Zapisnik - Občina Črnomelj

25 apr 2019 ... d.o.o.; Boris Korasa, komandir Policijske postaje Črnomelj; Petra Pezdirc Stopar, ravnateljica Vrtca. Otona Župančiča Črnomelj; Damjana ...

Zapisnik - Občina Črnomelj - Sorodni dokumenti

Zapisnik - Občina Črnomelj

http://www.crnomelj.si/doc/2019/Obcinski_svet/ZAPISNIKI/zapisnik_7._redne_seje_OS_29.5.2019-za_objavo.pdf

25 apr 2019 ... d.o.o.; Boris Korasa, komandir Policijske postaje Črnomelj; Petra Pezdirc Stopar, ravnateljica Vrtca. Otona Župančiča Črnomelj; Damjana ...

zapisnik 27. redne seje (27.3.2014 - Občina Črnomelj

http://www.crnomelj.si/doc/dokumenti/obcinski_svet/sklepi_zapisniki_10_14/zapisnik_27._redne_seje_OS_-_za_objavo.pdf

27 feb 2014 ... I. Poročilo o poslovanju javnega zavoda Osnovna šola Mirana Jarca Črnomelj za leto 2013. Točki je prisostvoval Boris Mužar, ravnatelj OŠ ...

zapisnik 28. redne seje (20.5.2014 - Občina Črnomelj

http://www.crnomelj.si/doc/zapisnik_28._seje_OS_-_za_objavo.pdf

27 mar 2014 ... Seji so prisostvovali tudi vabljeni: Jože Pezdirc, vodja izpostave ZZZS Črnomelj; Boris Korasa, komandir PP Črnomelj, Anton Banovec, ...

Seznam oglasnih mest v Občini Črnomelj - Občina Črnomelj

http://www.crnomelj.si/doc/2016/Vloge_obrazci/00b-sezn_oglas_mest_7.7.2016-dopolnitev_1.pdf

7 jul 2016 ... Črnomelj. Črnomelj. Črnomelj pri železniški postaji 618. Črnomelj na Zadružni cesti pri. 135/2. Mercator centru. Črnomelj. | pri športni dvorani.

Strategija razvoja Občine Črnomelj 2018 - Občina Črnomelj

http://www.crnomelj.si/doc/2018/Strategija_razvoja_ob%C4%8Dine_%C4%8Crnomelj_-_31.7.2018_-_kon%C4%8Dna_verzija.pdf

31 jul 2018 ... 17,31 %), sledi trgovina in vzdrževanje ter popravila motornih ... leta 2013: (1) odkup zemljišča v naselju Kanižarica ob cesti; (2) izgradnja ... območja kostanja, nabiranja gob, potencialna vzpostavitev kolesarske ali jahalne.

zapisnik - OŠ Loka Črnomelj

http://www.os-loka-crnomelj.si/files/2019/10/zapisnik-sveta-star%C5%A1ev-01102019-za-objavo.docx.pdf

ZAPISNIK. 1. sestanka SVETA STARŠEV, ki je bil v torek, 1. 10. 2019, ob 18. uri v predavalnici Osnovne šole Loka Črnomelj. Prisotni člani: Irena Miketič, Sanela ...

Kulturni dom Črnomelj Sobota, 17. november 2018 ... - ZIK Črnomelj

https://www.zik-crnomelj.eu/site/assets/files/6127/zlozenka_gm_2018.pdf

17 nov 2018 ... Gostilna Muller, Tina Muller Starešinič s.p.. Gostilna Samarin. Štajdohar gostinstvo, d.o.o.. Mesarstvo Pepe Andrej Skukan s.p.. Priprava ...

GOI dela - Občina Črnomelj

http://www.crnomelj.si/doc/2019/19_javni_razpisi/JN_Tris_Kanizarica-2.del/04a-Tehni%C4%8Dno_poro%C4%8Dilo_PZI_tris_GO_dela_-_2_del.pdf

Betonski robniki morajo ustrezati standardu SIST EN 1340:2003/AC:2006. 3.42. ... Predvidena ja vgradnja cevi nosilnosti min SN 8 iz pvc ali poliestrskih cevi.

SPLOŠNO | 1 - Občina Črnomelj

http://www.crnomelj.si/doc/2018/Strategija_razvoja_ob%C4%8Dine_%C4%8Crnomelj_-_31.7.2018_-_kon%C4%8Dna_verzija.pdf

31 jul 2018 ... UVOD V STRATEGIJO RAZVOJA OBČINE ČRNOMELJ 2018–2025 ... Lokacije vrtičkov Ulica 21. oktobra – nasproti trgovine Mercator, Esol ob ...

Odlok - Občina Črnomelj

http://www.crnomelj.si/doc/2018/18_javne_objave/18_OPN/NPB_Odlok_SD_OPN_1_Crnomelj_2.pdf

Neuradno prečiščeno besedilo odloka predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček ... odprto krajino ter primerne gostote pozidave na območjih, namenjenih ... Čopova. Ni posebnih PIP. ČR/13c. Bencinski servis. Javna razsvetljava se zasnuje ob ... Muller. Ni posebnih PIP. STV/13a do b_13 in Mušič. Ni posebnih PIP.

strateški načrt zd črnomelj - Zdravstveni dom Črnomelj

https://zd-crnomelj.si/wp-content/uploads/2019/03/STRATE%C5%A0KI-NA%C4%8CRT-ZD-%C4%8CRNOMELJ-2019-2023.pdf

Semič – ZP Semič (Vajdova 9),. • Vinica – ZP Vinica (Vinica 39a). Zdravstveni dom Črnomelj (skupaj z zasebniki s koncesijo) zagotavlja zdravstveno varstvo za ...

OŠ Mirana Jarca - Občina Črnomelj

http://www.crnomelj.si/doc/dokumenti/nadzorniodbor/2013/nadzor-os_mirana_jarca.pdf

Nadzor finančnega poslovanja za leto 2011 v OŠ Mirana Jarca Črnomelj, pravni osebi javnega prava, posrednemu proračunskemu uporabniku je bil opravljen ...

nadzor OŠ Loka - Občina Črnomelj

http://www.crnomelj.si/doc/dokumenti/nadzorniodbor/2013/nadzor_v_os_loka.pdf

o opravljenem nadzoru finančnega poslovanja v Osnovna šola Loka Črnomelj za leto 2011. I. UVOD. I. Nadzor finančnega poslovanja za leto 2011 v Osnovni ...

Gradivo 4. redne seje OS - Občina Črnomelj

http://www.crnomelj.si/doc/2019/Obcinski_svet/GRADIVO/Gradivo_4._redne_seje_OS_25.2.2019.pdf

18 feb 2019 ... Kakšen je protokol čiščenja starega mestnega jedra Črnomelj? Kolikokrat na teden ... 420200 - Nakup pisarniškega pohištva. 7.929,26. 5.732,23 ... pozneje ni bilo več interesa za odkup nepremičnin. Določene parcele so ...

Gradivo 20. redne seje OS - Občina Črnomelj

http://www.crnomelj.si/doc/dokumenti/obcinski_svet/Gradivo%2020%20redne%20seje%20OS.pdf

11 maj 2017 ... nove ljudi (Akrapovič, Adria, ipd.). Sejo so ... Splošna in kadrovska služba ima v podjetju določeno vlogo oziroma funkcijo, saj se ukvarja z.

Gradivo 9. redne seje OS - Občina Črnomelj

http://www.crnomelj.si/doc/2019/Obcinski_svet/GRADIVO/Gradivo_9._redne_seje_OS_15.10.2019.pdf

7 okt 2019 ... 6 Večji izkopi ter odvozi materiala, asfaltiranje. 7 Zamašitev ali prenehanje delovanja ... Gregor POŽEK, OU. Andrej Kavšek, župan. MNENJE ...

Gradivo 23. redne seje - Občina Črnomelj

http://www.crnomelj.si/doc/dokumenti/obcinski_svet/gradiva/GRADIVO_23._REDNE_SEJE_OS.pdf

13 nov 2013 ... Bojanci so v počastitev. 40. letnice ustanovitve. ZKJ prispevala naslednja elektrogospodarska podjetja… Spominska plošča. Večnamenski.

Gradivo 6. redne seje OS - Občina Črnomelj

http://www.crnomelj.si/doc/2019/Obcinski_svet/GRADIVO/Gradivo_6._redne_seje_OS.pdf

18 apr 2019 ... V letošnjem letu se povečuje število odsotnosti od pouka, približno polovica odsotnosti je neupravičene. Napredovanje v višji razred se iz.

Gradivo 29. redne seje - Občina Črnomelj

http://www.crnomelj.si/doc/dokumenti/obcinski_svet/GRADIVO_29_REDNE_SEJE_OS.pdf

2 jul 2014 ... 5163/2 k.o. 1552 – Adlešiči se ukine status javnega dobra in ... odpadkov na 3 lokacijah in sicer: Pobrežje, Žuniči, Vinica – kamp Kolpa ter.

Atelje Ostan Pavlin doo AOP-02/19 0a - Občina Črnomelj

http://www.crnomelj.si/doc/2019/19_javni_razpisi/rekonstrukcija_kletnega_prostora_in_dostopa_ob_gradu_%C4%8Drnomelj/6_vodilni_nacrt_grafike.pdf

št. projekta. Atelje Ostan Pavlin d.o.o.. Ulica na grad 8 SI-1000 Ljubljana www.ostanpavlin.si. Črnomelj. Aleksander S.Ostan, u.d.i.a.. Situacija z dostopi julij 2019.

Gradivo 30. redne seje OS - Občina Črnomelj

http://www.crnomelj.si/doc/2018/18_obcinski_svet/Gradiva/GRADIVO_30._REDNE_SEJE_OS_13.9.2018.pdf

6 sep 2018 ... Lahinja) ter Adlešiči, Žuniči (informacijski center KP Kolpa), Dragatuš, Griblje, Lokve, Belčji Vrh, Bistrica, ... ureditvami za spravilo kamp prikolic.

Gradivo 3. redne seje OS - Občina Črnomelj

http://www.crnomelj.si/doc/2019/Obcinski_svet/GRADIVO/GRADIVO_3._REDNE_SEJE_OS.pdf

22 jan 2019 ... Predlog kandidatov za priznanja občine Črnomelj za leto 2018. ... nastala ogromna razlika – osnovni stroški za delovanje /elektrika, ... Med njimi so kar štiri zlate medalje s svetovnega prvenstva v Subotici ... O znižanju plačila zakupnine zaradi razlogov iz prejšnje točke tega sklepa oziroma drugih razlogov.

Sklic 12. redne seje OS - Občina Črnomelj

http://www.crnomelj.si/doc/2020/OB%C4%8CINSKI_SVET/SKLICI/Sklic_12._seja_OS_19.3.2020.pdf

12 mar 2020 ... Letno poročilo OŠ Mirana Jarca Črnomelj za leto 2019. 11. Letno poročilo OŠ Vinica za leto 2019. 12. Letno poročilo OŠ Milke Šobar Nataše ...

PROJEKTNA NALOGA za izdelavo - Občina Črnomelj

http://www.crnomelj.si/doc/2018/18_javni_razpisi/JR_proj_dokum-KD_Dragatus/Projektna_naloga_Kulturni_dom_Dragatus1_3.pdf

1 jun 2018 ... ... Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov ter Navodila IZS o podrobnejši vsebini projektne ...

splošni podatki o gradnji - Občina Črnomelj

http://www.crnomelj.si/doc/2019/19_javni_razpisi/rekonstrukcija_kletnega_prostora_in_dostopa_ob_gradu_%C4%8Drnomelj/5_4-SPLO%C5%A0NIPODATKI.pdf

zazidana površina faktor zazidanosti (FZ) prostorski akt faktor izrabe (FI) faktor zelenih površin (FZP). EUP namenska raba. Odlok o občinskem lokacijskem ...

OBČINA ČRNOMELJ Številka: 330-0003/2019 Da

http://www.crnomelj.si/doc/2020/Javni_razpisi/zaklju%C4%8Dno_poro%C4%8Dilo.pdf

29 jan 2020 ... JOŽE GEŠELJ nakup diskaste kosilnice Impodan DK215. 930,21 €. BOŠTJAN STAREŠINIČ nakup vrtavkastega zgrabljalnika SIP STAR 350/8.

Gradivo 13. redne seje OS - Občina Črnomelj

http://www.crnomelj.si/doc/obcinski_svet/Gradivo_13._redne_seje_OS_12.5.2016.pdf

5 maj 2016 ... Staneta Dragatuš, OŠ Stari trg ob Kolpi, OŠ Milke Šobar – Nataše Črnomelj za leto 2015. 6. ... 1528/2, obe k.o. 1557-Stari trg ob Kolpi, pri čemer Občina Črnomelj ... Slovenski partnerji so Župnija Črnomelj in Univerza v.

Zadeva: PREKINITEV NAJEMNE POGODBE ZA ... - Občina Črnomelj

http://www.crnomelj.si/doc/dokumenti/vloge_obrazci/Obr_Stan_NP_prek_1_1.pdf

OBČINA ČRNOMELJ. Trg svobode 3, 8340 Črnomelj. T: 07 306 11 00, F: 07 306 11 30 e: obcina.crnom[email protected] www.crnomelj.si. (ime in priimek oz. naziv ...

obrazložitve načrtov razvojnih programov za ... - Občina Črnomelj

http://www.crnomelj.si/doc/2019/Dokumenti_v_javni_obravnavi/20.pdf

1 jan 2020 ... partner projekta je Grad Duga Resa, Občina Črnomelj pa je skupaj z Gasilsko ... Predvidena je dograditev prizidka k ZD Črnomelj – Center za ...

8. 10. 2018 ČLANOM OBČINSKEGA SVETA ... - Občina Črnomelj

http://www.crnomelj.si/doc/2018/18_obcinski_svet/Gradiva/Gradivo_31._seje_OS_15.10.2018.pdf

8 okt 2018 ... (9) V primeru urejanja novih asfaltnih in tlakovanih površin s površino, večjo od 3000 m2, se zagotovi predhodna preveritev vplivov na vodni ...

Objava v mesečniku Belokranjec – Izdelava CPS - Občina Črnomelj

http://www.crnomelj.si/doc/dokumenti/2016/Anita_CPS_zavihek/02-23.6.2016_-_objava_v_mese%C4%8Dniku_Belokranjec_-_Izdelava_CPS.pdf

TELEMOBI. Telekom Slovenije. POOBLAŠČENI PRODAJALEC ... Izberite paket Modri ob vezavi 53,95 € z DDV na mesec za. 1 leto (za nove naročnike) oz. za 6 ...

OBČINA ČRNOMELJ K točki 9 OBČINSKI SVET ... - Lex Localis

http://www.lex-localis.info/files/cc0e0837-9a3c-4d7c-8c1e-a38837a7a983/5090076429215435464_9.%20tocka.pdf

za turizem in varstvo okolja in Odbor za gospodarstvo in komunalno infrastrukturo na predlog direktorja RIC Bela krajina zaradi nujnosti obravnave ...

8. Predlog za sprejem znižanja plačila ... - Občina Črnomelj

http://www.crnomelj.si/doc/2020/OB%C4%8CINSKI_SVET/GRADIVO/Gradivo_11._redne_seje_OS.pdf

1 feb 2020 ... Gradivo za sejo Občinskega sveta Občine Črnomelj v mesecu januarju ... v Črnomlju ustanovljena partizanska gimnazija, pa se je vpisala v.

OBČINA ČRNOMELJ K točki 16 OBČINSKI SVET ... - Lex Localis

http://www.lex-localis.info/files/f39e5a4c-a043-441a-ab7a-1248e296cd43/4456035430634431420_16.%20tocka.pdf

Javni zavod RIC Bela krajina je dne, 13.03.2018 predložil Občini Črnomelj »Letno poročilo in zaključni račun javnega zavoda RIC Bela krajina za leto 2017« skupaj z Računovodskim poročilom za leto 2017, ... Zemljevid kolesarskih poti. 1. 1.

stališča do pripomb in predlogov z javne ... - Občina Črnomelj

http://www.crnomelj.si/doc/Marija/Stalisca_do_pripomb_6julij2017.pdf

je, da se zidanica, za katero ima gradbeno dovoljenje spremeni v bivalni objekt in da ... Za vikend, zgrajen na podlagi gradbenega dovoljenja UE Črnomelj opr.

Strategija razvoja turizma v destinaciji Bela ... - Občina Črnomelj

http://www.crnomelj.si/doc/Strategija_razvoja_turizma_v_destinaciji_Bela_krajina_2018_2022.pdf

Martin Lindič (Kolpa Adventures Radenci), Stane Malerič (Turizem Malerič), ... Osrednja naravna znamenitost je Kolpa, čista, topla ... porastu t.i. "glamping".