Varnostni list

varnostni list - NTF

https://www.ntf.uni-lj.si/igt/wp-content/uploads/sites/8/2015/08/P-75C-RAZVIJALEC-PCP-1.pdf

Laboratorijska halja. Nitrilne rokavice. Okoljevarstveni ukrepi: Preprečiti odtok v kanalizacijo, podtalne in površinske vode. Obvestiti pristojne v primeru večjega.

Varnostni list - Jub

https://www.jub.si/sites/www.jub.si/files/documents/concrete/080102-epoksil_komponenta_b-vl-ghs-svn-2016-11-24.pdf

24 nov 2016 ... PC9a Premazi in barve, razredčila, sredstva za odstranjevanje barv. Proizvod EPOKSIL je na osnovi ... Barva za beton. Epoksi-premaz ... Pri uhajanju plina ali pronicanju v tla obvestiti pristojne upravne organe. · 6.3 Metode in ...

VARNOSTNI LIST

https://www.intercom.si/wp-content/uploads/2018/07/varnostni-list-FuchsVL-TITAN-HYD-HV-46-rev.2015-CLP-6.pdf

... snovi ali pripravka: TITAN HYD HV 46. 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe. Identificirane uporabe: Hidravlično olje.

Varnostni list - Proes doo

https://www.proes.si/catalog-documents/MSDS-Eccobond-D-125-FDR-slo.pdf

11 apr 2014 ... Industrijska uporaba v elektronski industriji. ... Vsebuje epoksi smole (s povprečno molsko maso ≤ 700), 2,3- ... Epoksi smola (sredna molska.

varnostni list - Carsystem

https://www.carsystem.si/wp-content/uploads/2018/07/BODY_ZA%C5%A0%C3%88ITA_KAROSERIJE.pdf

("chemical pneumonitis" - aspiracijska pljučnica). . Subakutna do kronična toksičnost: Pri ponavljajoči in / ali dolgotrajnejši izpostavitvi velikim količinam obstoja ...

Varnostni list - LEKS

https://www.leks.si/f/docs/DEZINSEKCIJA_3/Dr__Muhar_C-KAP.pdf

4 apr 2018 ... molji) in gomazečih (ščurki, srebrne ribice, mravlje, bolhe, stenice, klopi...) insektov v stavbah in okoli njih. 1.3 Podrobnosti o dobavitelju ...

varnostni list - Jotun

https://www.jotun.com/Datasheets/Download?url=%2FSDS%2FSDS__9441__Tankguard DW Comp B__sl-SI__SI.pdf

27 feb 2019 ... Piktogrami za nevarnosti. : Opozorilna beseda ... varnimi za otroke ... [4] Snov izpolnjuje merila za vPvB v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 ...

Varnostni list - Merkur

https://www.merkur.si/pub/media/documents/4CCC5B4203E26FE0E053150B0A0A4F49.pdf

10 apr 2017 ... Uporaba snovi / pripravka Poliuretanska pena montažna (B3). · 1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista. · Proizvajalec/dobavitelj:.

varnostni list - Mavrica

https://www.mavrica.si/p/product_files/V-M-Petrolej.5731.pdf

24 maj 2000 ... Samo požirek olja za svetilke ali celo sesanje stenja svetilke lahko povzroči smrtno nevarno poškodbo pljuč. 2.3. Druge nevarnosti.

varnostni list - GREC doo

https://grec.si/uploads/grec/public/document/752-jedkalo_hno3_dusikova_kislina_16_sl.pdf

15 mar 2016 ... Močno jedka snov. Po vnosu: Bruhanje krvi, močne bolečine (nevarnost perforacije!), poškodbe tkiva, smrt. Drugi podatki. Za nitrite/nitrate velja ...

varnostni list - ARC-Kranj doo

https://www.arc.si/documents/arc/dokumenti/RAID-SPIRALE-PROTI-KOMARJEM-CLP-2017.pdf

1 jun 2017 ... Spirale proti komarjem z insekticidnim delovanjem. Odsvetovane ... Samo za zunanjo uporabo kot sredstvo za nadzor insektov. Uporabljajte ...

varnostni list - Slorational

https://www.slorational.com/UserFiles/File/TekoceSredstvoZaCiscenjeRational_VL_slo_rev2.pdf

7 feb 2000 ... Vsebuje: kalijev hidroksid, amini, C10-16-alkildimetil, N-oksidi. Snovi, ki morajo biti označene na izdelku v smislu Uredbe (ES) št. 648/2004 ...

Varnostni list - Spletnik

http://ss1.spletnik.si/4_4/000/000/4d0/6d5/F-30.pdf

Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. 2.2 Elementi etikete. Snovi zapisane na etiketi. Natrijev hidroksid kalijev hidroksid, jedek kalij. Opozorilna beseda ...

varnostni list - Restek

https://m.restek.com/documentation/msds/31833_slovn.pdf

16 okt 2018 ... VARNOSTNI LIST. Pripravljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) 2015/830. Številka zaloge: Datum revizije: Ta dokument nadomesti SDS z ...

varnostni list - MOL Slovenija

https://mol.si/images/mol_si/pdf/za_podjetja/motorna_olja_maziva_in_avtomobilske_kemikalije/industrijska_olja/hidravlicna_olja/MolHydro_HME_68_VL_slo_rev1.pdf

3 nov 2008 ... 1.1 Identifikator izdelka. MOL HYDRO HME 68. 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Hidravlično olje.

varnostni list - Rio Tinto

http://sds.riotinto.com/display/rtm/FileName-505769

19 jul 2018 ... Boraks pentahidrat, Natrijev tetraborat pentahidrat, Boraks 5 mol. Drugi načini identifikacije. : 1.1 Identifikator izdelka. 1.3 Podrobnosti o ...

Varnostni list - RÖFIX

http://www.roefix.si/var/fixitgruppe/storage/ilcatalogue/files/pdf/SISL/varnostni_list_R%C3%96FIX_Rentgenski_omet_R%C3%B6ntgenputz_DC0047610.PDF

6 mar 2019 ... REACH: 01-2119491274-35. Barijev sulfat. Snov z mejno vrednostjo za izpostavljenost na delovnem mestu na ravni Skupnosti. 50 - 100%.

varnostni list - IST Avtodeli doo

http://www.ist.si/files/uploads/odmrzovalec-stekel.pdf

30 okt 2003 ... (spodnja/zgornja meja) : 1,5 – 9,5 vol. % *. Oksidativne lastnosti : n.a.. Parni tlak (pri 20 °C):. 1,5 – 5 bar *. Relativna gostota (20 °C): 0,83 g / ml.

varnostni list - ABC Maziva

http://www.abcmaziva.si/docs/Iloquench%20768%20Aqua_SDS.PDF

15 nov 2018 ... Redčenje in ravnanje s koncentrati za obdelavo kovin-Industrijsko. Navedene ... Piktogrami za nevarnosti. Opozorilna ... varnimi za otroke.

Varnostni list - Mastroj

http://www.mastroj.si/wp-content/uploads/vl/Easy%20KitVL%20WATER%20CARE%20-%20ALUMINIUM.pdf

Natrijev tetraborat. 1330-43-4. 215-540-4. 005-011-00-4. -. 1,0-4,0. Repr. 1B; H360FD. Eye Irrit. 2; H319. Natrijev metasilikat. 6834-92-0. 229-912-9.

varnostni list - Domtrade

https://www.domtrade.si/documents/varnostni_listi/manners/razredcilo_nitro_extra_750.pdf

24 maj 2010 ... Trgovsko ime: DILUENTE NITRO EXTRA 750. Šifra ni podatkov. 1.2. UPORABA SNOVI ALI PRIPRAVKA. Uporaba. Razredčilo. 1.3. PODATKI ...

Varnostni list - Gatis

https://www.gatis.si/mma/varnostni%20list%20OMV%20futur%20plus/2011030210502729/

20 apr 2001 ... Trgovsko ime pripravka. : KURILNO OLJE - EKSTRA LAHKO. Tehni~no ime/uporaba. : Gorivo za kurjavo. Dobavitelj. : OMV SLOVENIJA d.o.o..

varnostni list - Farmadent

http://www.farmadent.si/listine/neopermin.pdf

NEOPERMIN . DATUM TISKANJA: 05.06 2000. UNICHEM d.o.o.. Sinja Gorica 2, '1360 Vrhnika. Tel: O1/7558-150. Fax:01/7558-155. DATUM IZDAJE: 30.5.2000.

varnostni list - Ina - Slovenija doo

http://www.ina-slovenija.si/files/Dizelsko%20gorivo.pdf

22 mar 2011 ... 14.2 Pravilno odpremno ime ZN: Dizelsko gorivo/kurilno olje. 14.3 Razredi nevarnosti prevoza: 3, F1. 14.4 Skupina pakiranja: III.

Varnostni list XPS - Ursa

https://www.ursa.si/assets/uploads/files/ursa-1529326278.pdf

1 avg 2016 ... Generično ime izdelka. Ekspandiran polistiren. Uporaba. Toplotna izolacija v civilne namene, v skladu s standardom EN 13164. Proizvajalec.

Varnostni list - Belinka

https://www.belinka.com/wp-content/uploads/ftp_access/varnostni_listi/VL_Belinka_Oil_Interier_1SI.pdf

P stavki: P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P210 Hraniti ločeno od vročine ...

Varnostni list Banvel 480 S.pdf - Syngenta

https://www.syngenta.si/sites/g/files/zhg466/f/varnostni_list_banvel_480_s.pdf?token=1580829672

2 nov 2016 ... Začetno vrelišče in območje vrelišča. 100 oC pri 1013,25 hPa. Plamenišče. > 100 oC pri 996 hPa; metoda: DIN EN 22719. Hitrost izparevanja.

Varnostni list - Amon & Anis

https://www.amonanis.si/wp-content/uploads/2019/01/VL-Sivka-ekolos%CC%8Cko-eteric%CC%8Cno-olje.pdf

(g) strupenost za razmnoževanje: Brez pomembnih učinkov ali kritičnih nevarnosti. (h) STOT – enkratna izpostavljenost: Enkratna izpostavljenost. Specifični ...

Starane ™ Forte Varnostni List

https://www.corteva.si/content/dam/dpagco/corteva/eu/si/sl/products/downloadable-file/DF6-SI_StaraneForte_MSDS_Slovenian.pdf

Ta varnostni list nudi uporabnikom informacije o varovanju zdravja in varnosti pri delu, varstva okolja in podpira pomoč v nujnih primerih. Uporabniki proizvoda ...

Varnostni list MERCK - Farmadent

http://www.farmadent.si/listine/acidum_citricum_anhydricum_merck.pdf

MERCK. V skladu z EC direktivo 91/155/EEC. 02.2001 s CD-ROM 2001/1 SLO ... Merck d.o.o. Slovenija * Dunajska Cesta 156 * SLO-1121 LJUBLJANA * Tel: ...

Varnostni list - Otto Chemie

https://www.otto-chemie.de/%21product-download/3173/0949a9eab3f829ed7a00284e049a8d53

Varnostni list po 1907/2006/ES, Člen 31 datum izdaje: 04.01.2019. Sprememba: 04.01.2019. Številka različice 2. 48.0. *. ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi ...

Varnostni list - BASF Slovenija

https://www.agro.basf.si/Documents/migrated_files/information_material_files/varnostni_listi_2016_files/collis_6.pdf

BASF Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, ki se občasno spreminja. Datum / predelano: 09.11.2015. Verzija: 15.0. Proizvod: COLLIS®.

Varnostni list: Jod - Carl Roth

https://www.carlroth.com/downloads/sdb/sl/7/SDB_7335_SI_SL.pdf

17 nov 2015 ... Pristojna oseba, odgovorna za varnostni list. : Department ... nevarno za vodno okolje - akutna nevarnost ... Drugi fizikalni in kemijski parametri.

Varnostni list Ortiva.pdf - Syngenta

https://www.syngenta.si/sites/g/files/zhg466/f/varnostni_list_ortiva.pdf?token=1580830803

ORTIVA. 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA ... Fungicid. Odsvetovane uporabe. Ni podatka. 1.3.1 Podatki o dobavitelju varnostnega lista.

Varnostni list - MACHEREY-NAGEL Inc.

https://www.mn-net.com/files/digitalAssets/sds/sl-SI/740651_sl-SI_GHS.pdf

14 feb 2020 ... Klasifikacija: Ne zahteva se nobena klasifikacijska merila ali klasifikacija snovi. Empirična formula: KCl. Psevdonim (de):. KCl. Reg.-št. REACH:.

Varnostni list - Carl Roth

https://www.carlroth.com/downloads/sdb/sl/4/SDB_4878_SI_SL.pdf

Empirična formula: SiO 2. Psevdonim (de):. Silicagel, Siliziumdioxyd. Reg.-št. REACH: 01-2119379499-16-0166. ES-št.: 231-545-4. Koncentracija: 95 - <100 %.

varnostni list - Cinkarna Celje

https://www.cinkarna.si/si/files/default/varlist/metal/VL_Cinkove_palice_1380X24_3_20190114.pdf

14 jan 2019 ... Galvansko cinkanje, galvanska zaščita. Kidričeva 26, 3001 Celje - Slovenija, 386 3 427 6000 [email protected]. V primeru ...

VARNOSTNI LIST MC-253CL MAKE-UP

https://www.ema.si/wp-content/uploads/2020/01/MC-253CL-MAKE-UP-Slovenia.pdf

Topen v naslednjih materialih: Po organskih topilih. Porazdelitveni koeficient log Pow: 0.3 Dane informacije veljajo za glavno sestavino. Temperatura samovžiga.

Varnostni list - Macherey Nagel

https://www.mn-net.com/files/digitalAssets/sds/sl-SI/740976.4_sl-SI_GHS.pdf

14 feb 2020 ... Porazdelitveni koeficient (o-v):. 1.6. Razred skladiščenja (VCI):. 12-13. Ime snovil: Snovi / zmesi < 2%. CAS-št.: -. Razred ogrožanja vode (DE):.

varnostni list - Albaugh Europe

https://www.albaugh.eu/webres/File/Products/SI/LBL-SDS/SI_Flame_SDS.pdf

H410 Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Dodatni ... zemljo. Ne dovoliti onesnaženja odtokov in površinskih ali ... vzdrževanje in čiščenje: Zmes je ... 5000 mg/kg tel. mase (podgana, na osnovi podatkov za aktivno snov).

Varnostni list - Enke Werk

https://www.enke-werk.de/fileadmin/user_upload/Dokumente/Sprachversionen/Slowenisch/SDB_EMP_Sl.pdf

30 jun 2017 ... Marex d.o.o.. Ulica: Gasilska cesta 27. Kraj: SLO-1290 Grosuplje. Telefon: Telefaks: 386 1 788 83 50. 386 1 7888 358 e-mail: [email protected].

Varnostni list SPITADERM - Farmadent

http://www.farmadent.si/listine/spitaderm.pdf

SPITADERM. Stran 1/4. 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU: 1.1. Identifikacija snovi/pripravka: SPITADERM. 1.2. Podatki o ...

Varnostni list za BETON - Hidrotehnik dd

http://www.hidrotehnik.si/sites/default/files/datoteke/varnostni_list_za_beton.pdf

10 okt 2015 ... P102: Hraniti zunaj dosega otrok. ... Beton je proizveden iz cementa, agregata in vode. ... 8 Nadzor izpostavljenosti in osebna zaščita. 8.1.

Agroruše d.o.o. VARNOSTNI LIST FRUTAPON 7 E

http://spletni2.furs.gov.si/FFS/FFSCD/CD/FFS/S/V/FRUTAPON.pdf

14 mar 2003 ... 1.1. IDENTIFIKACIJA SNOVI ALI PRIPRAVKA. Trgovsko ime : FRUTAPON 7 E. Namen uporabe : insekticid. Opis : tekoči koncentrat za emulzijo.

Varnostni list: Diklorometan - Carl Roth

https://www.carlroth.com/downloads/sdb/sl/7/SDB_7334_SI_SL.pdf

8 apr 2016 ... 1.1. Identifikator izdelka. Identifikacija snovi. Diklorometan. Številka artikla. 7334. Registracijska številka (REACH). Ta informacija ni na voljo.

Varnostni list KERANET LIQUIDO - Merkur

https://www.merkur.si/pub/media/documents/5ACA2C1B51283DDCE053150B0A0AA0B8.pdf

26 sep 2017 ... 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe. Priporočena uporaba: Kislinsko čistilo za keramične ploščice.

Varnostni list: n-Heksan - Carl Roth

https://www.carlroth.com/downloads/sdb/sl/A/SDB_AE05_SI_SL.pdf

19 jan 2016 ... Pristojna oseba, odgovorna za varnostni list ... Reagira močno z/s: Peroksidi, Klor, Jod, Močna oksidativna snov, Dušikovi oksidi (NOx),.

Varnostni list: Cikloheksan - Carl Roth

https://www.carlroth.com/downloads/sdb/sl/7/SDB_7333_SI_SL.pdf

3 maj 2018 ... Identifikacija snovi. Cikloheksan. Številka artikla. 7333. Registracijska številka (REACH). 01-2119463273-41-xxxx. Št. INDEKSA. 601-017-00-1.

Varnostni list - Spletna lekarna - Lekarnar.com

https://www.lekarnar.com/spree/products/34531/original/desmanol-pure-varnostni-list-lekarnar.pdf?1561544517

Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006. Stran : 1 / 13 desmanol® pure. Verzija 3. Datum revizije : 17.05.2017. Datum prejšnje izdaje: 08.09.2014.

Varnostni List KALII PERMANGANAS - Farmadent

http://www.farmadent.si/listine/kalijev_permanganat_lex.pdf

1 dec 2005 ... Identifikacija snovi in podatki o dobavitelju. Trgovsko ime: KALIJEV PERMANGANAT. Dobavitelj: Lex, d.o.o., Med vrtovi 7a , 6320 Portorož. Tel.:.

Varnostni list: Diklorometan D2 - Carl Roth

https://www.carlroth.com/downloads/sdb/sl/A/SDB_AE55_SI_SL.pdf

29 sep 2016 ... Identifikacija snovi. Diklorometan D2. Številka artikla. AE55. Registracijska številka (REACH). Navedba identificiranih aplikacij ni potrebna, ker.

Varnostni list: Solna kislina 25 - Carl Roth

https://www.carlroth.com/downloads/sdb/sl/0/SDB_0992_SI_SL.pdf

26 nov 2015 ... Solna kislina 25 %. Številka artikla. 0992. Registracijska številka (REACH) ni pomembno (zmes). 1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ...

Varnostni list: Etil acetat - Carl Roth

https://www.carlroth.com/downloads/sdb/sl/7/SDB_7338_SI_SL.pdf

12 nov 2015 ... 1.1. Identifikator izdelka. Identifikacija snovi. Etil acetat. Številka artikla. 7338. Registracijska številka (REACH). 01-2119475103-46-xxxx.

Varnostni list 1 IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN DRUŽBE ...

http://www.spekter-zalec.si/varnostni-listi/3M/3M%20CC%2039036.pdf

15 mar 2011 ... 2 UGOTIVITVE NEVARNOSTI. 2.1 Klasifikacija snovi ali ... Ni posebnih nevarnosti. 6 UKREPI OB ... magnezijev klorid metilizotiazolinon.

Varnostni list: Nitro razredčilo - Carl Roth

https://www.carlroth.com/downloads/sdb/sl/3/SDB_3036_SI_SL.pdf

Nitro razredčilo tehnično številka artikla: 3036. Verzija: 2.0 sl. Nadomesti različico z dne: 28.06.2016. Verzija: (1) datum priprave: 28.06.2016. Sprememba: ...