MOČVIRSKI TULIPAN - Krajinski park Ljubljansko barje

vrste barjanski okarček (Coenonympha oedippus), močvirski tulipan (Fritillaria meleagris) in Loeselova grezovka (Liparis loeselii) na Ljubljanskem barju.

MOČVIRSKI TULIPAN - Krajinski park Ljubljansko barje - Sorodni dokumenti

MOČVIRSKI TULIPAN - Krajinski park Ljubljansko barje

http://www.ljubljanskobarje.si/uploads/datoteke/ZRC%20SAZU-koncno%20porocilo.pdf

vrste barjanski okarček (Coenonympha oedippus), močvirski tulipan (Fritillaria meleagris) in Loeselova grezovka (Liparis loeselii) na Ljubljanskem barju.

Krajinski park Ljubljansko barje Krajinski park ... - Metina lista

https://metinalista.si/wp-content/uploads/Barje.pdf

ljubljansko barje in visoko barje (8). Zaradi posebnih razmer je začela nastajati šota. Na južnem robu Barja iz več kraških izvirov izvira reka Ljubljanica, ki ne ...

Krajinski park Ljubljansko barje

http://www.ljubljanskobarje.si/uploads/datoteke/LB_raziskovalna_naloga.pdf

Problematika Barja, Natura 2000, krajinski park Ljubljansko barje, ohranjanje naravnih in kulturnih bogastev ... Ker pa ljubljanska deponija zahteva plačilo za ...

Voda - Krajinski park Ljubljansko barje

http://www.ljubljanskobarje.si/uploads/datoteke/brosura_voda_net.pdf

Zgornja meja zbrane podzemne vode se imenuje nivo podzemne vode. ... taj luknjo v glineno plast in vanjo vstavi močnejšo prozorno slamico ali stekleno cevko. ... Pogrezanje je počasni vertikalni pomik dela zemeljske skorje navzdol.

odonata - Krajinski park Ljubljansko barje

http://www.ljubljanskobarje.si/uploads/datoteke/Odonata_Popis_vrst_Ribniki_Draga_pri_Igu.pdf

Kačji pastirji (Insecta: Odonata) so razmeroma majhna skupina žuželk, kar se ... ki je bilo kar »kačji pastir«. Foto: M. Bahor. Slika 2: Prodni modrač (Orthetrum ...

Krajinski park Ljubljansko barje - ZRC SAZU

https://giam.zrc-sazu.si/sites/default/files/3.2.2_scientific_description_pilot_area_final.pdf

Na Ljubljanskem barju jo najdemo v Ljubljanici in v njenih pritokih (Iščica ... nutrija in pižmovka. Nutrija s hranjenjem vpliva na vodno vegetacijo, saj lahko s.

2. zvezek - Krajinski park Ljubljansko barje

http://www.ljubljanskobarje.si/uploads/datoteke/INTER_BARJE-2zvezek.pdf

10-44: PREDLOG UREDITVE: PODPEČ, STARA STRUGA LJUBLJANICE, M 1: 3000124 ... hidrološko - geološka – jezero, zoološka, botanična ... Nadstropna hiša - gostilna in nadstropno gospodarsko poslopje v obliki črke L. Hišne fasade so ...

Raziskovalni projekt - Krajinski park Ljubljansko barje

http://www.ljubljanskobarje.si/uploads/datoteke/DOC.pdf

jarek Ajdovček, ki je bil spomladi leta 1992 strojno očiščen "na golo". Ob Strojanovi vodi so pasovi grmovja in drevja sorazmerni ozki (do največ nekaj metrov) ...

pot barjanska okna - Krajinski park Ljubljansko barje

http://www.ljubljanskobarje.si/uploads/datoteke/POT%20BARJANSKA%20OKNA_table_HRV.pdf

Poučna staza uređena je u okviru projekta Očuvanje i promocija vodenih biotopa - lokve i barjanska okna za budućnost - LOKNA, koji se provodi u sklopu ...

Analiza stanja - Krajinski park Ljubljansko barje

http://www.ljubljanskobarje.si/uploads/datoteke/turizem_analiza.pdf

rezidenca halštatskih knezov. V bližini so našli tudi ostanke treh kolišč, ... Razmišlja se o redni vodni liniji od Livade do. Tromostovja in nazaj; tudi o vodnih ...

Pot ob reki Iški – »Okljuk - Krajinski park Ljubljansko barje

http://www.ljubljanskobarje.si/uploads/datoteke/IG_table_splet.pdf

Ljudje so si ga skušali že večkrat podrediti, pa jim to nikoli ni zares uspelo. Kakšna sreča! ... www.ljubljanskobarje.si ... Na postajah poti te čaka nagradna igra.

KOLIŠČARJI na Ljubljanskem barju - Krajinski park Ljubljansko barje

http://www.ljubljanskobarje.si/uploads/datoteke/Zgibanka_koliscarji_slo.pdf

Prav na pragu glavnega mesta Ljubljane, le nekaj korakov od zad- njih mestnih ulic, se razprostira Ljubljansko barje. Dobrih 150 km2 močvirne ravnice ...

politika varstva osebnih podatkov - Krajinski park Ljubljansko barje

http://www.ljubljanskobarje.si/uploads/datoteke/politika_zasebnosti_GDPR_18_06_03.pdf

3 jun 2018 ... ponudnike, ki sodelujejo v projektu Barjanski cekarček;. - za izvajanje naravovarstvenega nadzora;. - lastnike in najemnike zemljišč, s katerimi ...

(Rana arvalis) v Krajinskem parku Ljubljansko barje - Krajinski park ...

http://www.ljubljanskobarje.si/uploads/datoteke/plavcek_barje_zakrit.pdf

11 avg 2011 ... Plavček je kot strogo zavarovana vrsta uvrščen na Prilogo IV ... Plavček je čokata žaba iz rodu rjavih žab, za katere je značilna rjava zaočesna ...

Popis invazivnih tujerodnih vrst - Krajinski park Ljubljansko barje

http://www.ljubljanskobarje.si/uploads/datoteke/Popis%20%C5%BElezave%20nedotike%20in%20velikega%20pajesna%20-%20kon%C4%8Dno%20poro%C4%8Dilo.pdf

29 nov 2018 ... Slika 1: Slikovni opis vrste žlezava nedotika. Vir: Terenski priročnik za prepoznavanje tujerodnih vrst v gozdovih (Kus Veenvliet et al., 2017).

Akcijski načrt za Krajinski park Ljubljansko barje - Interreg Europe

https://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/tx_tevprojects/library/file_1553846781.pdf

28 mar 2019 ... Najznačilnejša, v preteklosti prevladujoča habitata na Ljubljanskem barju sta barje in visoko barje. Ostanki barja, ki danes predstavlja 0.1% ...

The Iška River Meander Nature Trail - Krajinski park Ljubljansko barje

http://www.ljubljanskobarje.si/uploads/datoteke/IG_table_ANG_splet.pdf

Občina Ig. Concept: Aleš Smrekar (Anton Melik. Geographical Institute ZRC SAZU). By: Bojan Erhartič, Aleš Smrekar, Mateja. Šmid Hribar, Jernej Tiran (Anton.

Kose{ki bajer - naravoslovni park Krajinski park Barje Naselje za ...

https://nepremicnine.si21.com/f/docs/Razstave_-_predavanja/lj_zlozenka_maja.pdf

Korotansko naselje. Me{ano obmo~je Avtotehna. Stadion Sto`ice. Stanovanjska ~etrt Polje II. Stanovanjska ~etrt Ruski car. Stanovanjsko naselje Brdo 1.

LJUBLJANSKO BARJE_PRIROCNIK_3.cdr - Krajinski park ...

http://www.ljubljanskobarje.si/uploads/datoteke/LJUBLJANSKO%20BARJE_PRIROCNIK_3.pdf

Predvideni sta dve različici namizne zastavice. Osnovna različica vsebuje samo logotip na beige ozadju. Dodatna različica poleg logotipa vsebuje.

ZAPISNIK 8. Seje sveta Javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko ...

http://www.ljubljanskobarje.si/uploads/datoteke/Zapisnik%208%20redne%20seje%20%20SZ.pdf

20 mar 2013 ... priprava povezovanja lokalnih proizvajalcev pod skupno blagovno znamko. Barjanski cekarček. ✓ prenova prostorsko informacijskega sistema,.

Ljubljansko barje

https://www.knjiznica-medvode.si/data-si/file/KS%20april_2019.pdf

18 apr 2019 ... Janez Jalen, Bobri in Ljubljansko barje. Marjeta Žebovec bo predstavila »svojega najljubšega pisatelja« Janeza Jalna in njegova literarna dela ...

Ljubljansko barje - DOPPS

https://www.ptice.si/wp-content/uploads/2014/03/zlozenke_1998_2_projekt_ljubljansko_barje.pdf

... bolj plazeče in tiho. Prave barjanske travnike celo pomlad in poletje krasijo pisani travniški cvetovi: močvirski tulipan, zlatica, travniška penuša, kukavičja lučca ...

Ljubljansko barje, geološki opis

http://www.drustvo-dugs.si/files/2019/10/Geologija-Barje-Toma%C5%BE.pdf

Projekt izsuševanje Barja - žitnica Kranjske, 1769 (Marija Terezija), Gruberjev prekop (1772-. 1780), kanal Curnovec (Zorn pl. Mildenheim med leti 1762-1769).

Ljubljansko Barje - Natura 2000

http://www.natura2000.gov.si/fileadmin/user_upload/C3_RP_Ljubljansko_Barje1.pdf

Leta 2008 je bil ustanovljen Krajinski park Ljubljansko barje, ki pokriva 135 km2 površin Ljubljanskega barja. Površine ... Koliščarji ob stoječi vodi. Lokacija: Ig.

LJUBLJANSKO BARJE V DOBI KOLIŠČ - kolo

http://www.kolo5200.si/download.php?download_file=zgo_ljubljansko.barje.v.dobi.kolisc.-.stiri.pdf

Ljubljansko barje je južni del Ljubljanske kotline in meri 163 km2. ... Zaradi odmevnosti odkritij so koliščarji in njihova kultura nenadoma postali zanimivi in ne.

Ljubljansko barje – človek in narava - ZRC SAZU

https://giam.zrc-sazu.si/sites/default/files/GEA_2_februar_2012_str.5.pdf

23 jan 2012 ... akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU) in revija GEA razpisujejo fotografski natečaj s temo Ljubljansko barje – človek in narava.

ljubljansko barje - PeFprints - Univerza v Ljubljani

http://pefprints.pef.uni-lj.si/157/1/Elvira_Laharnar_-_diploma.pdf

Fotografija 104: Narisan močvirski tulipan in herbarizirana rastlina plazeče se zlatice. 67. Fotografija 105: ... Fotografija 163: Nasmejana žabica. 84. Fotografija ...

Savska kotlina in Ljubljansko barje - Arso

http://www.arso.gov.si/vode/podzemne%20vode/publikacije%20in%20poro%C4%8Dila/1001.pdf

Lega telesa in osnovne značilnosti vrhnjih plasti. Vodno telo Savska kotlina in Ljubljansko barje se nahaja na območju aluvialnega prodnega zasipa reke Save ...

Krajinski park Sečoveljske soline - Sečovlje Salina Nature Park

http://www.kpss.si/file/download/201_7804f28a96f8/poster_sept2011.pdf

Krajinski park Sečoveljske soline - Parco naturale delle Saline di Sicciole - Sečovlje Salina Nature Park. Narava v jeseni - La natura in autunno - Nature in ...

gradivo za vodnike po krajinskem parku ljubljansko barje

http://www.ljubljanskobarje.si/uploads/datoteke/gradivo.pdf

Freyerjev pregledni zemljevid Slovenije in narodno zaveden Kozlerjev zemljevid. - Peter Kozler: slovenski pravnik, gospodarstvenik, geograf, kartograf in politik ...

Ljubljansko barje na poštnih znamkah - LIFE Naturaviva

https://www.naturaviva.si/wp-content/uploads/2019/10/LB_na_postnih_znamkah.pdf

divjih rastlin uspeva tudi vrsta takih, ki so za človeka na prvi pogled neuporabne: šaš, močvirski tulipan, nava- dna močvirnica … Največ takšnih rastlin najdemo ...

Strokovne podlage za upravljalski načrt KP Ljubljansko barje

http://www.ljubljanskobarje.si/uploads/datoteke/CKFF-strokovne%20podlage.pdf

29 jun 2012 ... močvirska krpača. V. 1. Carex pulicaris L. bolšji šaš. V. 1. Drosera intermedia Hayne srednja rosika. E x. 1. Calla palustris L. močvirska kačunka.

PODPEŠKO JEZERO (Izletniška karta KP Ljubljansko barje ...

http://www.ljubljanskobarje.si/uploads/datoteke/PODPE%C5%A0KO%20JEZERO%281%29.pdf

Jezerce pri vasi Jezero leži na spodnjem koncu kraške kotanje Zajezero in ima skoraj ... Kraško jezero s poplavno ravnico pri Podpeči je zavarovano kot Naravni ...

life10 nat/si/142 porečje ljubljanice, ljubljansko barje in prvi rezultati ...

http://ksh.fgg.uni-lj.si/ljubljanicaconnects/Data/Hydro/HydraulicModel.pdf

Slika 1: Položaj porečja Ljubljanice in Ljubljanskega Barja. ... polja). Ljubljanica je pritok reke Save (slika 1) in pripada povodju reke Donave. Na zahodnem in ...

Strokovne podlage za ustanovitev Krajinskega parka Ljubljansko barje

http://www.ljubljanskobarje.si/uploads/datoteke/strokovne_podlage_ohranjanje_narave.pdf

Ljubljansko barje je eden največjih kom pleksov m okrotnih travišč v Sloveniji, ... deponija. N aročnik: M estna občina Ljubljana. ZRC SA ZU , Biološki inštitut ...

kolišča na ljubljanskem barju pile-dwellings at ljubljansko barje

http://iza.zrc-sazu.si/pdf/Opera/Veluscek_Cufar_Opera_30_2014.pdf

S krajšimi prekinitvami od leta 1875 na Ljubljanskem barju potekajo interdisciplinarne raziskave kolišč. V zadnjem desetletju in pol večinoma pod vodstvom ...