strokovne podlage za pripravo regionalnega ... - RRA LUR

zanimiva predvsem - avtocesta – razširitev v 6-pasovnico Koseze Kozarje, ... ustanovitelj je Sanolabor in že upravlja dom na Črnem Vrhu. Predviden začetek.

strokovne podlage za pripravo regionalnega ... - RRA LUR - Sorodni dokumenti

strokovne podlage za pripravo regionalnega ... - RRA LUR

https://www.rralur.si/sites/default/files/rralur/SPRPN_LUR_Priloga_2_Zaklju%C4%8Dno_poro%C4%8Dilo_za_klju%C4%8Dno_aktivnosti_%C5%A1t._2_091118%5B1%5D_0.pdf

zanimiva predvsem - avtocesta – razširitev v 6-pasovnico Koseze Kozarje, ... ustanovitelj je Sanolabor in že upravlja dom na Črnem Vrhu. Predviden začetek.

STROKOVNE PODLAGE ZA POSELITEV

http://www.opn.si/ankaran/Dokumenti/3_PRILOGE/33_str_pod/334_sp_poselitev/SP_poselitev_Ankaran.pdf

Debeli Rtič, ki na skrajnem zahodnem delu tega polotoka obsega približno 800 ... se burja pogosteje umika jugovzhodnemu vetru, ki prinaša deževno vreme.

Strokovne podlage za plovnost Ljubljanice - RRA LUR

https://www.rralur.si/sites/default/files/rralur/SP_za_plovnost_Ljubljanice%5B1%5D.pdf

16 nov 2012 ... Pristan pri kajak kanu klubu Ljubljana ... Zoisove ceste naprej se struga Ljubljanice spremeni v vodno korito, ki ga ... (OPPN avtoodpad Tojnice) ... turistično vodno pot po Ljubljanici in umestitev dveh pristanišč (športni.

Strokovne podlage za program ukrepov za obvladovanje ... - Gov.si

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MOP/Dokumenti/Narava/Invazivne-vrste/sirska_svilnica_strokovne_podlage.pdf

V Sloveniji je sirska svilnica gojena kot okrasna in medonosna rastlina in pogosto ... vsebujejo strupen bel mleček, največ ga je v listih (Betz in Lamp, 1999, Bagi, 2008, ... prisotnost in aktivnost dveh vrst kačic (Diplopoda) in dveh vrst pajkov, ...

Strokovne podlage za obvladovanje močno razširjenih ... - Gov.si

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MOP/Dokumenti/Narava/Invazivne-vrste/popisana_sklednica_strokovne_podlage.pdf

ZA VRSTO POPISANA SKLEDNICA (Trachemys scripta). Naročnik: Ministrstvo za okolje ... Močvirska sklednica je na Prilogi II Direktive o habitatih. (The Council ...

Strokovne podlage - Založba Univerze na Primorskem

http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-7055-20-7.pdf

uporabljati avdio- in videoopremo ter e-okolje. Večina jih ocenjuje, da ... UP PEF kažejo na manjšo mero vključenosti informacijsko-komunikacijske tehnologije v ...

STROKOVNE PODLAGE ZA RAZGLASITEV ... - Občina Lendava

https://www.lendava.si/sites/default/files/datoteke/seje/6._gradivo_k_5._tocki_dr_-_strokovne_podlage_zvkd_lendava.pdf

alpinetumi, gaji, rozariji, skalnjaki, zeliščni vrtovi in druge vrtnoarhitekturne ureditve. (ureditve javnih prostorov);. - stavbe s parki in vrtovi so enovite celote ...

Strokovne podlage - Občina Središče ob Dravi

http://www.sredisce-ob-dravi.si/wp-content/uploads/2016/01/Strokovne-podlage.pdf

skalnjaki, zeliščni vrtovi in druge vrtnoarhitekturne ureditve (ureditve javnih prostorov);. - stavbe s parki in vrtovi so enovite celote oblikovanega odprtega ...

Strokovne podlage PO L4_6 CONA SOC Latkova vas

https://www.cerklje.si/files/other/news/30/52689_329286b%20PROGRAM%20OPREMLJANJA%20PRILOGA%201%20Brnik%20LT1%20LT4%20L8%20LT9.pdf

22 feb 2016 ... Investitor se obveže, da bo sam zgradil del ali celotno komunalno opremo za ... d.o.o., Velika vas 62/a, 8273 Leskovec pri Krškem,. - NAČRT ...

Skupne strokovne podlage za didaktično uporabo IKT

https://didakt.um.si/oprojektu/projektneaktivnosti/Documents/Skupne%20strokovne%20podlage%20za%20didakti%C4%8Dno%20uporabo%20IKT.pdf

Čeprav predstavljajo didaktična načela temelj oblikovanja učnega procesa, niso ... visokošolsko izobraževanje podpira didaktično načelo aktivnosti, saj študent ...

Strokovne podlage za upravljalski načrt KP Ljubljansko barje

http://www.ljubljanskobarje.si/uploads/datoteke/CKFF-strokovne%20podlage.pdf

29 jun 2012 ... močvirska krpača. V. 1. Carex pulicaris L. bolšji šaš. V. 1. Drosera intermedia Hayne srednja rosika. E x. 1. Calla palustris L. močvirska kačunka.

Strokovne podlage za celovito oceno možnosti za uporabo ...

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/strokovne_podlage_porocilo-_24.pdf

pogosto so zgrajeni tako, da delujejo v obstoječih sistemih na kurilno olje ali premog. Kot gorivo ... Časovni horizont za plinske elektrarne je 25 let, medtem ko je.

strokovne podlage za načrt upravljanja krajinskega parka ...

http://www.ljubljanskobarje.si/uploads/datoteke/strokovne_podlage_ptice_10_1del.pdf

Preletnice so: rdečenoga postovka, race (žvižgavka, kreheljc, raca žličarica, sivka, čopasta črnica), zlata prosenka, priba, togotnik. Za vsako od izbranih vrst.

strokovne podlage za postavitev učnega poligona na zavodu grm ...

https://www.rc-nm.si/wp-content/uploads/2017/02/Raz%C5%A1irjene-Strokovne-podlage-september-dopolnitve-KON%C4%8CNA.pdf

Vrbov poplet, ki bo narejen na odprtem delu ERM jarka na učnem poligonu bo površinsko zaščitil zdrs zemlje ter s tem upočasni zbiranje sedimenta v jarku.

posebne strokovne podlage - Mestna občina Velenje

http://arhiva.velenje.si/0-www-4/Datoteke/2019/PSP%20UN%20CPM/Psp_Tekst_JR.pdf

Ivan Mikić, mag. inž. arh. Jernej Mastnak, dipl. inž. arh. ... objekta in novega prizidka. Na fasadi bodo tudi kovinski detajli (okna z Alu oblogo, ograje…) prav ...

strokovne podlage za razglasitev krajinskega ... - Občina Ankaran

https://obcina-ankaran.si/storage/doc/201810/2sp-debeli-rti%C4%8Djan2018sprejeto.pdf

(Pseudotsuga douglasii) in pravi datljevec (Phoenix dactylifera). V okviru arboretuma je nasajenih tudi veliko značilnih vrst sredozemskega sadnega drevja:.

Strokovne podlage za razglasitev kulturnih spomenikov lokalnega ...

https://www.gor-radgona.si/mma/os201503ad05odlok_o_razglasitvi_kulturnih_spomenikov_ogr_%28iiobravnava%29strokovne_podlagejun2014&kartepdf/20150210140638/?m=1423573598

19 jun 2014 ... V to zvrst sodijo tudi drevoredi, alpinetumi, gaji, rozariji, skalnjaki, zeliščni vrtovi in druge vrtnoarhitekturne ureditve. (ureditve javnih prostorov);.

Strokovne podlage za nadgradnjo instituta skrbništva - irssv

https://www.irssv.si/upload2/Strokovne%20podlage%20za%20nadgradnjo%20instituta%20skrbnistva.pdf

30 jun 2013 ... polnoletnosti in za omenjeno osebo tudi po polnoletnosti še naprej skrbijo ... predlogi za skrbništvo za poseben primer niso seznanjeni, kaj ...

Strokovne podlage za nadgradnjo skupinske ... - Skupaj za zdravje

http://skupajzazdravje.nijz.si/media/strokovne.podlage.za.nadgradnjo.skupinske.vzgoje.za.zdravje.za.bodoce.starse.in.starse.otrok.do.enega.leta.pdf

Pri pripravi so sodelovali tudi: Lucija Gobov, Tina Bregant, Vesna Fabjan Vodušek, Cvetka Skale, Metka. Skubic, Petra Petročnik, Tita Stanek Zidanič, Ana ...

strokovne podlage urejanja javnega prometa v regiji - RRA LUR

https://www.rralur.si/sites/default/files/rralur/Strokovne%20podlage%20urejanje%20javnega%20prometa%20v%20regiji.pdf

Razmnoženo v 3 izvodih, od katerih prejme naročnik 2 izvoda. ... postajališča, nizko-vstopni avtobusi, nedrseči sedeži, prostor za invalide z ... nadgradnjo Scenarija 1, ki je drugi najboljši, s podaljšanjem SHL v regijo, ... namenjena za hitri potniški in tovorni promet, druga pa poteka mimo novega centra v Stožicah ter je.

Strokovne podlage za zavarovanje presihajočih jezer Zgornje Pivke ...

http://pivskajezera.si/knjiznica/Strokovne_podlage_za_zavarovanje_presihajocih_jezer_in_javornikov.pdf

toliko večja, še posebej v povezavi z Javorniki, gozdnato visoko kraško planoto v zaledju. V letu 2012 je Občina Pivka podala pobudo za zavarovanje celotnega ...

Strokovne podlage za urejanje prometnega režima ... - Občina Kamnik

https://www.kamnik.si/resources/files/doc/JANJA_2018/VELIKA_PLANINA/Strokovne_podlage_za_urejanje_prometnega_reima_na_Veliki_planini_6.6.2018.pdf

24 apr 2018 ... Promet, Velika Planina, nihalka, prometni režim, parkiranje, dostop ... približno tretjina obiskovalcev obišče Veliko planino pozimi,. - približno ...

Strokovne podlage za določitev slovenskega indeksa ptic kmetijske ...

https://www.program-podezelja.si/images/SPLETNA_STRAN_PRP_NOVA/2_PRP_2007-2013/2_4_Spremljanje_in_vrednotenje/Vrednotenje/MONITORINGI_PTIC/3_1__sipkk_2006.pdf

26 nov 2006 ... pogorelček Na prehranjevanje in gnezdenje teh ptic imajo v Sloveniji velik vpliv kmetijska tehnologija ter strukturni elementi kmetijske krajine, ...

Strokovne podlage zavoda RS za varstvo ... - Mestna občina Kranj

https://www.kranj.si/files/06_mestna_obcina/javni_razpisi_in_narocila/2018/strokovne-podlage-zavoda-rs-za-varstvo-kulturne-dediscine.pdf

Spodnje Duplje – Hiša Spodnje Duplje 47 (EŠD 5169) (Foto: BJF, Arhiv ZVKDS, OE Kranj). Krajinska ... 5165 Spodnje Duplje - Graščina Duplje. 5166 Naklo ...

Strokovne podlage za ustanovitev Krajinskega parka Ljubljansko barje

http://www.ljubljanskobarje.si/uploads/datoteke/strokovne_podlage_ohranjanje_narave.pdf

Ljubljansko barje je eden največjih kom pleksov m okrotnih travišč v Sloveniji, ... deponija. N aročnik: M estna občina Ljubljana. ZRC SA ZU , Biološki inštitut ...

potencial razvojnih zadrug v kontekstu regionalnega razvoja

http://rrs.zrc-sazu.si/Portals/25/07-Babic-Potencial-razvojnih.pdf

... REGIONALNEGA RAZVOJA dr. Karolina Babič. CAAP / TKALKA, razvojna zadruga z.b.o., so.p. Murska Sobota, 10.11.2016. 10. 11. 2016. 1. WWW.TKALKA.SI ...

poročilo o izvajanju regionalnega razvojnega programa gorenjske ...

http://www.bsc-kranj.si/library/files/upload/2017_Letno%20poro%C4%8Dilo%20o%20izvajanju%20RRP%20Gorenjske%202014%E2%80%932020_marec%202018fv.pdf

Regionalna razvojna agencija Gorenjske je pripravila Osnutek dogovora za razvoj ... znamenitosti, skozi center Kranjske Gore, center Jesenic, mimo Blejskega ...

poročilo o izvajanju regionalnega razvojnega programa ... - BSC Kranj

http://www.bsc-kranj.si/library/files/upload/2017_Letno%20poro%C4%8Dilo%20o%20izvajanju%20RRP%20Gorenjske%202014%E2%80%932020_marec%202018fv.pdf

Kranj, Kranjska Gora, Naklo, Preddvor, Radovljica, Šenčur, Škofja Loka, Tržič, ... znamenitosti, skozi center Kranjske Gore, center Jesenic, mimo Blejskega ...

Energijsko učinkovite hiše iz lesa regionalnega izvora na ... - Cipra

https://www.cipra.org/sl/publikacije/1956/249_sl/inline-download

15 dec 2004 ... 24 °C. Tudi v primeru nagibnih oken potreba po toploti za ogrevanje zelo naraste, saj pri ... Čistilec in zbiralnik vode ... HOFER, Peter et al.

Vloga javnega regionalnega radia: študija primera Radia Koper - FDV

http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/brezan-mateja.pdf

Radio Koper je javni regionalni radio Regionalnega RTV centra Koper/Capodistria, ki deluje ... The role of regional public radio: A Case Study of Radio Koper.

1obdelava podlage - Prenova

http://www.prenova.si/wp-content/uploads/2017/07/obdelava-podlage.pdf

stroj zadovolji vse potrebe parketarjev. posebno primeren je za končno brušenje parketa in vmesno ... 1 stroj-2 funkciji. stroj za brušenje površin in stroj za brušenje robov. ... diamantni-polirni diski ... dobava vključuje polnilec za avto in 230 v.

obdelava podlage - Prenova

http://www.prenova.si/wp-content/uploads/2018/10/obdelava-podlage.pdf

Ročni rezkar HF 150 P. Za obdelavo podlag, stopnic in zidov. Z ročnim rezkarjem HF 150 P je možno rezkanje raznovrstnih podlag do skrajnega roba, v bližini ...

PODLAGE, PRIMERNE ZA VISOKODEBELNE TRAVNIŠKE ...

https://www.program-podezelja.si/images/SPLETNA_STRAN_PRP_NOVA/1_PRP_2014-2020/1_2_Ukrepi_in_podukrepi_PRP_2014-2020/M10/MODUL_Navodila_in_obrazci/TSA-podlage_2014-2020_19.4.2018.pdf

Colt, divja češnja, rešeljika, lastne korenine, sejanec. Dren. Lastne korenine, sejanec. Granatno jabolko. Lastne korenine, sejanec. Grenivka. Trolistna divja ...

podlage za okoljsko poročilo - Eles

https://www.eles.si/Portals/0/Documents/Predstavitev%20Ber-Div_EIMV_111213.pdf

okoljske prvine tla, vode zrak. • naravne prvine rastlinstvo, živalstvo, naravne vrednote, varovana območja. • prostorske prvine www.okolje.info. • prostorske ...

Analitične podlage za načrtovanje razvoja kmetijstva

http://www.daes.si/Splet/DAESzbornik2016.pdf

9 dec 2016 ... eno na Gorenjskem (Zeliščarstvo Prežla) se ukvarja s proizvodnjo zelišč na lastnih plantažah, sušenjem in samostojnim pakiranjem ter prodajo ...

Boštjan ČEPIN VPLIV NAČINA BRUŠENJA PODLAGE NA ...

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/lesarstvo/vs_cepin_bostjan.pdf

V sedanjem času se od lesene talne obloge zahteva bistveno več. Parket se ... cenejšim talnim oblogam (tekstilne in vinilne talne obloge), ki so po prvi svetovni vojni prednjačile ... Posledično bodo lahko dosegali tudi višje cene. Rezultati tega.