28. 2. 2011 Na osnovi 50. člena in členov od 55. člena do 60. člena Za

Selnica ob Dravi (v nadaljnjem besedilu: odlok) določa ureditve- no območje, funkcijo ... vreme) površine vlažiti ali drugače preprečiti emitiranje prašnih delcev v ...

28. 2. 2011 Na osnovi 50. člena in členov od 55. člena do 60. člena Za - Sorodni dokumenti

28. 2. 2011 Na osnovi 50. člena in členov od 55. člena do 60. člena Za

http://www.medobcinski.si/files/2011/predpisi/1298961852_55.pdf

Selnica ob Dravi (v nadaljnjem besedilu: odlok) določa ureditve- no območje, funkcijo ... vreme) površine vlažiti ali drugače preprečiti emitiranje prašnih delcev v ...

Na podlagi petega odstavka 32. člena, 33. člena, sedmega ... - PisRS

http://www.pisrs.si/Pis.web/npbDocPdf?idPredpisa=PRAV9075&type=pdf

(1) Če pacient pooblastilo z navadno pisno izjavo prekliče ali se mu pooblaščenec na enak način odpove, ali če rok veljavnosti pooblastila poteče, se podatki iz ...

Na podlagi 6. in 9. točke 109. člena ter 2. točke 256. člena Zakona o ...

https://www.a-zn.si/wp-content/uploads/azn00177.pdf

vrednostni papir vpisan v KDD, se vpiše oznaka vrednostnega papirja, ki jo določi KDD) ali na tujem trgu ali oznaka iz šifranta domačih vrednostnih papirjev, ...

Objave po 12. točki 10.a člena ZDIJZ - ECE

https://www.ece.si/app/uploads/2018/09/informacije-javnega-znacaja-10-a-clen-zdijz-dvanajsti-odstavek-2016-2.pdf

OBJAVA NA SPLETNEM MESTU DRUŽBE ECE D.O.O. - www.ece.si skladno z 12. točko 10.a. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja.

Na podlagi 45. člena Zakona o zavodih (UL RS 12/91) in v skladu z ...

https://www.zd-tolmin.si/wp-content/uploads/2018/07/Statut-%C4%8Distopis-2018.pdf

otroški dispanzer. - šolska zobna ambulanta. 3. v zdravstveni postaji Most na Soči. - splošna ambulanta 1 in 2. - šolska zobna ambulanta. - zobna ambulanta za ...

Pojasnilo 5. točke 17. člena ZZVZZ - ZZZS

https://zavezanec.zzzs.si/wps/wcm/connect/d825e598-c631-4564-be7c-29c8472cd513/Izvajanje 5. to%C4%8Dke 17. %C4%8Dlena ZZVZZ_i.pdf?MOD=AJPERES&CVID=md4eVaD&ContentCache=NONE&CACHE=NONE

1 feb 2014 ... Upokojenec, prokurist . ... nadomestila za brezposelnost, upokojenec, oseba s stalnim prebivališčem v RS, ki si sama plačuje prispevke, idr.

Na podlagi 38.člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen ...

https://smartno-litija.si/wp-content/uploads/2016/08/sklep_socialnovarstvene_storitve.pdf

je predlagal izvajalec storitve CSD Litija in znaša 144.489,00 SIT na mesec. II. Občina Šmartno pri Litiji daje soglasje k ceni socialno varstvene storitve vodenje ...

Številka: 061-06/19-1/ Datum: 5. 9. 2019 Na podlagi 47. člena in ...

https://imss.dz-rs.si/IMiS/ImisAdmin.nsf/ImisnetAgent?2&OpenAgent&DZ-MSS-01%2F767f3a643d8e069377e205e1bb9dd97f97733d146192f342cda4c514b33b60f1

5 sep 2019 ... Regionalnemu RTV centru Maribor,. − Zavodu za informativno dejavnost madžarske narodnosti, tedniku Népújság,. − TV MOSTOVI – HIDAK ...

Seznam podjetij iz 57. člena zakona - PisRS

http://pisrs.si/Pis.web/npb/1993-01-0291-1992-01-0675-npb1-p1.pdf

Mercator - Meso - izdelki, Škofja Loka, Mestni trg 20, Škofja Loka. 6. ... Vino Bizeljsko Brežice, Cesta prvih borcev 5, Brežice - predelovalna klet Šentlenart.

Na podlagi 220., 232. in 242. člena Zakona o izvrševanju kazenskih ...

https://e-uprava.gov.si/.download/edemokracija/datotekaVsebina/230270?disposition=inline

pravosodnih policistov v Upravi Republike Slovenije za izvrševanje ... (3) Teleskopska palica se praviloma uporablja pri izvajanju spremstev in varovanj v civilni ... (2) Vsebine, ki se lahko priznajo, so: samoobramba z uporabo tonfe, požarna ...

POGLAVJE I ZAKONSKE MERSKE ENOTE IZ ČLENA 1(a) - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A52010PC0507&from=EN

27 sep 2010 ... 11. SL. 1.1.1 →1 Posebno ime in simbol izpeljane enote SI za temperaturo za izražanje temperature po Celziju ←. Enota. Veličina. Ime. Simbol.

1 Na podlagi 60.d člena Zakona o osnovni šoli (Ur.l.RS št ... - OŠ FRS

http://www.osfrslj.si/files/2008/09/Vzgojni-na%C4%8Drt-O%C5%A0-Franca-Rozmana-Staneta.pdf

102/07) je Svet šole OŠ Franca. Rozmana Staneta na svoji 3. seji, dne 28.05. 2009 sprejel. VZGOJNI NAČRT OŠ FRANCA ROZMANA STANETA LJUBLJANA.

SEZNAM PODJETIJ IZ 57. ČLENA ZAKONA A ... - PisRS

http://pisrs.si/Pis.web/npb/2009-01-4249-1992-01-0675-npb5-p1.pdf

Mercator - Meso - izdelki, Škofja Loka, Mestni trg 20, Škofja Loka. 6. ... MERCATOR - Agrokombinat Krško, Cesta krških žrtev 52, - razen PE Sadjarstvo in farme.

Seznam oddanih javnih naročil po 2. odstavku 21. člena ZJN-3

http://www.komunala-ptuj.si/download/obvestila/Seznam_JN.pdf

gradnja. 66.125,07 Mariborski vodovod d.d. dobava raznovrstnega materiala blago. 25.534,74 Merkur trgovina d.d. izgradnja kanalizacije romsko naselje ...

Na podlagi osmega odstavka 10. člena Zakona o arhitekturni in ... - IZS

http://www.izs.si/fileadmin/dokumenti/pravilniki/Akti-2018/SPLOSNI_AKT_O_STROKOVNEM_IZPITU-29.5.2018_cistopis.pdf

opravljati strokovni izpit. 13. člen. (priznanje dela izpita). O priznanju ustreznega dela izpita odloča pristojna služba IZS z odločbo. Zoper odločbo je možna ...

seznam poslovnih subjektov, ki so na podlagi 3. člena kodeksa za ...

https://www.tzslo.si/uploads/_aktualno/14/seznam_podjetij-_pristopniki_kodeks_vrecke_od_15.5.2019.pdf

16 sep 2019 ... BEMA ITS d.o.o., Ljubljana. 5 dm drogerie markt d.o.o., Ljubljana. 6. EFEKT Krško d.o.o., Krško ... NEUROTH slušni aparati d.o.o., Ljubljana. 21.

Na podlagi 3. in 4. člena Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61 ...

http://www.izs.si/fileadmin/dokumenti/Stalisca_IZS/18-12-priloga_1-pripombe_MSG_na_besedilo_uredbe.pdf

Uredba glede na zahtevnost gradnje objekte razvršča na zahtevne, manj ... (3) Za namen ugotavljanja skladnosti s prostorskim aktom se šteje, da je klasifikacija ... (1) Za potrebe razvrščanja objektov glede na zahtevnost se pri stavbah ...

Na podlagi 201. člena Statuta UL (Uradni list RS, št. 4/2017 in 56 ...

https://www.fsp.uni-lj.si/mma/-/2019011008241469/

10 jan 2019 ... (v nadaljevanju OKS), kot so opredeljene v Pogojih, pravilih in kriterijih za ... natisnjeno stran, kjer je objavljena njegova kategorizacija.

Na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona ... - Občina Žalec

http://www.zalec.si/razpisi/jr-19-stan-vse.pdf

1 apr 2019 ... Razpis za oddajo neprofitnih stanovanj Občine Žalec, april 2019 ... za leto 2018 ali odločba za dohodnino za leto 2018, letni izpisek ZPIZ,.

Informacije po 12. odstavku 10.a člena - Javni holding Ljubljana

https://www.jhl.si/sites/www.jhl.si/files/jhl_si/stran/datoteke/prejemki_direktorice_in_ns_l2018.pdf

Nadzorni organ. Direktorica. Zdenka Grozde. Nadzorni svet. Jadranka Dakić predsednica. Nadzorni svet. Bojan Albreht namestnik. Nadzorni svet. Vasja Butina.

Na podlagi 9. člena Pravilnika o podrobnejši vsebini in ... - PisRS

http://www.pisrs.si/Pis.web/npbDocPdf?idPredpisa=DRUG2373&type=pdf

Ministrstvo za zdravje. 13. kemijski tehnolog v zdravstveni dejavnosti. Ministrstvo za zdravje. 14. kmetijski inženir v zdravstveni dejavnosti. Ministrstvo za zdravje.

Na podlagi 43.in 45. člena Statuta Mestne občine Maribor ...

http://www.maribor.si/dokument.aspx?id=33612

Sadike, ki jih proizvajalec goji v posodah, morajo v le-teh rasti dovolj časa, ... Korekcijsko obrezovanje se lahko izvede na letnih poganjkih, vendar ne pri deblu. ... navadni bršljan (Hedera helix): strupeni listi, a trdi; strupene jagode -trpke [x]. 6.

Informacije javnega značaja po 11. odstavku 10.a člena ZDIJZ

https://www.js-ptuj.si/images/informacije_javnega_znacaja_11odstavek.pdf

25 jan 2016 ... Mit Grnjak Signalizacija d.o.o.. Pameče 167 a, 2380 Slovenj Gradec. SI56 0487 0000 3097 783. 500,00 neto. 610,00 eur bruto, 500,00 eur neto ...

Na podlagi 7. odstavka 131. člena Zakona o urejanju prostora ...

http://www.zagorje.si/dokument.aspx?id=6249

Na podlagi 7. odstavka 131. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) (Uradni list RS, št. 61/17) in 28. člena Statuta občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št.

Objave po 12. odstavku 10. a člena ZDIJZ - Terme Olimia

https://www.terme-olimia.com/docs/default-source/informacije-javnega-zna%C4%8Daja/objave-po-12-odstavku-10-a-%C4%8Dlena-zdijz---leto-2019.pdf?sfvrsn=2f5bf1f8_2

Direktor. 3.12.2014. 5-kratnik povprečne plače za družbo v preteklem letu; 7.663,69 EUR bruto. 6-kratnik mesečnega plačila. 48.119,59. Vasja Čretnik. Prokurist.

Na podlagi 53. člena Zakona o prostorskem ... - Občina Sevnica

https://www.obcina-sevnica.si/uploads/obcina/predpisi/opn2/odlok_sd_opn2_npb.pdf

omejenih možnosti prehoda preko reke Save. S tem bo vzpostavljena kabelska zanka, ki bo povezovala RTP Sevnica in TP Boštanj, TP Pugelj, TP Grajske njive, ...

Na podlagi 19. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23 ...

https://www.nova-gorica.com/mma_bin.php?id=2015062609420972

19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) in 26. člena. Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Goriški muzej Kromberk – Nova ...

Na podlagi 13. in 14. člena Statuta Občine Vrhnika (Naš časopis, št ...

http://www.vrhnika.si/get.php?id=17555

30 okt 2017 ... Vrhnika. 1. člen. V Pravilniku o enkratni denarni pomoči za novorojence v občini Vrhnika (Naš časopis, št. 380/2011) se spremeni znesek v ...

Na podlagi 8. člena Zakona o društvih (Ur. list RS, štev. 61/06, 49/98 ...

https://www.drustvo-sever-severnaprimorska.si/assets/000-akti-drustva/statut-pvd-sever-severne-primorske.pdf

Društvo veteranov Sever severne Primorske (v nadaljevanju: društvo) je prostovoljno, domoljubno, nepridobitno in nepolitično združenje fizičnih oseb, ki so kot ...

Na podlagi 8. in 9. clena Zakona o društvih (Zdru-1- UPB2, Ur. 1. RS ...

http://pvds-se.si/wp-content/uploads/2018/07/statutPVDS-SE.pdf

veteranskih društev Sever. 6. clen. Društvo je vkljuceno v Zvezo policijskih veteranskih društev Sever - Združenje Sever (v nadaljnjem besedilu združenje), ki ...

Na podlagi šestega odstavka 162. člena Zakona o kazenskem ...

https://www.dt-rs.si/files/documents/odlozen_pregon.pdf

26 okt 2012 ... Odloženi kazenski pregon se uporabi, ko ne bi bilo primerno, da bi dejanje ... sklep o odložitvi kazenskega pregona na naroku, ga takoj vroči.

Splošno navodilo za uporabo določb 162. člena ZKP - Čistopis

https://www.dt-rs.si/files/documents/CISTOPIS_17.11.2018.pdf

27 nov 2018 ... Pri odločanju ali je zadeva primerna za odloženi pregon, državni ... o odložitvi kazenskega pregona na naroku, ga takoj vroči osumljencu in.

HIŠNI RED VZGOJNEGA ZAVODA KRANJ Na podlagi 31.a člena ...

http://www.vz-kranj.si/files/2016/10/Hi%C5%A1ni-red-VZ-Kranj.pdf

19 okt 2016 ... Vzgojni zavod Kranj s hišnim redom določa vsebine, pomembne za nemoteno življenje in ... Enota Stanovanje: Valjavčeva ulica 10,4000 Kranj.

Objave po 11. odstavku 10. a člena ZDIJZ - Terme Olimia

https://www.terme-olimia.com/docs/default-source/informacije-javnega-zna%C4%8Daja/objave-po-11-odstavku-10-a-%C4%8Dlena-zdijz---leto-2019.pdf?sfvrsn=ac0e44ba_2

5 jan 2019 ... 8. Pogodba za iskanje in selekcijo kadra. 13.4.2019. Adecco H.R., kadrovsko svetovanje d.o.o.,. Ljubljanska cesta 5, Celje. Znesek 2019: 4.190 ...

Na podlagi 13. člena (Uradni list RS, št. 29/17 in ... - Občina Križevci

https://www.obcina-krizevci.si/wp-content/uploads/2020/02/Odlok-o-postopku-pogojih-in-merilih-sofinanciranja-letnega-programa-%C5%A1porta-v-Ob%C4%8Dini-Kri%C5%BEevci.pdf

3 feb 2020 ... druga športna društva, ki niso člani ŠZ Križevci (18026)…………500,00 EUR. • investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov ...

Na podlagi 29. člena Zakona o računskem sodišču - Računsko ...

http://www.rs-rs.si/fileadmin/user_upload/revizija/290/P2130404.pdf

2.35.1 Dodatek za deljen delovni čas in dodatek za delo izven polnega ... Lekarna Kočevje je v februarju 2005 popravila lestvico za obračun dodatka za delovno ...