skrb za pitno vodo - Geografski inštitut Antona Melika - ZRC SAZU

LJUBLJANA 2014. GEOGRAFIJA SLOVENIJE 31. SKRB ZA PITNO VODO. Bri gi ta Jam nik. Mit ja Jan ža. Aleš Smre kar. Ma te ja Breg Valja vec. So nja Cerar.

skrb za pitno vodo - Geografski inštitut Antona Melika - ZRC SAZU - Sorodni dokumenti

skrb za pitno vodo - Geografski inštitut Antona Melika - ZRC SAZU

https://giam.zrc-sazu.si/sites/default/files/gs31.pdf

LJUBLJANA 2014. GEOGRAFIJA SLOVENIJE 31. SKRB ZA PITNO VODO. Bri gi ta Jam nik. Mit ja Jan ža. Aleš Smre kar. Ma te ja Breg Valja vec. So nja Cerar.

gis 09-10.qxd - Geografski inštitut Antona Melika - ZRC SAZU

https://giam.zrc-sazu.si/sites/default/files/giss14_reduced.pdf

3 sep 2018 ... o sprem emb ahv okoljuz zahtev an onatančn ostjo. ... 0,368, Litija (60) s SC= 0,368, Šentjur (120) s SC= 0,386, Vrhnika (140) s SC= 0,387,.

(pdf). - Geografski inštitut Antona Melika - ZRC SAZU

https://giam.zrc-sazu.si/sites/default/files/90-letnica-zavarovanja-doline-triglavskih-jezer_povzetki.pdf

Planinsko društvo Ljubljana Matica. ORGANIZACIJSKI ODBOR POSVETOVANJA: dr. Aleš Smrekar, vodja organizacijskega odbora, Znanstvenoraziskovalni ...

erozija prsti - Geografski inštitut Antona Melika - ZRC SAZU

https://giam.zrc-sazu.si/sites/default/files/komac_erozija_v_sloveniji.pdf

22 maj 2012 ... EROZIJA PRSTI doc. dr. Blaž Komac. ([email protected]). Geografski inštitut Antona Melika. Znanstvenoraziskovalni center Slovenske ...

Naravne nesreče 1 - Geografski inštitut Antona Melika - ZRC SAZU

https://giam.zrc-sazu.si/sites/default/files/Naravne-nesrece-01.pdf

Komac, M. 2005: Napoved verjetnosti pojavljanja plazov z analizo satelitskih in ... 4 VREMENSKA SITUACIJA NOVEMBRA 2000, OBSEG IN TRAJANJE POPLAVE ... Buser, S. 1980: Osnovna geološka karta SFRJ 1 : 100 000, list Celovec.

Doktorska disertacija - Geografski inštitut Antona Melika - ZRC SAZU

https://giam.zrc-sazu.si/sites/default/files/attachments/ciglic_doktorska_disertacija.pdf

Vrednotenje različnih naravnopokrajinskih tipizacij Slovenije, izdelanih z metodami ... Zato ne stremimo k popolni rešitvi problematike tipizacije Slovenije na naravne pokrajine ... digitalni zemljevid evropskih ekoloških regij/območij, 2000.

vzhodna krška kotlina - Geografski inštitut Antona Melika - ZRC SAZU

http://giam.zrc-sazu.si/sites/default/files/zbornik/GZ_2901_079-145.pdf

IZVLEČEK. UDC 991.62/.63(497.12 Krško). Vzhodna Krška kotlina - pokrajinska sestava in prebivalstvo. (primer ugotavljanja povezanosti naravnih in družbenih ...

geografski zbornik - Geografski inštitut Antona Melika

http://giam.zrc-sazu.si/sites/default/files/zbornik/GZ_1601_005-150.pdf

Zgornja gozdna meja v Kamniških Alpah v geografski luči (V primerjavi ... Zgornja gozdna meja je različno širok pas v katerem se gozd v ... ciklama (Cyclamen.

od razumevanja do upravljanja - Geografski inštitut Antona Melika

https://giam.zrc-sazu.si/sites/default/files/9789612545642.pdf

KARTA OGROŽENOSTI PRED SNEŽNIMI PLAZOVI - IZBOLJŠAVA ... ponavadi v jeseni ob prehodu hladne fronte prek srednje Evrope ali ob prehodu ... Nacionalna hidrološka prognostična služba, ki deluje na Agenciji za okolje, skrbi za ...

geographica slovenica 35 - Geografski inštitut Antona Melika - ZRC ...

http://giam.zrc-sazu.si/sites/default/files/gs_clanki/GS_3501-02_006-150.pdf

antropogene posege in s tem pripravi metodologije za študije ranljivosti okolja. ... zemeljske povezave, predvsem pa izjemno majhne samočistilne sposobnosti kraških ... vir onesnaženja pa so navadno stara odlagališča. ... niška enota Ljutomersko-Ormoške gorice pa se kljub nižjemu deležu njiv (od 10 do 25%) ravno tako.

terasirana pokrajina gori[kih brd - Geografski inštitut Antona Melika

https://giam.zrc-sazu.si/sites/default/files/9789612540555.pdf

Naslov: Fakulteta za arhitekturo Univerze v Ljubljani, Zoisova 12, ... Betonski stebri, ki bi lahko nadomestili lesene kole, na slovenski strani Gori{kih brd niso priljublje- ni. ... li z brajdo tako špared' kot šlatnik' pred hi{no fasado (Presl 1995, 180).

poplavna področja na blokah - Geografski inštitut Antona Melika

http://giam.zrc-sazu.si/sites/default/files/zbornik/GZ_2301_273-301.pdf

Po novi »Osnovni geološki karti SFRJ« listov Ribnica in Postojna je Bloška planota sestavljena skoraj iz samih triadnih kamnin, le na skrajnem jugu je višje.

podtalnica ljubljanskega polja - Geografski inštitut Antona Melika

https://giam.zrc-sazu.si/sites/default/files/9616500686.pdf

... uporabljajo za gojenje sadik, podalj{evanje sezone gojenja, bolj{o zaposlitev ... obremenjuje odpadne vode Belinka, ki prispeva 80 % vseh emisij, ki skupaj ...

kulturne pokrajine v sloveniji - Geografski inštitut Antona Melika

https://giam.zrc-sazu.si/sites/default/files/9616358642.pdf

posebnosti slovenske pokrajine, zlasti na Gorenjskem in [tajerskem, bi lahko ... nemogo~e izdelati zemljevid tipov kulturnih pokrajin, zemljevid, ki bi zajel vso ...

pokrajina in raba tal v pokokrju - Geografski inštitut Antona Melika

http://giam.zrc-sazu.si/sites/default/files/zbornik/GZ_2701_115-202.pdf

koeficienta, dobimo korelacijski koeficient, ta pa v našem primeru znaša 0,6000. Izračunajmo sedaj še korelacijski koeficient za omenjena teoretična pri- mera:.

zemeljski plazovi v sloveniji - Geografski inštitut Antona Melika

https://giam.zrc-sazu.si/sites/default/files/9789612541071.pdf

plazenje. Gradivo se pomika usad zmerna po~asno v blokih. Zna~ilno je za preperino in nesprijete sedimente ter trdne kamnine. zemeljski plaz nizka do zmerna.

suša v letu 1983 v sloveniji - Geografski inštitut Antona Melika

http://giam.zrc-sazu.si/sites/default/files/zbornik/GZ_2401_157-211.pdf

veniji in v Prekmurju 14—15 dni, na Kozjanskem, Sotelskem, v Savinjski dolini in ... V letu 1983 je torej izrazito prevladovalo anticiklonalno vreme (243 dni oziroma ... Šoštanj in Trbovlje ter na jedrski elektrarni v Krškem, bi lahko kljub suši ...

poplavni svet na kočevskem polju - Geografski inštitut Antona Melika

http://giam.zrc-sazu.si/sites/default/files/zbornik/GZ_2101_117-155.pdf

Kočevsko polje, ki je del večjega Ribniško-kočevskega polja, je z 72 km2 ... Podobno, kot je Kočevsko polje le del sestavljenega Ribniško-kočevskega polja,.

pozeba oljke v primorju leta 1956 - Geografski inštitut Antona Melika

http://giam.zrc-sazu.si/sites/default/files/zbornik/GZ_0501_085-139.pdf

tega v splitskem okraju 16,5 %', v okraju Makarska pa 8,8 %), v južni ... morja najnižja temperatura ob Jadranu na Reki, in sicer 10. februarja z — 12,8° C (kot v ...

razvoj reliefa na zahodnem dolenjskem - Geografski inštitut Antona ...

http://giam.zrc-sazu.si/sites/default/files/zbornik/GZ_2601_063-096.pdf

Reliefni profil ŠMARJE .SAP ... Surface Profil betveen Šmarje-Sap and Zagorica ... sank in the karst underground; in the modern times, however, river-bed regu-.

slovar slovenskih eksonimov pojasnila - Geografski inštitut Antona ...

https://giam.zrc-sazu.si/sites/default/files/sse-pojasnila-slo.pdf

Evrazijska plošča, Kokosova plošča), geološki ščiti (na primer Afriški ščit, Baltski ščit, Kanadski ščit) in druge geološke tvorbe (na primer Kaledonsko gorstvo), ...

cerkniško jezero in njegove poplave - Geografski inštitut Antona ...

http://giam.zrc-sazu.si/sites/default/files/zbornik/GZ_2501_071-123.pdf

Cerkniško jezero je eno izmed najbolj znanih slovenskih kraških pojavov, tako doma ... redkejše pa pozimi in pomladi (zima in pomlad po 5, poletje 6 in jesen 7 ...

pokrajinske predstave o slovenski istri - Geografski inštitut Antona ...

https://giam.zrc-sazu.si/sites/default/files/9789612542580.pdf

Za nove nase ljen ce je bila Istra nova, nepoz na na. Bili so neve{ - ... Padna. Izola. Pomjan, Ko{tabona. Koper 2. Babii, Marezige tovorjenje. Piran. Izola, Trst ...

prebivalstvo hribovskih kmetij na pohorju - Geografski inštitut Antona ...

https://giam.zrc-sazu.si/sites/default/files/gs_clanki/GS_2301_279-296.pdf

The Sen temeni <>f Ko/jak in ihe Aren nt Vitanjske Karavanke. Paka pri Vitanju s samotnimi kmetijami, ki imajo posest v obliki odprtih celkov. The Hamlet Paka ...

ledenik pod skuto v letih 1974—1985 - Geografski inštitut Antona ...

http://giam.zrc-sazu.si/sites/default/files/zbornik/GZ_2601_139-153.pdf

Ledenik pod Skuto v letih 1974—1985. Ledenik je imel v obravnavanem razdobju dvoje visokih stadijev: prvega 1978 do vključno 1980 in drugega, manj ...

oskrba s pitno vodo - KSP Litija

http://www.ksp-litija.si/wp-content/uploads/2016/12/Elaborat-oskrba-s-pitno-vodo-2017.pdf

9 dec 2016 ... PREDRAČUNSKA CENA ZA LETO 2017. Litija, 9. ... predračunske cene za nasednje obdobje, to je leto 2017. ... prodaja odpadnega železa.

oskrba s pitno in vodo - Eko-Park

http://eko-park.si/wp-content/uploads/2018/03/OS-MOP-PROGRAM-GJS-VODOVOD-za-obdobje-2018-2021.pdf

10107890. 315. 315. 11027822 Dolina pri Lendavi. 10107903 ... V Lendavi je obstoječ vodohran v Gregorčičevi ulici, kapacitete 650 m³. Vodovodni sistem v.

OSKRBA S PITNO VODO NA CELJSKEM

https://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201104636.pdf

Slika 9: Dispečerski center VO-KA Celje d.o.o. (avtor: Matija Del Negro)...........................21. Slika 10: Zajetje Jelševa loka (avtor: Matija Del Negro).

oskrba s pitno vodo - Občina Zagorje

http://www.zagorje.si/dokument.aspx?id=2913

28 okt 2013 ... 2014. Skupni javni razpis za sedemnajst (17) javnih podjetij je po pooblastilu izvedla. Komunala Logatec d.o.o.. Na podlagi skupnega razpisa ...

IONLIFE ionizatorji za pitno vodo - MESEC doo

https://www.mesec.si/wp-content/uploads/2018/10/IONLIFE_ionizirana_voda_MESEC-sistemi.pdf

ioniZirAnA AlKAlnA vodA ključ do zdravja in vitalnosti. ZAKAJ ToliKo HruPA oKoli PiTJA vode? V razmislek, človeški organizem je sestavljen iz 70 % vode.

Zbiralniki deževnice Rezervoarji za pitno vodo Oprema za ...

http://www.mit-grnjak.com/doc2/ekologija/mit_grnjak_voda.pdf

O zbiralnikih deževnice. • Rezervoraji so izdelani iz polietilena, ki je primeren za shra- njevanje pitne vode. Ustreznost materiala za uporabo za pi- tno vodo ...

Program oskrbe s pitno vodo - Občina Metlika

https://www.metlika.si/files/other/news/87/1104146.%20tocka%20-%20PROGRAM%20OSKRBE%20S%20PITNO%20VODO%20V%20OBCINI%20METLIKA%20ZA%20OBDOBJE%202014%20-%202017%20-%20Program%20oskrbe%20s%20pitno%20vodo.pdf

SISTEM HRAST mesto odvzema mikrobiološke analize. (število) vrtina. 2 vodohran – po pripravi. 12. Hrast – gostilna Brunskole. 12. Jugorje - hidrant. 12.

STRATEGIJA OSKRBE S PITNO VODO V OBČINI ... - Lex Localis

http://www.lex-localis.info/files/5f47271d-ae3c-4d59-acac-e0b8a6d693e7/1272635727716925632_Gradivo_strategija%20vode.pdf

E. Davek od dohodka. 0,00. 0,00. 0,00. REZULTAT DEJAVNOSTI. 140.478,98 139.876,85. -40.638,16 41.240,29. SPLOŠNI STROŠKI PODJETJA. -85.607,72 ...

Oskrba s pitno vodo - Komunalno podjetje Velenje

https://www.kp-velenje.si/images/vsebina/Vodooskrba.pdf

NA KRATKO O PE KOMUNALA. Vse premalokrat se zavedamo, da je predpogoj vsega človekovega udejstvovanja v sodobnem svetu, zadovoljevanje osnovnih ...

Zadovoljstvo porabnikov pri oskrbi s pitno vodo v dveh gorenjskih ...

http://www.bc-naklo.si/fileadmin/visja_sola/2016/2sekcijaNaravovarstvo/29_Leban_Novak_Znidarsic_Z.pdf

4 feb 2016 ... 20th and 21st April 2016, Biotechnical Centre Naklo, Strahinj 99, Naklo, Slovenia. 230. Zadovoljstvo porabnikov ... Zbirni center. 4,47. 0,836. 5.

Komunala Novo mesto d.o.o. Program oskrbe s pitno vodo za za ...

https://www.smarjeske-toplice.si/tl_files/Obcinski%20svet/Gradivo/Program%20oskrbe%20s%20pitno%20vodo%20za%20obdobje%202014-2017.pdf

Komunala Novo mesto d.o.o. je organizirana kot javno podjetje, po kapitalski sestavi in ... vodi določa zahteve, ki jih mora izpolnjevati pitna voda, z namenom ...