URL - Slavistična revija

(Adlešiči, *Blaguč, Celestrina, Magozd, Negastrn, Trojane)1 in občna imena ... imena v Furlaniji in na slovenskem zahodnem robu zmotno razlagali kot roman‑.

URL - Slavistična revija - Sorodni dokumenti

URL - Slavistična revija

https://srl.si/sql_pdf/SRL_2012_4_08.pdf

(Adlešiči, *Blaguč, Celestrina, Magozd, Negastrn, Trojane)1 in občna imena ... imena v Furlaniji in na slovenskem zahodnem robu zmotno razlagali kot roman‑.

pdf (Slovenščina) - Slavistična revija

https://srl.si/ojs/srl/article/view/2020-1-1-4/pdf-2020-1-1-4

Uradna zahvala je be- sedilo, v katerem sporočevalec v imenu ustanove izrazi hvaležnost naslovniku za pomoč in sodelovanje. Naslovnika vljudno nagovorimo ...

UDK 811.111'373.74:811.163.6'373.74 Alenka ... - Slavistična revija

https://srl.si/ojs/srl/article/view/2019-1-1-5/PDF-2019-1-1-5

veliko sov, poleg tega je sova v starogrški kulturi simbolizirala modrost, bila ... v Nottinghamshiru, kar se zrcali tudi v frazemu a wise man of Gotham ('butalec').

Tukaj - Slavistična revija

https://srl.si/sql_pdf/SRL_2017_4_01.pdf

6 Izraz naglas se v članku nanaša na besedni naglas, poudarek pa na stavčni poudarek, medtem ko avtorja uporabljava izraz akcent, da označiva glasbeni ...

Glagoli na - Slavistična revija

https://srl.si/sql_pdf/SRL_2011_2_7.pdf

Načelno se prvotno nedovršni pomen glagolov na -irati prepozna po tem, da ... V večini besedil je najnavadnejše časovno zaporedje: sedanjik, preteklik, priho-.

UDK 811.163.6'373''15'' Kozma Ahačič ZRC ... - Slavistična revija

https://srl.si/ojs/srl/article/view/2020-1-1-1/pdf-2020-1-1-1

Ključne besede: Primož Trubar, Jurij Dalmatin, Sebastijan Krelj, zgodovina jezika, novo besedje. This article uses three databases to describe quantitative ...

UDK 811.163.6'282.2'366.52 Tjaša Jakop ZRC ... - Slavistična revija

https://srl.si/ojs/srl/article/view/2019-2-1-13/PDF-2019-2-1-13

Samostalniki srednjega spola so med vsemi samostalniki najbolj podvrženi menjavi spola (samostalnik srednjega spola se lahko sčasoma maskulinizira ali ...

UDK 811.163.6'27'366.52 Ada Vidovič Muha ... - Slavistična revija

https://srl.si/ojs/srl/article/view/3753/3350

celota; larpurlartizem, mimikrija zavožene ideologizacije družbe – vse to prek omejitve socialnega statusa tistih subjektov, ki so v predstavljenem vrednostnem ...

Nova prešerniana - Slavistična revija

https://srl.si/sql_pdf/SRL_2016_3_02.pdf

je za jambski enajsterec značilno trohejsko fraziranje. Naglašanje je pesnikovo zavedno dejanje, ritmični profil že manj, postavljanje besednih mej pa skoraj ne.

UDK 811.163.6'276'322:004.773 Vojko Gorjanc ... - Slavistična revija

https://srl.si/ojs/srl/article/view/2018-4-1-5/PDF-2018-4-1-5

Vojko Gorjanc. Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani [email protected]. Darja Fišer. Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Institut Jožef Stefan.

UDK 811.163.6'342.41:81'27 Hotimir Tivadar ... - Slavistična revija

https://srl.si/ojs/srl/article/view/2019-2-1-11/PDF-2019-2-1-11

Hotimir Tivadar. Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani [email protected]. OPIS SAMOGLASNIKOV SLOVENSKEGA KNJIŽNEGA JEZIKA Z.

UDK 811.161.1'336.58 Яна Пенькова / Yana ... - Slavistična revija

https://srl.si/ojs/srl/article/view/2019-4-1-3/PDF-2019-4-1-3

Slavistična revija, letnik 67/2019, št. 4, oktober–december. 570 начьну инф., почьну инф., иму инф. и имамь инф. Как показали исследования.

UDK 811.163.6' 367.335.2 Dejan Gabrovšek ... - Slavistična revija

https://srl.si/ojs/srl/article/view/2019-3-1-5/pdf-2019-3-1-5

nim odvisnikom, s čimer opozarja, da orodje ni pretvorljivo v stavčni stavčni člen. Tropičje pri obravnavi prislovnih določil lastnosti (Toporišič 2004: 622) kaže, ...

UDK 811.163.6'342.2:792:001 Nina Žavbi ... - Slavistična revija

https://srl.si/ojs/srl/article/view/2019-1-1-4/PDF-2019-1-1-4

Ivan Cankar: Hlapci. SSG Trst, marec 2015, režiser Sebastijan Horvat.8. 3 Metodologija in načrt raziskave ter nova raziskovalna strategija odrskega govora.

Prešernovi rokopisi - Slavistična revija

https://srl.si/sql_pdf/SRL_2016_3_01.pdf

Prešeren je imel navado, da je vse pesmi, vse zabavljice in vse dobre dovtipe pisal ... ko je urejal Poezije in z njih na čisto prepisoval rokopisa za cenzuro. [.

UDK 811.163.6'366.52'374:81'27 Nina Ledinek ... - Slavistična revija

https://srl.si/ojs/srl/article/view/2019-2-1-7/PDF-2019-2-1-7

pomembno vplivata na izbor podatkov, ki jih v slovarski opis vključujemo, ... ilustrativno gradivo, kakršnega odsevajo korpusni viri, navajamo slovarski sestavek.

UDK 811.163.6'366.52'367.622 Tatjana Marvin ... - Slavistična revija

https://srl.si/ojs/srl/article/view/2019-2-1-3/PDF-2019-2-1-3

Tatjana Marvin. Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani [email protected]. O PREDVIDLJIVOSTI SLOVNIČNE KATEGORIJE SPOLA V SLOVENŠČINI.

UDK 821.163.6.09Stritar J. Blaž Kavšek ... - Slavistična revija

https://srl.si/ojs/srl/article/view/2019-3-1-3/pdf-2019-3-1-3

In 1936, Anton Primožič donated his correspondence with Josip Stritar to Maribor's Study. Library. Apart from the letters, it contains the transcript of three poems ...

UDK 811.163.6'373.611 Matej Šekli Filozofska ... - Slavistična revija

https://srl.si/ojs/srl/article/view/2019-2-1-16/PDF-2019-2-1-16

Matej Šekli. Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani [email protected]. IZVOR PRIDEVNIKOV TIPOV BUKOV IN LIPOV/ČEŠNJEV V SLOVENŠČINI.

24ur Simone Semenič - Slavistična revija

https://srl.si/sql_pdf/SRL_2015_4_03.pdf

The theoretical analysis is based on the case study of the text 24hours by Simona Semenič. Keywords: embodied knowledge, contemporary Slovenian drama, ...

UDK 81:81'25:001.4 Primož Vitez Filozofska ... - Slavistična revija

https://srl.si/ojs/srl/article/view/2020-1-1-3/pdf-2020-1-1-3

Primož Vitez: Besedilne in terminološke novosti v drugem slovenskem prevodu Saussurjeve knjige. 2 Nastanek izvirnika. Geneza Splošnega jezikoslovja ...

UDK 811.163.6'374 Tanja Fajfar ZRC SAZU ... - Slavistična revija

https://srl.si/ojs/srl/article/view/2019-4-1-2/PDF-2019-4-1-2

8.0, poglavje Krajšave). V Slovensko-angleškem glosarju jezikoslovnega izrazja (Sicherl in Žele 2012) je slovenskim terminom kratica, okrajšava in krajšava ...

UDK 811.163.6'342.41 Peter Jurgec Meertens ... - Slavistična revija

https://www.srl.si/sql_pdf/SRL_2011_3_01.pdf

like v napovedih, v znanosti velja, da je pravilnejša enostavnejša (Ockhamova britev). Zato je ta, druga možnost boljša od prve, opisane zgoraj. Zakljucimo torej ...

UDK 821.163.6.09-31Pesjak L. Urška Perenič ... - Slavistična revija

https://srl.si/ojs/srl/article/view/2018-3-1-1/PDF-2018-3-1-1

Urška Perenič. Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani [email protected]. BEATIN DNEVNIK LUIZE PESJAK: DOGAJALNI PROSTOR ROMANA.

UDK 811.163.6'373.611 Irena Stramljič Breznik ... - Slavistična revija

https://srl.si/ojs/srl/article/view/2018-3-1-8/PDF-2018-3-1-8

sedotvorni sistem, ker se z njo pri tvorbi samostalnika rešujejo nekatere vrste tvorjenk, ki so ostale na obrobju tvorbenega raziskovanja, sodobna jezikovna raba ...

So prevedena poljudnoznanstvena besedila v ... - Slavistična revija

https://srl.si/sql_pdf/SRL_2015_1_03.pdf

2. epistemski naklonski glagoli, tako utegniti, moči, ki imata primarni epistem- ski pomen, kot glagol morati, ki je v epistemskem pomenu rabljen sekundarno.

UDK 821.163.6.09-2 Tomaž Toporišič Akademija ... - Slavistična revija

https://srl.si/ojs/srl/article/view/2018-3-1-2/PDF-2018-3-1-2

(Pohujšanje v dolini šentflorjanski, Dogodek v mestu Gogi, Igrajte tumor v glavi ali ... ‚medosebni dogodek v sedanjiku', kot je bil v aristotelovsko-heglovskem konceptu.« ... Zupančič za svoj metagledališki in medmedijski dramski esej uporabi ...

Strategije za podnaslovno prevajanje profanosti v ... - Slavistična revija

https://www.srl.si/sql_pdf/SRL_2015_1_02.pdf

Nedotakljivi.Režija: Brian De Palma. 1987. Ljubljana: Karantanija cinemas, 2004. DVD. Veronica Guerin. Režija: Joel Schumacher. 2003. Ljubljana: Con film ...

Slovensko-ameriški časopis Prosveta - Slavistična revija

https://srl.si/sql_pdf/SRL_2017_2_10.pdf

ki so distribuirani v enem mestu zjutraj ali zvečer (kar poimenuje Anderson » ... V luči novinarskih ved so bili odnosi med časopisi in skupnostmi, na katere so ... Seveda je vprašljivo, če so vsi naročniki Prosvete prebrali časopis v celoti. Nezna-.

Slovenska literarna zgodovina danes - Slavistična revija

https://srl.si/sql_pdf/SRL_2013_1_27.pdf

Periodizacija vélikih del je bila sprva pri Matiji Čopu koledarska (po stole- ... Poglavje Literarne zgodovine v leksikonu Slovenska književnost (1996) razume.

Kolaborativni slovar Razvezani jezik - Slavistična revija

https://srl.si/sql_pdf/SRL_2014_2_07.pdf

1 maj 2014 ... od slovarja do slovarja (SSKJ 1994: XXI–XXVII, SP 2001: 213–31). Spletna baza Razvezanega jezika je zastavljena nekoliko drugače: poleg ...

Nacionalizacija ljudske pesemske tradicije ... - Slavistična revija

https://www.srl.si/sql_pdf/SRL_2012_3_17.pdf

2 Elementi ljudske kulture v procesih formiranja naroda. Oblikovanje fenomena slovenske ljudske pesmi in prezentacije ljudskega pe- semskega izročila je bilo ...

PETRA KRAMBERGER, IRENA SAMIDE IN ... - Slavistična revija

https://srl.si/ojs/srl/article/view/2019-3-2-2/pdf-2019-3-2-2

PETRA KRAMBERGER, IRENA SAMIDE IN TANJA ŽIGON (UR.), FRAUEN,. DIE STUDIEREN, SIND GEFÄHRLICH. Ausgewählte Porträts Slowenischer Frauen ...

Mladika in Slavistično društvo Trst-Gor - Slavistična revija

https://srl.si/ojs/srl/article/view/2018-3-2-1/PDF-2018-3-2-1

zanima vključevanje slikovite narečne frazeologije, in Jadranke Cergol, ki je opozorila, da je pesnica leta 1962, ko je izdala prvo zbirko Souze jn smeh, orala ...

Tipologija modelov lingvogeneze slovanskih ... - Slavistična revija

https://srl.si/sql_pdf/SRL_2014_3_16.pdf

(središče : obrobje) in njegove značilnosti (inovacija : arhaizem), kar vse skupaj določa definicijske lastnosti geolekta (tj. genetska merila). Ključne besede: ...

Slavistična revija (https://srl.si) je ponujena pod licenco Creative ...

https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-50449506/1025

19 jul 2018 ... ... ko je v opombi pod zadnjo pesmijo v omenjeni skupini zapisano: »Zapisal neznanec. ... mednarodni konferenci SIEF aprila 2011 v Lizboni.