015/2018, Uredbeni del - Uradni list RS

7 mar 2018 ... vključuje vse vrste družin, upošteva pluralnost družinskih oblik ... otroka, predstavlja ključen del družinske politike (družina kot temeljni subjekt ...

015/2018, Uredbeni del - Uradni list RS - Sorodni dokumenti

047/2018, Uredbeni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2018/Ur/u2018047.pdf

6 jul 2018 ... opravlja Zdravniška zbornica Slovenije. 6. člen. (delovni čas v pripravništvu). (1) Pripravnik sklene delovno razmerje za polni delovni čas.

063/2018, Uredbeni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2018/Ur/u2018063.pdf

27 sep 2018 ... Plastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija ... kamen – dolomit v bivšem pridobivalnem prostoru Vodule (ta koncesija je potekla dne 10. 12.

052/2018, Uredbeni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2018/Ur/u2018052.pdf

27 jul 2018 ... Če je plačnik pokopa občina se opravi osnovni pogreb s pokopom v krsto ali žaro v skupno betonsko grobnico na piran- skem mestnem ...

001/2018, Uredbeni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2018/Ur/u2018001.pdf

5 jan 2018 ... cija, upravna enota in ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve. ... delovni čas, razen tujca z najmanj visokošolsko izobrazbo ali tujca, ki se mu delovni čas ... Portorož, Lucija) naj se ne bi umeščalo začasno prodajno mesto ...

054/2018, Uredbeni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2018/Ur/u2018054.pdf

10 avg 2018 ... ku stečajnega postopka zaradi nepredložitve listine iz 2. točke tretjega odstavka ... Ustavna pritožba Zlate Sukič zoper sklep Višjega so- dišča v Ljubljani št. ... Pokrov naj bo opremljen z napisom »Elektrika«. (7) Ozemljitev trase ... (9) Pričetek gradnje je investitor dolžan sporočiti PETROL. PLIN d.o.o. ...

067/2018, Uredbeni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2018/Ur/u2018067.pdf

19 okt 2018 ... (cenik storitev). (1) Izvajalec javne službe mora sprejeti cenik storitev navedenih v tem odloku ... Šport-top dom, I-05 New yorker-skupna raba).

023/2018, Uredbeni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2018/Ur/u2018023.pdf

6 apr 2018 ... Sodoben sistem varnosti in zdravja pri delu, ki temelji na spodbujanju kulture ... vzdrževanje Vrtca Bitnje, ki se nahaja na parcelni št. 1515/4,. k.o. Bitnje. ... izpolnjuje zahteve glede emisij izpušnih plinov po emisijskih zahtevah ...

031/2018, Uredbeni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2018/Ur/u2018031.pdf

4 maj 2018 ... rajo iz proračunski sredstev Občine Ig (Mostiščar, št. 1/2013; februar 2013). 19. člen. (veljavnost Pravilnika). Ta Odlok začne veljati naslednji ...

064/2018, Uredbeni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2018/Ur/u2018064.pdf

28 sep 2018 ... 1965, stanujoč Cankarjeva ulica 20, Nova Gorica;. – namesto Petra ... zdravljenjem. (4) Zavarovana oseba ima v okviru pravice do ortodont-.

021/2018, Uredbeni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2018/Ur/u2018021.pdf

30 mar 2018 ... 6. člena tega zakona in seznam navedb zakonov iz trinajste alineje drugega ... denci društev v javnem interesu (Uradni list RS, št. 5/07, 56/08.

019/2018, Uredbeni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2018/Ur/u2018019.pdf

23 mar 2018 ... določene v tretjem stolpcu tabele 3 iz priloge te uredbe, ali ... Suzi Kvas l.r. ... je odvajala komunalna odpadna in padavinska voda v greznico.

011/2018, Uredbeni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2018/Ur/u2018011.pdf

23 feb 2018 ... cev premičnega premoženja. IX. poglavje ... cev urejanja prostora skladno s 47. členom ZPNačrt. ... (grajene strukture, vrtna oprema, likovni elementi), naravne se- ... dozidava obstoječe trgovine Hofer Rogaška Slatina v.

057/2018, Uredbeni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2018/Ur/u2018057.pdf

24 avg 2018 ... 2018, do 15. ure, občinski upravi Občine Dravograd, pisno sporočiti namero za ... Javnem podjetju Komunala d.o.o. Mozirje na celotnem območju občine v obsegu in pod ... (2) Pogrebi so vsak dan od 8. do 18. ure. (3) Krsta s ...

082/2018, Uredbeni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2018/Ur/u2018082.pdf

21 dec 2018 ... načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Maribor ... bilo število preseganj dnevne mejne vrednosti ves čas izvajanja meritev ... P & R E'Leclerc. ... zakonodaje iz varstva pred sevanjem (potreben delovni prostor z ...

006/2018, Uredbeni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2018/Ur/u2018006.pdf

2 feb 2018 ... depandansa (EŠD 9174). ... za kritje materialnih stroškov čistilne akcije v letu 2018 ... (2) Lastnik Term Vivat je podal pobudo za spremembo.

005/2018, Uredbeni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2018/Ur/u2018005.pdf

26 jan 2018 ... 26999 VARSTVENO DELOVNI CENTER ŠENTJUR. B017350 Direktor VDC/CUDV ... Mrliška vežica je praviloma odprta od 9. do 23. ure oziro.

080/2018, Uredbeni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2018/Ur/u2018080.pdf

7 dec 2018 ... njem besedilu: Občina Grosuplje). ... Občina Grosuplje z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda. Zavod za ... I015038 REVIRNI LOVEC II. V. 0.

017/2018, Uredbeni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2018/Ur/u2018017.pdf

Št. 17 Ljubljana, petek 16. 3. 2018. ISSN 1318-0576 Leto XXVIII. VLADA. 736. ... 1500 mg/m3 pri uporabi goriva, ki ni črni premog;. 5. didušikov oksid 160 ...

043/2018, Uredbeni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2018/Ur/u2018043.pdf

22 jun 2018 ... VLADA. 2127. Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju. Na podlagi ... Preden se določi izpostavljenost hrupu v računski točki zaradi celotnega prometa, je treba izračunati ... naravnem okolju na območju občine,.

009/2018, Uredbeni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2018/Ur/u2018009.pdf

16 feb 2018 ... potrdil o vpisu v imenik), . ... in šolah, študentska prehrana, šolski okoliš, … ... predstavlja primerno tarifo za površine do 600 m2 lokalov (osmi.

072/2018, Uredbeni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2018/Ur/u2018072.pdf

16 nov 2018 ... Inertna odlagališča. OSTRI VRH. Komunalno podjetje. Logatec, d. o. o.. Logatec. 440304. 88917 ... (8) Cilji prostorskega razvoja občine vključno s cilji KP Goričko so: – zagotoviti delovna mesta v ... ljavnem ceniku. 5 POGREB.

015/2018, Uredbeni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2018/Ur/u2018015.pdf

7 mar 2018 ... vključuje vse vrste družin, upošteva pluralnost družinskih oblik ... otroka, predstavlja ključen del družinske politike (družina kot temeljni subjekt ...

039/2018, Uredbeni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2018/Ur/u2018039.pdf

8 jun 2018 ... Zaposlitev v/pri (naslov in naziv notranje organizacijske enote): ... o delodajalcu, delovnem mestu in zaposlitvi oseb, za katere ... vzgojno izobraževalnem zavodu, se poročilo o nadzoru v se- znanitev ... (v počitnicah in pouka prostih dneh) ... in 13/18) in 124. člena Statuta Občine Šentjur (Uradni list RS, št.

081/2018, Uredbeni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2018/Ur/u2018081.pdf

14 dec 2018 ... MČ DEČKOVO NASELJE. Zap. št. Kandidat. 1. Primož Posinek. 2 ... Janeza Hrovata Blaž Lavtižar, roj. 3. 5. 1988, Rateče 163,. 4283 Rateče;.

022/2018, Uredbeni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2018/Ur/u2018022.pdf

4 apr 2018 ... Pravilnik o sodnih izvedencih in cenilcih (Uradni list RS, št. 88/10, 1/12, 35/13 in ... Pravilnik o kategorizaciji nastanitvenih obratov. Na podlagi ...

037/2018, Uredbeni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2018/Ur/u2018037.pdf

1 jun 2018 ... 2018. Uradni list Republike Slovenije. VLADA. 1900. Uredba o razvrščanju objektov. Na podlagi tretjega in četrtega odstavka 3. člena Gradbe-.

038/2018, Uredbeni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2018/Ur/u2018038.pdf

6 jun 2018 ... obe k. o. Trboje, ob vodotoku Sava v občini Šenčur, ki zožuje priobalno ... BELI OBROČ SLOVENIJE, DRUŠTVO ZA POMOČ ŽRTVAM.

035/2018, Uredbeni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2018/Ur/u2018035.pdf

25 maj 2018 ... in manipulativnih površin ali v zbiralnik deževnice. (3) KOMUNALNA ... namen s pobudnikom, MERKUR nepremičnine d.d., Cesta na Okroglo 7 ...

Uradni list RS - 048/2018, Uredbeni del - e-Občina

https://www.e-obcina.si/Files/eMagazine/367/145687/Uradni%20list%20Republike%20Slovenije%20st.%2048-2018.pdf

13 jul 2018 ... OBLIKA IN NAČIN VODENJA VODNE KNJIGE. 2. člen. (oblika vodne ... *PEP (peak envelope power) temenska ovojnična moč. (W), ki gre iz oddajnika na ... ne krni ekosistemske vrednosti in funkcije habitatnih tipov; ... Štirje krajši vmesni tramovi tvorijo predalčno razdelitev temeljne kvadratne ploskve, ki je ...

Uradni list RS - 079/2018, Uredbeni del - e-Občina

https://www.e-obcina.si/Files/eMagazine/367/165934/Uradni%20list%20Republike%20Slovenije%20st.%2079-2018.pdf

7 dec 2018 ... Janja Rošer l.r.. Oto Baranja l.r.. Jožef Horvat Sandreli l.r.. Damijana Pestner l.r. ... ločitve na seji, na kateri je navzočih večina članov, z večino.

Uradni list RS - 065/2018, Uredbeni del - e-Občina

https://www.e-obcina.si/Files/eMagazine/367/155735/Uradni%20list%20Republike%20Slovenije%20st.%2065-2018.pdf

5 okt 2018 ... (3) Cenik storitev pokopališko pogrebnega moštva se določi s ... meri izvedejo v travni izvedbi – travni tlakovci, recifix, gruščnata trava, itd.; delež asfaltiranih in betonskih površin naj bo čim manjši. ... 543621 STRAŽA–OBLAK.

Uradni list RS - 002/2018, Uredbeni del - e-Občina

https://www.e-obcina.si/Files/eMagazine/367/123489/Uradni%20list%20Republike%20Slovenije%20st.%202-2018.pdf

9 jan 2018 ... objektov glede na zahtevnost gradnje (Uredba o razvrščanju objektov glede na zahtevnost (Uradni list RS, št. 18/13, 24/13 in 26/13)), in sicer:.

Uradni lisr RS - 061/2016, Uredbeni del - Uradni list

https://www.uradni-list.si/_pdf/2016/Ur/u2016061.pdf

23 sep 2016 ... Komunala Brežice d.o.o., Cesta prvih borcev 18,. 8250 Brežice;. 22. ... 2016; Občina Radlje ob Dravi, na podlagi 16. člena Statuta Občine. Radlje ob Dravi ... pogrebi, žalne slovesnosti, polaganje vencev,. – slovesni podpisi ...

Uradni list RS, št. 133 – Uredbeni del

https://www.uradni-list.si/files/RS_-2006-133-05575-OB~P001-0000.PDF

praletrin. Sara Lee /ARC Kranj. 1.5.2008. 164 CATCH PAST ZA MRAVLJE. 18 fenitrotion. Buhler Fontaine /ARC Kranj. 1.1.2011. 165 CATCH PAST ZA ŠČURKE.

117/2002, Uredbeni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2002/Ur/u2002117.pdf

28 dec 2002 ... Republiko Hrvaško, če gre za izvoz blaga, ki v skladu s ... tarifna številka ali številka poglavja, ki se uporablja v ... klicna ali najeta linija,.

Uradni list RS 070/2011, Uredbeni del

https://www.uradni-list.si/_pdf/2011/Ur/u2011070.pdf

5 sep 2011 ... zilu naložen, pritrjen in zavarovan v skladu z navodili za varno nalaganje in ... OSNOVNI HITRI NAPOTKI ZA VARNO NALAGANJE TOVORA. 1. SPLOŠNO ... ga ne sme dotikati. Ponjava ne sme biti poškodovana (tj. strgana), da ne pušča. ... skega podrobnega prostorskega načrta Kampolin terase. 2. člen.