32/2018, Razglasni del - Uradni list RS

11 maj 2018 ... »Ne odpiraj – Vloga na javni razpis za izbor in sofi- nanciranje ... rojstva: 1988 za štipendijo za študij in 1989 za štipendijo ... 2016, št. 440-20/2015/16; ... ljana, ki jo zastopa Državno odvetništvo Republike Slo- venije, proti ...

32/2018, Razglasni del - Uradni list RS - Sorodni dokumenti

067/2018, Razglasni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2018/Ra/r2018067.pdf

19 okt 2018 ... ka predlagan cenik hrane in pijače. – Ponudnik mora ... izdano na ime Šuštar Matej, izdal Cetis d.d. gnk-339811. ŠUŠTAR TRANS d.o.o. ...

21/2018, Razglasni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2018/Ra/r2018021.pdf

Št. 21. Ljubljana, petek 30. 3. 2018. ISSN 1318-9182. Leto XXVIII. Razglasni ... Št. 21 / 30. 3. 2018 / Stran ... Gimnazija Bežigrad, Peričeva ulica 4, 1000 Ljublja-.

Uradni list RS - 048/2018, Razglasni del

https://www.sou-lj.si/sites/default/files/uradni_list1.pdf

13 jul 2018 ... tedenski jedilnik subvencionirane študentske prehrane. – v primeru, da ponudnik nudi dietna kosila brez glutena in na podlagi tega merila ...

008/2018, Razglasni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2018/Ra/r2018008.pdf

9 feb 2018 ... rabljena v letu 2018. 9. Prijavitelj lahko z istim projektom, ... tifikat NPK: gozdarski sekač/gozdarska sekačica, št. 3540122011-20-2017-88266, ...

046/2018, Razglasni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2018/Ra/r2018046.pdf

6 jul 2018 ... in prejemnika ter pripis in oznaka skladno z zahtevo. X. točke javnega ... trebno poslati v zaprti kuverti na naslov: Občina Sežana,. Partizanska ...

057/2018, Razglasni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2018/Ra/r2018057.pdf

Št. 57. Ljubljana, petek 24. 8. 2018. ISSN 1318-9182. Leto XXVIII. Razglasni del ... 2018. Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del. (Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16, 69/16 ... Hribovšek Matevž, Črni vrh v Tuhinju 1, Laze v Tuhi-.

068/2018, Razglasni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2018/Ra/r2018068.pdf

26 okt 2018 ... Javni razpis za podukrep 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2018 ... v elektronski obliki v spletnem programu FIHO razpis.

004/2018, Razglasni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2018/Ra/r2018004.pdf

19 jan 2018 ... področju turizma v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik. MOV, št. 28/2017) ... Kranj, Hranilnica LON d.d., Kranj, Addiko Bank d.d.,. Ljubljana ...

27/2018, Razglasni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2018/Ra/r2018027.pdf

20 apr 2018 ... razpisu, je do 25.000,00 EUR z DDV – 12.500,00 EUR ... profitnega stanovanja v najem, poravnal vse obveznosti ... Komunalnega podjetja Velenje, d.o.o., objavlja javni razpis ... 350-06-0759/2017, ki ga je dne 27. 9.

016/2018, Razglasni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2018/Ra/r2018016.pdf

9 mar 2018 ... polni delovni čas za najmanj eno leto, ki so državljani. Republike Slovenije ... najemnik pridobiti predhodno soglasje Občine Izola. Izklicna cena v ... Sindikata Spar Slovenija – skladišče Letališka« in ga vpiše v evidenco ...

064/2018, Razglasni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2018/Ra/r2018064.pdf

28 sep 2018 ... pet zaposlitev za polni delovni čas v okviru projekta pri prijavitelju in/ali ... Internetni naslov: http://www.sckr.si/. Zakoniti zastopnik: Jože ...

024/2018, Razglasni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2018/Ra/r2018024.pdf

13 apr 2018 ... boljšav podjetij v letu 2017–2018 (Procesne izboljšave. 2017-2018) – »PRIZ ... upravičen strošek, razen v primerih, ko je nakup vinjete za daljše obdobje ... Kot podlaga za oblikovanje izklicne cene je bilo ce- nitveno poročilo ...

32/2018, Razglasni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2018/Ra/r2018032.pdf

11 maj 2018 ... »Ne odpiraj – Vloga na javni razpis za izbor in sofi- nanciranje ... rojstva: 1988 za štipendijo za študij in 1989 za štipendijo ... 2016, št. 440-20/2015/16; ... ljana, ki jo zastopa Državno odvetništvo Republike Slo- venije, proti ...

062/2018, Razglasni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2018/Ra/r2018062.pdf

21 sep 2018 ... gozdarstva v Občini Ilirska Bistrica za programsko ob- dobje 2015–2020 ... o izpolnjevanju zahtevanih pogojev, sprejema Notar- ska zbornica ...

084/2018, Razglasni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2018/Ra/r2018084.pdf

28 dec 2018 ... 4 – upravičenec ima zaposlenih do 5 oseb za polni delovni čas. 3. ŠTEVILO NA NOVO ... čas (ura, minuta) oddaje vloge na javni razpis, ki ju označi izvajalec ... o organiziranju in delovanju SDTS – Sindikat Lidl Slo- venija« in ga vpiše v ... rošec, Prešernova cesta 8, Velenje, zaradi izterjave. 46,68 EUR ...

058/2018, Razglasni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2018/Ra/r2018058.pdf

31 avg 2018 ... 3032-13/2017/18 z dne 22. 8. ... štipendija se podeli od letnika študija, v katerega ... za štipendije za študij so predvidena sredstva tudi v na-.

010/2020, Razglasni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2020/Ra/r2020010.pdf

21 feb 2020 ... socialnega varstva v Mestni občini Koper v letu 2020, se spremeni rok ... to osebo zaposlili v letu razpisa, za polni delovni čas za najmanj eno ...

31/2010, Razglasni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2010/Ra/r2010031.pdf

16 apr 2010 ... 1972, med prodajalcem GIP. Beton Zagorje ob Savi in kupcem Stanetom ... stranke Lesnina d.d., Cesta na Bokalce 40,. Ljub ljana, ki jo zastopa ...

069/2019, Razglasni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2019/Ra/r2019069.pdf

22 nov 2019 ... Tabela 1: Nove zaposlitve na VIT3. Profil zaposlenih. Število zaposlenih. Diplomirana medicinska sestra. 1–2. Diplomirani delovni terapevt.

18/2012, Razglasni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2012/Ra/r2012018.pdf

9 mar 2012 ... Reason: Direktorica Uradnega lista Republike Solvenije. Date: 2012.03.09 ... tečajna komisija preverjala v skladu s Stan- ... vska hranilnica d.d. Ljub ljana, matična šte- ... novanjske stavbe na Jesenicah, Delavska ulica 7 ...

44/2013, Razglasni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2013/Ra/r2013044.pdf

24 maj 2013 ... klet). 1. 1. nad. 27.000. 2.700. 29. 5. 2013. 12.00-13.00. 8. CESTA. ZMAGE 109 ... Glavni trg 14-15 (Rotovška klet), v skupni izme- ri 734,78 m2, ...

57/2013, Razglasni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2013/Ra/r2013057.pdf

5 jul 2013 ... ne nepremičnine ne sme biti nižja od 2x vrednosti odo- brenega posojila. ... dajo nepremičnine – stanovanje Jenkova 15, Velenje«. Na hrbtni strani ... čič, Bogdan Oblak, Ivan Meh, Rajko Kodrič, Janez Škr- lec, Branko Oberč, Vlado ... Trbovlje, se v tem izvršilnem postopku postavi začasno zastopnico, Janja ...

90/2007, Razglasni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2007/Ra/r2007090.pdf

5 okt 2007 ... Kalamanda Maja, Majaronova ulica 004,. Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 003015984, reg. št. 279003, izdala UE. Ljubljana. gnt- ...

001/2020, Razglasni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2020/Ra/r2020001.pdf

3 jan 2020 ... ščinskem sodišču. Okrajno sodišče v Črnomlju dne 26. 11. 2019. D 240/2019. Os-3432/19. Okrajno sodišče v Grosupljem, Adamičeva 6, 1290.

45/2014, Razglasni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2014/Ra/r2014045.pdf

20 jun 2014 ... čju Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 35/90) ter območja ... strani: http://www.izola.si, oglasna deska ter obvestila in novice. Razpisno ...

052/2019, Razglasni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2019/Ra/r2019052.pdf

23 avg 2019 ... Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del. Evropskem socialnem ... 1. kratek življenjepis in v njem, poleg formalne izo- brazbe, tudi ...

045/2019, Razglasni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2019/Ra/r2019045.pdf

12 jul 2019 ... Okrajno sodišče v Grosupljem, Adamičeva 6, 1290. Grosuplje, v zapuščinski zadevi po pokojni Jazbinšek. Urši, roj. 23. 9. 1973, umrli 9. 2. 2019 ...

054/2019, Razglasni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2019/Ra/r2019054.pdf

6 sep 2019 ... LOŠKA DOLINA. 065. 84. 89. ... se pošilja po pošti) ali sprejemna pisarna (če se dostavi ... Kocjančič Ema, Rožna dolina cesta VIII/13c, Lju-.

065/2013, Razglasni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2013/Ra/r2013065.pdf

2 avg 2013 ... dom ter mora imeti strokovne reference in izkušnje na razpisanem področju; ... Način, oblika in rok za predložitev prijav – I. faza. 11.1. Oddaja ...

072/2016, Razglasni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2016/Ra/r2016072.pdf

18 nov 2016 ... ni v kazenskem postopku), kratek življenjepis ter pro- gram vodenja ... Prevzemnik odvetniške pisarne Bernarda Tajnška je. Tomaž Bromše ...

57/2009, Razglasni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2009/Ra/r2009057.pdf

24 jul 2009 ... delovni čas všteva čas, porabljen za izvaja- ... be Merkur zavarovalnica d.d., Dunajska 58, ... Smrekarjeva 30, Izola, zaradi vzpostavitve.

077/2019, Razglasni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2019/Ra/r2019077.pdf

20 dec 2019 ... stopa odv. Odvetniška pisarna Monika Lipovec d.o.o.,. Bleiweisova cesta 30, Kranj, proti dolžniku Mesudu Vilić,. Štepanjska cesta 9, Ljub ljana, ...

83/2013, Razglasni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2013/Ra/r2013083.pdf

11 okt 2013 ... Opozorilo: prijavitelj mora obvezno oddati elektron- sko vlogo (preko ... Nepremičnine, ki so predmet javne dražbe predsta- vljajo stvarno ...

025/2019, Razglasni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2019/Ra/r2019025.pdf

19 apr 2019 ... bah na območju Mestne občine Celje (vlagatelj, ki ni ... po pooblastilu Mestne občine Celje ... Ponudba za sklenitev produkta GRAWE Elek-.

112/2007, Razglasni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2007/Ra/r2007112.pdf

7 dec 2007 ... Ruše, Sevnica, Sežana, Slovenska Bistrica, ... Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95,. 72/99 ... Edini družbenik družbe Agrocom d.o.o.,.

012/2015, Razglasni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2015/Ra/r2015012.pdf

27 feb 2015 ... 1070500030619003, izdajatelj Cetis Celje. ... jatelj Cetis Celje d.d. gnm‑335017 ... voznikova kartica št: 1070500002339001, izdajatelj Ce-.