019-2-1-3

Tatjana Marvin. Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani [email protected]. O PREDVIDLJIVOSTI SLOVNIČNE KATEGORIJE SPOLA V SLOVENŠČINI.

Prešernovi rokopisi - Slavistična revija

https://srl.si/sql_pdf/SRL_2016_3_01.pdf

Prešeren je imel navado, da je vse pesmi, vse zabavljice in vse dobre dovtipe pisal ... ko je urejal Poezije in z njih na čisto prepisoval rokopisa za cenzuro. [.

UDK 811.163.6'342.41:81'27 Hotimir Tivadar ... - Slavistična revija

https://srl.si/ojs/srl/article/view/2019-2-1-11/PDF-2019-2-1-11

Hotimir Tivadar. Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani [email protected]. OPIS SAMOGLASNIKOV SLOVENSKEGA KNJIŽNEGA JEZIKA Z.

UDK 811.163.6'373''15'' Kozma Ahačič ZRC ... - Slavistična revija

https://srl.si/ojs/srl/article/view/2020-1-1-1/pdf-2020-1-1-1

Ključne besede: Primož Trubar, Jurij Dalmatin, Sebastijan Krelj, zgodovina jezika, novo besedje. This article uses three databases to describe quantitative ...

UDK 811.163.6' 367.335.2 Dejan Gabrovšek ... - Slavistična revija

https://srl.si/ojs/srl/article/view/2019-3-1-5/pdf-2019-3-1-5

nim odvisnikom, s čimer opozarja, da orodje ni pretvorljivo v stavčni stavčni člen. Tropičje pri obravnavi prislovnih določil lastnosti (Toporišič 2004: 622) kaže, ...

UDK 811.163.6'366.52'374:81'27 Nina Ledinek ... - Slavistična revija

https://srl.si/ojs/srl/article/view/2019-2-1-7/PDF-2019-2-1-7

pomembno vplivata na izbor podatkov, ki jih v slovarski opis vključujemo, ... ilustrativno gradivo, kakršnega odsevajo korpusni viri, navajamo slovarski sestavek.

UDK 811.163.6'342.2:792:001 Nina Žavbi ... - Slavistična revija

https://srl.si/ojs/srl/article/view/2019-1-1-4/PDF-2019-1-1-4

Ivan Cankar: Hlapci. SSG Trst, marec 2015, režiser Sebastijan Horvat.8. 3 Metodologija in načrt raziskave ter nova raziskovalna strategija odrskega govora.

UDK 811.163.6'342.41 Peter Jurgec Meertens ... - Slavistična revija

https://www.srl.si/sql_pdf/SRL_2011_3_01.pdf

like v napovedih, v znanosti velja, da je pravilnejša enostavnejša (Ockhamova britev). Zato je ta, druga možnost boljša od prve, opisane zgoraj. Zakljucimo torej ...

24ur Simone Semenič - Slavistična revija

https://srl.si/sql_pdf/SRL_2015_4_03.pdf

The theoretical analysis is based on the case study of the text 24hours by Simona Semenič. Keywords: embodied knowledge, contemporary Slovenian drama, ...

UDK 821.163.6.09-2 Tomaž Toporišič Akademija ... - Slavistična revija

https://srl.si/ojs/srl/article/view/2018-3-1-2/PDF-2018-3-1-2

(Pohujšanje v dolini šentflorjanski, Dogodek v mestu Gogi, Igrajte tumor v glavi ali ... ‚medosebni dogodek v sedanjiku', kot je bil v aristotelovsko-heglovskem konceptu.« ... Zupančič za svoj metagledališki in medmedijski dramski esej uporabi ...

UDK 821.163.6.09-31Pesjak L. Urška Perenič ... - Slavistična revija

https://srl.si/ojs/srl/article/view/2018-3-1-1/PDF-2018-3-1-1

Urška Perenič. Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani [email protected]. BEATIN DNEVNIK LUIZE PESJAK: DOGAJALNI PROSTOR ROMANA.

UDK 811.163.6'374 Tanja Fajfar ZRC SAZU ... - Slavistična revija

https://srl.si/ojs/srl/article/view/2019-4-1-2/PDF-2019-4-1-2

8.0, poglavje Krajšave). V Slovensko-angleškem glosarju jezikoslovnega izrazja (Sicherl in Žele 2012) je slovenskim terminom kratica, okrajšava in krajšava ...

UDK 821.163.6.09Stritar J. Blaž Kavšek ... - Slavistična revija

https://srl.si/ojs/srl/article/view/2019-3-1-3/pdf-2019-3-1-3

In 1936, Anton Primožič donated his correspondence with Josip Stritar to Maribor's Study. Library. Apart from the letters, it contains the transcript of three poems ...

UDK 811.163.6'373.611 Irena Stramljič Breznik ... - Slavistična revija

https://srl.si/ojs/srl/article/view/2018-3-1-8/PDF-2018-3-1-8

sedotvorni sistem, ker se z njo pri tvorbi samostalnika rešujejo nekatere vrste tvorjenk, ki so ostale na obrobju tvorbenega raziskovanja, sodobna jezikovna raba ...

So prevedena poljudnoznanstvena besedila v ... - Slavistična revija

https://srl.si/sql_pdf/SRL_2015_1_03.pdf

2. epistemski naklonski glagoli, tako utegniti, moči, ki imata primarni epistem- ski pomen, kot glagol morati, ki je v epistemskem pomenu rabljen sekundarno.

UDK 81:81'25:001.4 Primož Vitez Filozofska ... - Slavistična revija

https://srl.si/ojs/srl/article/view/2020-1-1-3/pdf-2020-1-1-3

Primož Vitez: Besedilne in terminološke novosti v drugem slovenskem prevodu Saussurjeve knjige. 2 Nastanek izvirnika. Geneza Splošnega jezikoslovja ...

UDK 811.163.6'373.611 Matej Šekli Filozofska ... - Slavistična revija

https://srl.si/ojs/srl/article/view/2019-2-1-16/PDF-2019-2-1-16

Matej Šekli. Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani [email protected]. IZVOR PRIDEVNIKOV TIPOV BUKOV IN LIPOV/ČEŠNJEV V SLOVENŠČINI.

Strategije za podnaslovno prevajanje profanosti v ... - Slavistična revija

https://www.srl.si/sql_pdf/SRL_2015_1_02.pdf

Nedotakljivi.Režija: Brian De Palma. 1987. Ljubljana: Karantanija cinemas, 2004. DVD. Veronica Guerin. Režija: Joel Schumacher. 2003. Ljubljana: Con film ...

Slovenska literarna zgodovina danes - Slavistična revija

https://srl.si/sql_pdf/SRL_2013_1_27.pdf

Periodizacija vélikih del je bila sprva pri Matiji Čopu koledarska (po stole- ... Poglavje Literarne zgodovine v leksikonu Slovenska književnost (1996) razume.

Slavistična revija (https://srl.si) je ponujena pod licenco Creative ...

https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-50449506/1025

19 jul 2018 ... ... ko je v opombi pod zadnjo pesmijo v omenjeni skupini zapisano: »Zapisal neznanec. ... mednarodni konferenci SIEF aprila 2011 v Lizboni.

Nacionalizacija ljudske pesemske tradicije ... - Slavistična revija

https://www.srl.si/sql_pdf/SRL_2012_3_17.pdf

2 Elementi ljudske kulture v procesih formiranja naroda. Oblikovanje fenomena slovenske ljudske pesmi in prezentacije ljudskega pe- semskega izročila je bilo ...

Mladika in Slavistično društvo Trst-Gor - Slavistična revija

https://srl.si/ojs/srl/article/view/2018-3-2-1/PDF-2018-3-2-1

zanima vključevanje slikovite narečne frazeologije, in Jadranke Cergol, ki je opozorila, da je pesnica leta 1962, ko je izdala prvo zbirko Souze jn smeh, orala ...

Slovensko-ameriški časopis Prosveta - Slavistična revija

https://srl.si/sql_pdf/SRL_2017_2_10.pdf

ki so distribuirani v enem mestu zjutraj ali zvečer (kar poimenuje Anderson » ... V luči novinarskih ved so bili odnosi med časopisi in skupnostmi, na katere so ... Seveda je vprašljivo, če so vsi naročniki Prosvete prebrali časopis v celoti. Nezna-.

Kolaborativni slovar Razvezani jezik - Slavistična revija

https://srl.si/sql_pdf/SRL_2014_2_07.pdf

1 maj 2014 ... od slovarja do slovarja (SSKJ 1994: XXI–XXVII, SP 2001: 213–31). Spletna baza Razvezanega jezika je zastavljena nekoliko drugače: poleg ...

PETRA KRAMBERGER, IRENA SAMIDE IN ... - Slavistična revija

https://srl.si/ojs/srl/article/view/2019-3-2-2/pdf-2019-3-2-2

PETRA KRAMBERGER, IRENA SAMIDE IN TANJA ŽIGON (UR.), FRAUEN,. DIE STUDIEREN, SIND GEFÄHRLICH. Ausgewählte Porträts Slowenischer Frauen ...

Tipologija modelov lingvogeneze slovanskih ... - Slavistična revija

https://srl.si/sql_pdf/SRL_2014_3_16.pdf

(središče : obrobje) in njegove značilnosti (inovacija : arhaizem), kar vse skupaj določa definicijske lastnosti geolekta (tj. genetska merila). Ključne besede: ...